นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

(1) ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายกรอบความร่วมมือในระดับคณะ/หน่วยงาน ระหว่างสอง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 26 สิงหาคม 2557 09:01 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2557 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) แจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมเวทีหัวหน้าภาควิชา หัวข้อ การบริหารงานวิจัยในระดับภาควิชา

ตามบันทึกที่ มอ.028/ ว. 485 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีเวทีหัวหน้าภาควิชา ในหัวข้อ การบริหารงานวิจัยในระดับภาควิชา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 9.15 - 09.30 น.) โดยได้รับเกี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 22 กันยายน 2556 22:05 แก้ไข: 22 กันยายน 2556 22:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ภารกิจวันนี้ 15 กค.56

TOR วันนี้ 15 กค.56 1.ทำบันทึกตอบรับคนเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 17 กค.56 2. นัดหารือ เตรียมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรม มาเลย์ - สิงคโปร์ ร่วมกับ ผช.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3. ทำบันทึกจัดจ้างบริษัททัวร์ เป็นกรณีเร่งด่วน 4. ติดตามทวงถามบริษัททัวร์ให้ทำใบเสนอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 15 กรกฎาคม 2556 17:10 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2556 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ร่วม ของกองการเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วม ของกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งไฟล์รายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ มาดังที่แนบ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ที่1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2556 16:31 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2556 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 15:51 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ.ครั้งที่ 3 : สรุปคำถามปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอแนะอื่น ๆ

สรุปประเด็นคำถามปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอแนะ มีดังนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเชิงลึก คิดว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดี ภาคเช้าวันแรกหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วควรมีภาคบรรยายใหญ่ 1.30 ช.ม.ถึง 2 ช.ม.โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประสบความสำเร็จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 22 สิงหาคม 2554 00:01 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2554 00:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ.ครั้งที่ 3: สรุปแบบประเมินผลโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลานั้น จากผลการประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 4. กลุ่มแลกเป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 14 สิงหาคม 2554 16:51 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2554 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอนำแจ้งโปรแกรมและรายชื่อผู้ดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ณ สาธารณรัฐเกาหลี รอบเดือนกันยายน

ทางกองการเจ้าหน้าที่ ขอนำแจ้งโปรแกรมและรายชื่อผู้ดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ณ สาธารณรัฐเกาหลี รอบเดือนกันยายนระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน 2554 ดังนี้ รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน BUS 1 โปรแกรมศึกษาดูงาน BUS 1 รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน BUS 2 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 12:42 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 12:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รายงานความคืบหน้าการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ขอรายงานความคืบหน้าการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะ ดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัททัวร์เรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน เป็นเงิน 27,400 บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 14:04 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2554 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม มข. - ม.อ.ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 3ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2554 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายเลขาฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2554 13:55 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2554 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]