นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 2129
ความเห็น: 4

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์"

ไว้เจอกันวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ค่ะ

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์  แจ้งปิดรับการแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 (เวลา 13.00 - 15.30 น.) ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ แล้วนั้น

ขอให้ผู้ที่ได้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว ตรวจสอบรายชื่อ ได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ค่ะ
    

    กองกิจการนักศึกษา  
   1.  นางอัมพร   อรุณศรี    

    หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   2.   นางสุพรรณนพ   ตั้งจิตกมล 
  
    หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
   3.   นางสาวสุดา   หมัดอะดั้ม   
   4.    นางภานดา   จินตวงศ์

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   5.   รศ.ดร.ชาคริต   ทองอุไร
   6.   นายธเนศ   วัยสุวรรณ
   7.   นายเทิดทูน   ดำรงค์ฤทธามาตย์

    สถาบันสันติคดีศึกษา
   8.   นางสาวรุจิเรจ   ไตรภูมิ  (เข้าร่วมเฉพาะเยี่ยมชมบูธหน้งสือ)
   8.   อ.เจริญ  สังท์ทอง
   9. อ.อภิชาติ  จันทร์แดง

    ศูนย์คอมพิวเตอร์
   10. นางอรทัย   บุญมี 

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   11. ผศ.สุพัตรา  เดวิสัน 
   12. ผศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา
   13. ผศ.ปราโมทย์   แก้ววงศ์ศรี
   14. น.ส.อมรรัตน์  บัวคล้าย
   15. ผศ.อุษา  เชษฐานนท์
   16. อ.ดวงกมล  เจริญกุล

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   17. นางบุปผา  จองปัญญาเลิศ
   18. นางฉวีวรรณ  มลิวัลย์
   19. น.ส.นันธชา  ไฝทอง

    คณะศิลปศาสตร์
   20. น.ส.เพ็ญนภา  พัทรชนม์

   คณะวิทยาการจัดการ

   21. นายชลิตร  รัตนะ

    คณะแพทยศาสตร์
   22. นางชัชฎาภรณ์  สุขศุภสิน

    คณะทันตแพทยศาสตร์
   23. รศ.ดร.ดวงพร   เกิดผล
   24. รศ.ดร.สุภาพ   เกียรติทับทิว
   25. อ.กนกวรรณ    ปัญญายงค์

    คณะเภสัชศาสตร์
   26. อ.จุติมา  บุญเลี้ยง

    คณะพยาบาลศาสตร์
   27. ผศ.สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ

    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
   28. อ.อุมาพร    มณีแนม

   29 น.ส.ฮัสวานี  เล็มกะเต็ม

    วิทยาเขตปัตตานี 
   30.ผศ.ดร.เสถียร   แป้นเหลือ

    คณะศึกษาศาสตร์
   31. ผศ.อริยา   คูหา

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   32. ผศ.อาริน  สะอีดี
   33. อ.ศุภศิริ  หงส์ฤทธิพันธุ์
   34. อ.สุรัยยา  สุไลมาน
    
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   35. อ.ชินวัฒน์  พิทักษ์สาลี
   36 ผศ.พวงทิพย์ แก้วทับทิม

    เขตการศึกษาตรัง
   37. อ.ปรารถนา   หลีกภัย

    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
   38. ดร.ทัศนา  เมฆเวียน

    มหาวิทยาลัยทักษิณ
   39. ดร.ขวัญจิต    มณีอ่อน

    นักศึกษา
   40. น.ส.ตรีชฎา   ศิริรักษ์
   41. น.ส.วิภาวดี   เสียงล้ำ
   42. น.ส.ศศิธร  ชูศรี
   43. นายสากล  สุวลักษณ์
   44. นายสืบตระกูล  วิเศษสมบัติ 
   45. นางอัจฉรา  เพิ่ม
   46. น.ส. จงกล   สายสิงห์
   47. น.ส.ซูไฮลา   ดอละ
   48. น.ส.นฤมล   ตันธนา
   49. น.ส.กัลยาณี  รัตนะ
   50. นายเอกวิทย์  เจียวก๊ก

   51. คุณจิณณธรรม  หารเทา

   52 คุณวรนุช   ดีละมัน

และเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์  50 ท่าน

ไว้เจอกันวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 (เวลา 13.00 - 15.30 น.) ค่ะ


 
      

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2551 11:00 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2551 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

     พี่รัตติยาขา นู๋ตาลอยู่ สถาบันสันติศึกษา มิใช่ สถาบันสันติคดีศึกษา คะ และนู๋ตาลคงไม่ได้เข้าร่วมฟังด้วยนะคะ ขอแจ้งถอนชื่อออกนะคะ เพราะคงได้ไปแต่ดูหนังสือ แต่คงไม่ได้เข้าฟังด้วยนะคะ

     ขอบคุณล่วงหน้าคะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

นู๋ตาล ขา

 รับทราบคั้บผ้ม

  • พี่อาภรณ์อยากเข้าด้วยจังเลย สนใจมากๆๆๆ แต่ช่วงที่อบรมไม่อยู่จ๊ะไปเชียงใหม่คะ เสียดายจัง ยังบอกพี่อัมพรเลย แต่ไม่เป็นไรส่งพี่อัมพรไปแล้วก็ O แล้วนะ คุณภาพ.....แล้วนะ

แล้วพบกันจ้านู๋แป๊ด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ