นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2770
ความเห็น: 1

ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อ การปฏิบัติงานด้านการทำวิทยานิพนธ์และการตรวจจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ และการดำเนินการ

 • บว.1    แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                  (ไม่ต้องเสนอ)
 • บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.1หรือ บว.1/1 ให้ลงรับ
 2. คีย์ บว.1หรือ บว.1/1 เข้าระบบ grad.psu.ac.th
 3. เข้าแฟ้ม โดยจะมีแฟ้มแยกกันไว้ระหว่าง บว.1 และ บว.1/1
 • บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และบว.2/1 (ไม่ต้องเสนอ)

 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.2 หรือ บว.2/1 ให้ลงรับและหากแนบมากับโครงร่างที่เป็นเล่ม ให้ดึงออกเอาเฉพาะบว.2 มาคีย์เข้าระบบ grad.psu.ac.th

 2. เข้าแฟ้ม บว.2 โดยแยกตามคณะฯและระดับ

 3. บว.2/1 ให้ลงรับ คีย์เข้าระบบและเก็บเข้าแฟ้มบว.2/1

 • บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ บว.3/1 แบบขอเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบ (ไม่ต้องเสนอ)

 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.3 และบว.3/1 ให้ลงรับและตรวจสอบคุณสมบัติ (ดูคุณสมบัติกรรมการสอบ วพ. ได้จากระเบียบฯ 2549 ข้อ 27) และคีย์เข้าระบบ

 2. เข้าแฟ้มบว.3 โดยแยกตามคณะ

 • บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์

 1. หากนศ.ส่งที่เคาน์เตอร์ต้องตรวจสอบว่า นศ.รหัส 49 ลงไปต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าสอบ (สีเหลือง) แนบทุกครั้ง จากนั้นนำไปลงรับ

 2. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย โดยปั๊มวันที่ลงไปด้วย (มีใบเสนองานแนบด้วย)

 3. เมื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบบว.3 ของนศ.คนนั้นว่าส่งมารึยังโดยตรวจสอบในระบบหรือหาในแฟ้ม บว.3 หรือ บว.3/1 นำ บว.3 หรือ 3/1 ที่ได้มาแนบกับ บว.4 (บางคณะจะแนบ บว.3 หรือ บว.3/1 มาพร้อมกับ บว.4 )

 4. เขียนถ่ายเอกสารโดยนำรายชื่อจากบว.3 มาลง (ถ้าแนบ บว.3 หรือ บว.3/1แล้ว ที่ช่องใบส่งถ่ายที่ให้แจ้ง สามารถเขียนว่า “ตามเอกสารที่แนบ” ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนชื่อกรรมการสอบลงไป  เช่น คณะกรรมการสอบมี 4 คน ก็จะส่งถ่ายทั้งหมด 6 ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการสอบฯ /คณะ /บัณฑิตศึกษา และหากสาขาวิชาใดไม่มีภาควิชาก็ไม่ต้องส่งให้

 5. ให้เขียนด้วยดินสอด้วยว่าอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบอยู่คณะฯ ไหน (ถ้าแนบ บว.3 หรือ บว.3/1 ไปด้วยก้อสามารถเขียนลงไปใน บว.3 หรือ บว.3/1 ได้เลย) และถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ให้ทำเครื่องหมาย * เอาไว้ 

 6. เมื่อสำเนาแล้วให้นำมาคีย์เข้าระบบ

 7. เก็บเข้าแฟ้มบว.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์ (แยกตามคณะ)

**ควรตรวจสอบวันที่สอบวิทยานิพนธ์ด้วยนะ หากวันสอบใกล้ถึงแล้วให้รีบเสนอและส่งถ่ายเพราะต้องสำเนาบว.4 ให้กรรมการสอบก่อนวันสอบจ้า)

 • บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.4/1 ให้ลงรับ

 2. ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนศ. หากรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ (นศ.รหัส 49 ลงไปให้ตรวจสอบ หากเป็นนศ.คณะวิทยาศาสตร์ให้ตรวจสอบการประกันคุณภาพของคณะฯ )

 3. หากนศ.ไม่มีติดเงื่อนไขแล้ว ให้เสนอว่า เพื่อโปรดทราบและจะรวบรวมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต่อไป

 4. แต่ถ้านศ.ยังติดเงื่อนไข ให้เสนอว่า เพื่อโปรดทราบและจะติดตามการตีพิมพ์จากวารสารระดับนานาชาติจากนักศึกษาต่อไป(ต้องดูด้วยว่า นศ.ติดเงื่อนไขอะไร เราก็จะติดตามเรื่องนั้น)

 5. นศ.ป.เอก ที่ได้รับทุน คปก.จะต้องมีหนังสือตอบรับจาก สกว.ด้วย ถ้าเขาไม่แนบมาสอบถามจากพี่ศรีก่อนว่าเขาส่งมาให้รึยัง ถ้าส่งแล้วนำของพี่ศรีไปสำเนาและนำมาแนบกับ บว.4/1 ถ้ายังไม่ส่งติดตามไปที่คณะเพื่อให้ นศ.มาส่งหนังสือรับรอง กรณีนี้แสดงว่า นศ.ติดเงื่อนไข ก็เสนอไปว่า เพื่อโปรดพิจารณาและจะติดตามหนังสือรับรองจาก สกว.จาก นศ.ต่อไป

 6. ถ้า บว.4/1ชุดไหนที่ติดเงื่อนไข ไม่ต้องนำไปคีย์เข้าระบบ

 7. ใส่แฟ้มเพื่อเสนอ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 8. คีย์เข้าระบบ www.grad.psu.ac.th

 9. เก็บเข้าแฟ้มบว.4/1 โดยแยกตามคณะฯ (แต่หาก บว.4/1ยังไม่เรียบร้อย จะนำไปเก็บไว้ในแฟ้ม

“ติดเงื่อนไข” ถ้านศ.ส่งเอกสารเพิ่มก็นำมาเก็บรวมกับบว.4/1เลย)

 1. ถ้า นศ.ขอส่ง บว.4/1 เพิ่มเติมก้อหา บว.4/1 ของเดิมมาแนบแล้วเสียบเรื่องเดิมด้วย

         
 • บว.4/2 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์

 1. เสนอเหมือนกับ บว.4 เลยค่ะ

 2. คีย์เข้าระบบ

 

 • บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์  

 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.5 ให้ลงรับ

 2. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้างาน

 3. คีย์เข้าระบบ

 4. เก็บเข้าแฟ้มโดยแยกเป็นคณะ

 • บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์

 1. นศ. One Stop จะเป็นผู้ตรวจ

 2. หากเขาสงสัยตรงไหนก็ดูจากคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (ดูได้จากคู่มือ หรือ ใน web)

 • บว.7 แบบแจ้งผลการสอบประมวลความรอบรู้

 1. เมื่อได้รับแบบฟอร์ม บว.7 ให้ลงรับ

 2. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านหัวหน้างาน ให้ลงชื่อผู้เสนอ และเขียนสาขาวิชา แสตมป์ชื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวันที่

 3. เมื่อผู้บริหารเซ็นแล้วสำเนาส่งกองทะเบียน

 4. คีย์เข้าระบบและเก็บเข้าแฟ้ม

(**ถ้าคณะส่งวันที่สอบประมวลความรอบรู้ วันสอบสารนิพนธ์และวันส่งสารนิพนธ์ สำหรับนศ.ที่เรียนแผน ข มาให้ เป็นตาราง ๆ ไม่ต้องทำอะไรให้นำเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามสาขาวิชา)

 
 • บว.8 การขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 1.  เมื่อได้รับ บว.8 พร้อมกับเล่มดำและซีดี (2 files word and pdf)

 2. ลงรับ

 3. ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จ

 4. นำบันทึกปฏิบัติงานมาแนบกับเล่มดำพร้อมลงบันทึกตามความเป็นจริง หากนศ.ไม่ติดเงื่อนไขแล้วลงเสร็จให้ส่งให้คุณสมศรี บัณฑิตวิทยาลัย ออกเกรด

 5. นำข้อมูลบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ copy ลงในฐานข้อมูลเครื่องกลาง 02 ตามคณะและสาขาวิชาที่ save ไว้ก่อนแล้ว

 6. เมื่อคุณสมศรีนำมาคืนก็ลงในบันทึกปฏิบัติงานต่อ

 7. เสนอคณบดีโดยผ่านหัวหน้างาน

   
 • บว.10 การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและ บว.13 การขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

 1. ลงรับ

 2. ถ้าขอเทียบโอนอย่างเดียวให้เสนอหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

 3. เพื่อโปรดทราบ นักศึกษาขอเทียบโอนกี่รายวิชา  กี่หน่วยกิต ตามระเบียบฯ พ.ศ.2549 ข้อ 40.1 และเห็นสมควรแจ้งกองทะเบียนฯเพื่อดำเนินการต่อไป

 4. สำเนาส่งกองทะเบียนฯ

 5. เก็บเข้าแฟ้มเปลี่ยนระดับการศึกษา/เทียบโอนรายวิชา

 6. ถ้าขอเปลี่ยนระดับการศึกษาด้วยและขอเทียบโอนรายวิชาด้วยให้เสนอคณบดี

 7. เกษียนเป็น 2 ข้อ ตัวอย่างดูในแฟ้มเดียวกันนะ

 8. สำเนาส่งกองทะเบียนเหมือนกัน

  

แจ้งผลสอบวัดคุณสมบัติ

 1. ลงรับ

 2. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 3. เพื่อโปรดทราบ

 4. คีย์เข้าระบบและเก็บเข้าแฟ้ม

 

นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

 1. ลงรับ

 2. มีบันทึกข้อความจากกองทะเบียนฯ

 3. สน.37และสน.42 (3 ใบ)

 4. ในเอาสน.42 ออกมา 1 ใบ

 5. คีย์เข้าระบบ โดยทำตามที่ระบบให้กรอกข้อมูล

 6. การกำหนดวันสำเร็จการ (โดยดูตามระเบียบฯ ว่านศ.สำเร็จการศึกษาวันไหน)

-         ส่งเล่มภายใน 21 วันหลังสอบ ถือว่า วันสอบคือวันสำเร็จการศึกษา

-         หากเลยจาก 21 วันหลังสอบ ถือว่า วันที่ส่งเล่มดำ คือวันเร็จการศึกษา

-         หาก นศ.ส่งเล่มดำแล้ว แต่ยังไม่ส่ง บว.4/1 วันที่ส่ง บว.4/1 คือวันที่สำเร็จการศึกษา

 1. เมื่อ คีย์ข้อมูลครบแล้วระบบจะให้พิมพ์บันทึกข้อความออกมาเลย

 2.  แสตมป์วันที่สำเร็จในแบบสน.42 ทุกใบ พร้อมเซ็นชื่อใต้วันที่สำเร็จฯ

 3. เขียนสาขาวิชาในใบปะหน้าบันทึกข้อความของกองทะเบียนฯ(หากมีหลายสาขาวิชาก็สามารถเขียนว่าตามเอกสารที่แนบได้เลย)

 4. เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านหัวหน้างานโดยเรียงจากบันทึกข้อความที่พิมพ์-บันทึกข้อความกองทะเบียน-สน.47-สน42 เสียบลงนามด้วย

 5. เซ็นเสร็จให้เอาบันทึกข้อความที่พิมพ์เองออก

 6. ส่งออกเลข – ถ่ายใบแรกให้เรา – ส่งตัวจริงให้กองทะเบียนฯ (ดึงเอาเอกสาร สน.42 ที่เป็นใบขวางไว้ 1 แผ่น)

 7. นำใบปะหน้าที่ถ่ายไว้แนบกับ สน.42 ตัวที่เขียนวันสำเร็จและบันทึกข้อความที่พิมพ์ไว้และ สน.42 ที่ดึงไว้เก็บใส่แฟ้ม

 
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มีนาคม 2557 20:11 แก้ไข: 10 มีนาคม 2557 20:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หลาย บว หลาย สน นะครับ กว่าจะจบ

แบบว่า ส่งนาน

อะไรประมาณนั้นครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ