นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) บทความฉบับที่ 16 "กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจ คนเก่ง/คนดี"

กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจ คนเก่ง/คนดี บทความโดย:ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในยุคปัจจุบันหลายองค์กรต่างพยายามแสวงหาคนเก่ง/คนดี หรือ Talented People เข้ามาร่วมงานกับ องค์กรจึงทำให้นักบริหารบุคลากร (HR: Human Resour... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 23:07 Modified: 13 Febuary 2012 12:51 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 15 "HR Innovation การบริหารคนก็ต้องมีนวัตกรรม"

HR Innovation การบริหารคนก็ต้องมีนวัตกรรม เดี๋ยวนี้คำว่า “Innovation” หรือนวัตกรรม ดูเหมือนว่าจะได้กลายเป็นคำฮิต ในเชิงการบริหารจัดการไปซะแล้ว จากที่องค์กรชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ต่างก็ให้ค... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 23:01 Modified: 08 Febuary 2012 23:19 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 14 "หลักการครองงาน"

หลักการครองงาน หมายถึง หลักธรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่กิจการงานโดยชอบในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งย่อมยังผลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิต หลักการครองงานนั้น จะต้องเป็นหน้าที่กิจการงา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 16:37 Modified: 08 Febuary 2012 16:37 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 13 "จะชวนไปหาผู้ตามที่พึงประสงค์ขององค์กร"

ตามที่สายฝนได้ทำงานในองค์กร สายฝนก็ได้ศึกษาและสังเกตเห็นกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ตาม)ในทุก ๆ องค์กรแล้ว เมื่อพูดถึงผู้ตามแล้วภายในองค์กรจะมีหลายๆ รูปแบบ เช่น ผู้ตามแบบห่างเหิน (alienated follower) ผู้ตามแบบเฉื่อยชา (passive follower) ผู้ตา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 16:35 Modified: 08 Febuary 2012 16:35 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 12 "พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร"

สวัสดีค่ะ เมื่อพูดถึงพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรแล้ว เรามักจะคิดไปในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลมักจะแสดงออกโดยทางกาย วาจา และทางใจ หรือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดส... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 16:32 Modified: 08 Febuary 2012 16:32 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 11 "9 คำสอนของพ่อ" (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

บทความ 9 คำสอนของพ่อ (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)1. ความเพียรการสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุด คือ ความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในส... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 08 Febuary 2012 16:10 Modified: 08 Febuary 2012 16:12 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 10 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : ด้วย TQM กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : ด้วย TQM กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ โดย นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี : ปัจจุบันเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่ให้ความสำคัญและต้องการความมีคุณภาพ (Quality) ในด้านต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดเพียงลูกค้าต้องการสินค้า หร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 18 December 2011 19:36 Modified: 26 December 2011 17:19 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 9 การเปลี่ยนแปลงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์: มุมมองแนวบูรณาการการแก้ปัญหาอุปสรรค ของ CRM

การเปลี่ยนแปลงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์: มุมมองแนวบูรณาการการแก้ปัญหาอุปสรรค ของ CRM โดย นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี ขณะที่บริษัทต่างประเทศตะกายพ้นจากหลุมดำของ CRM ไปได้แล้ว แต่หลายบริษัทของไทยยังติดคาอยู่ในหลุม และไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร อะไร คือ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 17 December 2011 11:34 Modified: 26 December 2011 17:19 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 8 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : มุมมองการบริหารขั้นพื้นฐานโดยบูรณาการจากกลยุทธ์ 5 ส.

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : มุมมองการบริหารขั้นพื้นฐานโดยบูรณาการจากกลยุทธ์ 5 ส. โดย นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี ปัจจุบันเราทุกคนต่างต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่ให้ความสำคัญและต้องการความมีคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดเพียงลูกค้าต้องการสินค... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 17 December 2011 10:06 Modified: 26 December 2011 17:18 [ Report Abuse ]

(0) บทความฉบับที่ 7 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : “กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า”

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : “กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า” โดย นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี : ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นต่างฝ่ายต่างงัดเอายุทธวิธีทางการตลาดขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถม การคิดค้นสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ แต่สิ่ง... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By สายฝน   created: 16 December 2011 19:26 Modified: 26 December 2011 17:17 [ Report Abuse ]