นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1984
ความเห็น: 3

หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม

หน้าที่พิเศษอื่นๆคือการร่วมสร้างความเข้มแข็งขององค์และสถาบันทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชน สังคม สู่ความเป็นสากล

หน้าที่พิเศษอื่นๆ  บทบาทของการเชื่อมประสาน

       วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดอ่าน   MIS   Profile  ของตนเอง   ประกอบด้วยประวัติ  ภาระงาน   ผลงาน   พัฒนาตนเอง  เกียรติประวัติ   สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นแหล่งแห่งการเติบโตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยคือหน้าที่พิเศษอื่นๆ  เป็นช่องทางของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในความเป็นจริง    ทำให้เกิดความรู้ใหม่  ที่เป็นทุนความรู้จากการปฏิบัติจริง  สู่ความเชื่อมโยงกับบทบาทต่างๆของความเป็นมหาวิทยาลัย   เป็นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเอง  องค์กรและสถาบันในทุกระดับจากครอบครัวถึงสากลที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        ในจังหวะของการเปลี่ยนสถานภาพตนเองเป็นข้าราชการบำนาญ   และพนักงานมหาวิทยาลัย   ขอนำหน้าที่พิเศษเหล่านี้ซึ่งได้เก็บบันทึกไว้เป็นความภูมิใจ   ในการมีส่วนร่วมทำงานร่วมเรียนรู้  ร่วมสร้าง  จนเกิดเป็นเครือข่ายของการร่วมภาระกิจประจำของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง   เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนคือการผลิตบัณฑิตไปร่วมทำหน้าที่ในสังคมแทนเรา   พัฒนาตนเองไปพร้อมกับพัฒนาสุขภาวะสังคมดังนี้

-คณะกรรมการโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการนำ จปฐ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 559 / 2528 สั่ง ณ วัน ที่  2 เมษายน พ.ศ.2528

-คณะอนุกรรมการคุมสอบเพิ่มเติม ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2532 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1869 / 2531 สั่ง ณ วัน ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2531

-คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 036 / 2532 สั่ง ณ วัน ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2532

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2534 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1608 / 2533 สั่ง ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2533

-คณะทำงานด้านเอกสาร, ด้านบันทึกการประชุม เพิ่มเติมในอนุกรรมการวิชาการ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 050 / 2533 สั่ง ณ วัน ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2533

-คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการโครงการ “พัฒนาผู้บริการสุขภาพนักเรียน” คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 018 / 2534 สั่ง ณ วัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2534

-คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปกติปีงบประมาณ 2535 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 067 / 2534 สั่ง ณ วัน ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2534

-คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปกติปีงบประมาณ 2535 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 253 สั่ง ณ วัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2535

-คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารสุขภาพผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 014 / 2535 สั่ง ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

-คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 043 / 2536 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2536

-คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปกติปีงบประมาณ 2537 สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สั่ง ณ วัน ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2537

-คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปกติปีงบประมาณ 2538 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 349 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

-คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต ประเภทเลือกตั้งจากคณะ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 020 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2538

-คณะกรรมการจัดสรรทุนคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2538 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2539 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 035 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2538

-คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีกร ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปกติปีการศึกษา 2537 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลา ที่ 1656 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2538

-คณะกรรมการดำเนินการจัดศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2540 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 042 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2538

-คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงาน 25 ปี การศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 041 / 2540 สั่ง ณ วัน ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2540                                                                                         

-คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 057 / 2540 สั่ง ณ วัน ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2540

-เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสังกัดควบคุมโรคติดต่อ เขต 12 สงขลา เรื่อง การเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินงานเอดส์ หนังสือที่ สธ. 0429/1298 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541

-เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “การสาธารณสุขมูลฐาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ หนังสือที่ มอ. 454/766 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2541

-ที่ปรึกษาวิจัยและร่วมกันศึกษาวิจัย เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาอาหารพื้นบ้านไทยภาคใต้ ปี 2542 (ระหว่างกันยายน 2541-กันยายน 2542) หนังสือที่ สธ.0214.04/007 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2542

-คณะกรรมการร่างหลักสูตรโครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 005 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2542

-คณะทำงานบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 023 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2542

-คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น “พยาบาลศาสตร์เวชปฏิบัติครอบครัว” ปีการศึกษา 2542 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 030 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2542

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 053 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2542คณะกรรมการโครงการบริหารวิชาการ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2543

-คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2543 เรื่อง “ดุลยภาพชีวิต : ทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออก” คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 017 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543                                      

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการอบรมบุคลากรในสถานพยาบาลประจำครอบครัว คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 024 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543    

- คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2544 ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 20 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 7 มีนาคม 2544  

-คณะอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ประจำปี 2545 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 028 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 10 เมษายน 2544

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 048 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

-คณะกรรมการดำเนินโครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2544 เพิ่มเติม คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่ 9 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2544

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2545

-คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรบบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี พ.ศ. 2545 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 014 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545         

-คณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงานการปรับโครงสร้างภาควิชา คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 037 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545       

-คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาพิเศษ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 047 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2545   

-คณะทำงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ คำสั่งสภาพยาบาล ที่ 39 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -กรรมการฝ่ายของสมาคมพยาบาล ฯ สาขาภาคใต้ คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาสาขาภาคใต้ ที่ 2 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่  22 กรกฎาคม พ.ศ.2545                                                  

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2546 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2071 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545  

-อาจารย์ประจำชั้นปีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 062 / 2547 สั่ง ณ วัน ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547                                            

-คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่ 12 / 2548 สั่ง ณ วัน ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2139 / 2548 สั่ง ณ วัน ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548    

-คณะทำงานเพื่อการศึกษาแผนการใช้ที่ดินของคณะ / หน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณพื้นที่ฟาร์มและพื้นที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1089 / 2549 สั่ง ณ วัน ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2549    

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2219 / 2549 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2549     

-คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต ระดับภาคปี 2550 คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 66 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2550    

-อาจารย์ประจำชั้นปีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 059 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2550       

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2347 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2550     

-คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2551 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 059 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและการศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล ศาสตร์ เพิ่มเติม คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 062 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551                                                    -คณะกรรมการจัดทำประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติม คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 064 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2109 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการบริหารทุนคณะพยาบาลศาสตร์ คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 065 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2551                   

-คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2552   

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 063 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552      

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2553 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1646 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2552    

-คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 010 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555        

-คณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชุมชน โดยบูรณาการกับการบริหารวิชาการและการวิจัย คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 036 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555  

-อาจารย์ประจำชั้นปีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 055 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555    

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1758 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555

-กรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ประสานงานสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2409 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2466 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

-อนุกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2622 / 255 สั่ง ณ วัน ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

-คณะกรรมการวิชาการ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 093 / 2556 สั่ง ณ วัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 

-คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ..009/2562   ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

-คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากมูลนิธิโอกุระ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2562  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562         

-เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดที่คณะทำงานระดับตำบลได้ร่วมกำหนดไว้ ภายใต้ชื่อ “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม” หนังสือที่ สข 72101 / ว113 สั่ง ณ วัน ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557   

-เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของชาวบ้าน หนังสือที่ สกว.สงขลา/02/2558 สั่ง ณ วัน ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557   

-คณะทำงานในการร่างธรรมนูญสุขภาวะ โครงการพัฒนาตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม” หนังสือที่ สข 72101 / ว175 สั่ง ณ วัน ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 

-อาจารย์พิเศษ สอนในหัวข้อ/เนื้อหา “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกกับแพทย์แผนไทย” หนังสือที่ มอ 190 / 586 สั่ง ณ วัน ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557        

-คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม หนังสือที่ สข 72105 / 037 สั่ง ณ วัน ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 

-เข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล: ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรคเรื้อรังกับยาสูบ: บทบาทพยาบาล” หนังสือที่ ศธ. 0521.1.05 / ว1093 สั่ง ณ วัน ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558    นำนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

             งานบริหาร      การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอนในสถาบันและนอกสถาบัน    ประสบการณ์ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิต 

           -อื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากภาควิชา

ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (640-494) ปีการศึกษา 2537-2538

ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  (640-324) ปีการศึกษา 2540-ปัจจุบัน

            บทเรียนเหล่านี้เป็นบันทึกการเดินทาง  คือต้นทุน      สำหรับการทำงานในสถานภาพใหม่   สำหรับองค์กรและสถาบันอันเป็นที่รัก 

                  เจริญธรรมค่ะ

                “ ยาดมเอง”

 

หมวดหมู่บันทึก: บันทึกการเดินทาง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2560 15:07 แก้ไข: 15 มีนาคม 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.33.160]
18 กรกฎาคม 2561 11:54
#108183

ก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการ "แจกของ ส่องตะเกียง"

CARE&SHARE * LEARN@PSU Thailand

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง

40 ปี ใน ม.อ กำลังจะตำนานประสบการณ์ชีวิตในอุดมศึกษาแหล่งบ่มเพาะพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคมการงาน จิตวิญญาณ...

10 ปี แรก (2521-2531) การศึกษาเรียนรู้ ไปสู่การประกอบอาชีพ ที่ชอบและใช่ คือการเป็น พยาบาลชุมชน สู่ความเป็น ครูพยาบาลชุมชน

10 ปี ที่ สอง (2532-2542) การก่อร่างสร้างครอบครัวไปพร้อมกับการทำงานที่รักในท้องถิ่นภาคใต้ การเติบโตด้วยเป้าหมายของการพึ่งตนเองตรากระบวนการพยาบาล บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน การทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ผสมผสานภาระกิจและบทบาท

10 ปี ที่สาม (2543-2553) ขยายบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้ในการปฏิรูประบบสุขภาพ การศึกษา ร่วมเคลื่อนระดับนโยบาย และปฎิบัติไปด้วยกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาตะวันออก ภูมิปัญญาไทย สร้างนำซ่อมสุขภาพ การพยาบาลปฐมภมิ การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

10 ปี ที่สาม ( 2554-2562) สรุปบทเรียนการนำใช้ CARE@SHARE&LEARN ก้าวสู่เป้าหมายใหม่สู่ประโยชน์สุขร่วมกัน BLUE spirit (Blissfulness สุข สบายใจ ปิติยินดี Unconditionally Love ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข บริสุทธิ์ Enlightenment ที่รู้ได้ด้วยตนเอง

ฝึกฝนกันต่อไป ด้วยการสะสม พลัง ที่เป็นพลังธรรม มโนธรรม เกิดเป็นความสุข อันเป็นความรู้สู่ความสำเร็จสมดุลชีวิตที่ลงตัว พอเพียง พอดี ......

ด้วยความขอบคุณ

สงขลานครินทร์ที่รักคืนสู่ทุ่งตำเสาที่รัก

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ