นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1402
ความเห็น: 0

ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล

13 มิถุนายน 2556 "กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2556" ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เตัวอย่างสำหรับรุ่นน้อง
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง  นักศึกษาเรียนดี  นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม  นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ  และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ  โดยมีวัตถุประสงค์   มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในสังคมให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  คณะฯ จึงจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาในประเภทต่างๆ ดังนี้ และดำเนินการมอบเกียติบัตรและเงินรางวัลในกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2556 ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการตั้งใจที่เรียนหนังสือ และตั้งใจในการทำกิจกรรม รวมทั้งการเป็นคนดีของสังคมต่อไป
 
นักศึกษาตัวอย่าง มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
   1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คนแบ่งเป็นผู้ชาย 1 คน
และผู้หญิง 1 คน
   2. ได้ดัชนีสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่า2.25
   3. มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ
   4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   6. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 
 
นักศึกษาเรียนดี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ที่เรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1.พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่านั้นโดยนักศึกษาจะต้องได้ดัชนีเฉลี่ยของปีการศึกษานั้นๆสูงสุด ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า 3.25  และไม่ได้ค่าคะแนน  E  หรือสัญลักษณ์ U  ในปีการศึกษานั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหรือก่อนแผนการศึกษาโดยไม่มีการถอนเว้นแต่ว่านักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามกำหนดได้เนื่องจากระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยฯไม่เรียบร้อยหรือรายวิชาที่ขอถอนนั้นเป็นรายวิชาที่อยู่นอกแผนการศึกษามีความประพฤติดี  แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ
 
2.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
3. นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงาน
 
 
 
 
นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในสาขาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร
พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์  สัตวศาสตร์  และวาริชศาสต
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยมของแต่ละสาขา จะต้องได้ดัชนีสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 สูงสุด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3.50 โดยนับถึงผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องไม่เคยได้ค่าคะแนน C หรือสัญลักษณ์ U
2. มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  
 
นักกิจกรรมตัวอย่าง
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 1. เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละด้าน
 3. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยภาควิชาต่างๆ
  สโมสรนักศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
  และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
 5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A)
  2.00 ขึ้นไป ณ วันรับสมัคร
 6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
ด้านวิชาการ
 
  ผลงานการทำกิจกรรม
 •  เป็นผู้จัดโครงการ walk Rally by สัตวศาสตร์
  โดยเน้นความรู้ทักษะด้านวิชาการ การเลี้ยงและจัดการฟาร์มด้านสัตว์ ทั้งไก่ไข่
  ไก่เนื้อ โรงฟักไข่ โรงแยกไข่ สุกร และแพะแกะ
 • ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19
 • ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรนักศึกษาประจำปี  2555
 ผลงานการทำกิจกรรม
 • ได้รับรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่นแห่งประเทศไทย
  ประจำปี  2555 ในโอกาสการประชุมวิชารการปศุสัตว์
  ครั้งที่ 13  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เป็นผู้แทนของคณะในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทักษะ ด้าน การตัดแต่งซากสัตว์ปี งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ,29 และ 30 
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลงานการทำกิจกรรม
 • เป็นนักแสดงโขนสงขลานครินทร์ ในงานโขนประจำปี 2554 2555 และ 2556
 • เป็นนักแสดงโขนในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
  มาเลเซีย อินโดนีเซีย ณ รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย

ผลงานการทำกิจกรรม

 •  ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงระดับภาคใต้ณ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ประจำปี 2555
 • เป็นนักร้องของวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง
 • ได้เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “PSU ลูกทุ่ง
  CONTEST 2011” และ PSU ลูกทุ่ง CONTEST
  2012”

ด้านบำเพ็ญประโยชน์


 

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ผู้จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ผู้จัดโครงการค่ายแลหลังบ้าน
 • ผู้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

  

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายใน
  สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2556
 • ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมรับขวัญมะลิ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมลอดซุ้ม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการทรัพยารวมใจพัฒนาคณะฯ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท
  ครั้งที่ 16

 

ด้านกีฬา 

  

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ดำรงตำแหน่งประธานชมรม ตะกร้อ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันเซปักตะกร้อ
  กีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ในการแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกภาคใต้ ประดู่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์

 

ผลงานการทำกิจกรรม

 • เป็นคณะกรรมฝ่ายพัสดุของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
  2554 และ 2555
 • เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน
  จังหวัดสงขลา ประจำปี  2555
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ในการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ประธานชมรมกรีฑามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2556
 • รองประธานชมรมกรีฑามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2555
 • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 และครั้งที่ 40

 

ด้านบริหารจัดการกิจกรรม

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมภายนอก ประจำปี 2556
 • ผู้ประสานงานให้กับสโมสรนักศึกษาระหว่างคณาจารย์
  และนักศึกษาของทุกกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
 • ผู้รับผิดชอบงานไหว้ครูประจำปี 2555

 

นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1.  เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.  เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแบบอย่างที่ดี
มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีมนุษย์สัมพัน์
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง

3. มีผลการเรียนดี แต้มเฉลี่ยสะสม (G.PA.) 2.75

4.  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย

5.   ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

 

ผลงานการทำกิจกรรม

 • ได้ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ
  “วัยใสใฝ่ใจธรรมะ
 • ได้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก
  ของนักธรรมศึกษา
 • ผู้ที่มีความเสียสละช่วยเหลือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มิถุนายน 2556 16:16 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ