นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1122
ความเห็น: 0

ธรรมาภิบาล 6 หลักการ

                 ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติ เช่น ความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เป็นต้น

                ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เช่น พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมีความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                การเป็นองค์กรที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ เช่นเดียวกับรัฐบาลที่โปร่งใสก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

                หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการ (สำนักงาน ก.พ.) คือ

                1. หลักคุณธรรม
                2. หลักนิติธรรม
                3. หลักความโปร่งใส
                4. หลักความมีส่วนร่วม
                5. หลักความรับผิดชอบ
                6. หลักความคุ้มค่า

               ไม่ว่าจะเป็นหลักการใดก็ตามล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา ความสมดุล”  ในด้านต่างๆไว้ เช่น

               -หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อื่น นั่นคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือตัวเองจนเดือดร้อน

               -การที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้
               -หลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่สำคัญของทุกคน

               -หลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอื่นๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สำคัญในการประกอบกิจการ

               ดังนั้น "ความสมดุล หรือ ธรรม" จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่า...ธรรมาภิบาล นั่นเองขอบคุณความรู้จาก...network.moph.go.th

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2557 22:54 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2557 22:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ