นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8200
ความเห็น: 9

การลาออกจากสมาชิก กบข.

ลาออกภายใน ๓๐มิถุนายน และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

การลาออกจากสามาชิก กบข.

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สาระสำคัญ การให้ สมาชิก กบข.(เป็นข้าราชการ และผู้ที่รับบำนาญ)  สามารถ ลาออกจาการเป็นสมาชิก กบข.ได้ เพื่อเลือกการคำนวณ บำนาจ แบบเดิม ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ  พ.ศ.๒๔๙๔ ได้ มีความแตกต่างกันดังนี้

สมาชิก กบข.

การคำนวณ บำนาญสูตร เดิม

๑.เงินเดือนที่นำไปคำนวณเฉลี่ย หกสิบเดือน

๒.รับบำนาญได้สูงสุด ร้อยละ๗๐ของเงินเดือนเฉลี่ย หกสิบเดือน

๓.จะได้รับเงินก้อน แบ่ง เป็นเงินสะสม (ของผู้เกษียณ) เงินสมทบ เงินประเดิม  เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว

๑.ใช้เงินเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ คำนวณ บำนาญ

๒,สามารถรับบำนาญได้สูงสุดเท่ากับเงินเดือน

 

ตามร่าง พ.ร.บ นี้  ทำให้ ผู้ที่เป็นสมาชิกลาออก ได้ตั้งแต่วันที่ กฎหมายใช้ บังคับ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ส่วนผู้ที่รับบำนาญไปแล้ว สามาถแจ้งความประสงค์ที จะลาออก ต้องยื่นภายใน  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ที่รับบำนาญ ไปแล้ว ต้องคืนเงินก้อน ในส่วนของ เงินประเดิม  เงินชดเชย เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว โดยวิธีหัก กลบ ลบกัน

  ฉนั้นผู้ที่จะลาออกจาการเป็นสมาชิก กบข. ก็ต้องติดตาม ว่า พ.ร.บ ออกมาใช้ บังคับ เมื่อไหร่  ขณะ นี้ ก็ลองคำนวณ เปรียบ เทียบ ระหว่างการรับบำนาญ แต่ละแบบ โดยเข้าไปดูการคำณวน ที่ web site กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามได้ ที่การเจ้าหน้าที่คณะ หน่วยงาน หรือกองการเจ้าหน้าที่ได้ ครับ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กบข.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 เมษายน 2556 23:05 แก้ไข: 28 เมษายน 2556 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ เรากลัวคำว่า "ขาดทุนกำไร"

Ico48
ฉัตรชัย [IP: 172.30.2.126]
29 เมษายน 2556 14:17
#87318

ฉบับที่ 14/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556

กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58

กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ หากเลือกกลับไปใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะได้รับเงินสะสม และดอกผลคืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว หลังออกจากราชการและมีสิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก จะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ

สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายใน 30 มิถุนายน 2557 แต่หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ ข้าราชการที่เดิมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากต้องการเปลี่ยนใจมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. ก็สามารถเลือกสมัครเข้าได้ในครั้งนี้เช่นกัน

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมการในการให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญยื่นแบบแสดงความประสงค์ เพื่อกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิม โดยได้ยกร่างหลักเกณฑ์และปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ

http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/da8b5e004f62b55f913c9db41fbb3037/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81+%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+14_56+%E0%B8%81%E0%B8%84.%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%82.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1+24%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.56+%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%29.doc?MOD=AJPERES

Ico48
ฐรณิศร์ พลานิวัติ [IP: 1.179.167.1]
01 พฤษภาคม 2556 12:24
#87376

เมื่อไหร่จอมีใบแสดงความจำนวค์ขอลาออก อยากออกเต็มที่ แล้ว เบื่อมากกับการลงทุนที่ตอแหล และขาดทุน

Ico48
ครูบำนาญน้อย [IP: 110.168.27.49]
11 กันยายน 2556 09:16
#92661

เมิ่อไรกฏหมายจะออกคะเบ่อจริง ๆ คนไม่จริงใจ

Ico48
ครูบำนาญ [IP: 182.53.56.230]
25 กันยายน 2556 14:35
#93101

หน้าจะดำเนินการให้เร็ว

Ico48
ข้าราชการบำนาญ [IP: 182.53.56.230]
25 กันยายน 2556 14:38
#93102

เสียดายอายุราชการที่หายไป ขอให้ดำเนินการช่วยข้าราชการบำนาญเงินเดือนน้อยต่อไปด้วย

Ico48
จ่าสิบเอก ณัฐพล มิ่งชัย [IP: 118.174.144.90]
10 กุมภาพันธ์ 2557 11:25
#95776

มีมติของ ครม. เมื่อไหร่ แชร์ ต่อๆ กันนะคับ.........อยากทราบข่าวไวๆ......

Ico48
จ.ส.อ.วรวุฒิ วุฒิศักดิ์ [IP: 101.109.246.51]
21 กุมภาพันธ์ 2557 10:32
#95969

ขอรบกวนเจ้าหน้าที่ กบข.ช่วยตรวจสอบเงินฝาก กบข.มีจำนวนเท่าไหร่ครับ?ถ้าลาออกการเป็นสมาชิก รับบำนาญเต็มจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ครับ?

Ico48
จ.ส.อ.ธวัช สกุลปักษ์ [IP: 115.67.37.54]
05 มีนาคม 2557 09:24
#96386

แล้วเมื่อไหร่กฏหมายจึงมีผลบังคับใช้ ในเมื่อยังทะเลาะกันไม่เลิก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ