นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2649
ความเห็น: 3

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปรจำปี 2555 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในวันดังกล่าว สำหรับของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูครูในปีนี้

 • อาจารย์ที่ปัจจุบันที่ได้รับเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานที่เป็นที่รัก
  ชื่นชม และศรัทธา 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี ติดภาระไปต่างประเทศไม่สามารถเข้ารับเกียรติบัตรได้

2. ดร. สุรชาติ  เพชรแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์

 
3. รองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 •  อาจารย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
  (เฉพาะอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปี 2554) ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่า ในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา คือ


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร  โสภโณดร
  อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์


 

 •  อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี  2554
 • 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วณิชาภิชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุธา  วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตร

อาจารย์วิษณุ  สมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสอมใจ ชื่นจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
รองศาสตราจารย์ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตร 
ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทุกท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่รับ

 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 January 2012 10:38 Modified: 19 January 2012 11:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 pai, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ