นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1664
ความเห็น: 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1: ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลความร่วมมือฯ

ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานรรายงานผลการดำเนินงาน ตามความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Let’s walk together) ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ฯลฯ นั้น

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.  (Let’s walk together)” โดยยินยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลงเดิมของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. (Let’s walk together) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกประการ


โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.– ม.อ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดโดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้


กลุ่มที่ 1 หัวข้ออุทยานวิทยาศาสตร์ และ การสร้างนวัตกรรม  (Science Park & Innovation) และTalent Mobility for Competitiveness (การนำนักวิจัยไปช่วยภาคเอกชน)


กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ AEC และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความเป็นนานาชาติ  


กลุ่มที่ 3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการสร้างระเบียบวินัย   

กลุ่มที่ 4 การบริหารบุคคลภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการเตรียมบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

 
กลุ่มที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 


กลุ่มที่ 6 ความเหมาะสมของการนำเครื่องมือ AUNQA และ EdPEx มาใช้


กลุ่มที่ 7 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 


กลุ่มที่ 8 แนวทางการสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร  (Mediation Center) เพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 


ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายกรอบความร่วมมือในระดับคณะ/หน่วยงาน ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเกิดความร่วมมือต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา  ชุมชน และประเทศ


มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะ/หน่วยงาน ของท่าน ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ ตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. ระหว่างช่วงเวลา  เดือนกันยายน 2557 ถึง เดือน กันยายน 2558  

และให้รายงานข้อมูลกิจกรรม/แผนงาน   ที่จะดำเนินการในช่วงหลังจากกันยายน 2558

 

(ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ) มายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558   ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารสำหรับใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ต่อไป 

แบบฟอร์มรายงานผลในรูปเอกสาร word

แบบฟอร์มรายงานผลในรูปแบบ PDF

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 ตุลาคม 2558 08:39 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2558 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าจะมีการขยายวง Share ไปรับสมาชิกจากเครือข่ายมข. มช. มาเขียน-อ่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ