นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1992
comment: 0

ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก

เงินเป็นสิ่งที่สำคัญทีและจำเป็นแต่วิธีการให้สำคัญกว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 200,000 – 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ซึ่งได้มีผู้ได้รับอนุมัติไปแล้ว 137 ราย ลาออกไป 18 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนทุก ๆ 2 ปี

                         ในการประชุม ค.บ.ม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน  การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จากข้อมูลพบว่าผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานครบ 3 ปี จำนวน 52 ราย ได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 3 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินพิจารณา จำนวน 12 ราย ซึ่งคิดเป็น 37%  (ซึ่งตามเส้นทางความก้าวหน้าที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น ผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกควร จะต้องขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 3ปี )คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับปี 2554 – ปี 2556 ร้อยละ 49.08, 52.71, 54.64 ตามลำดับ

วุฒิ

การศึกษา

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

รวม

รวม

รวม

ปริญญาตรี

118

92

81

ปริญญาโท

971

946

921

ปริญญาเอก

1,050

1,159

1,207

รวมทั้งหมด

2,139

2,197

2,209

 ส่วนจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนดังนี้ ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 ร้อยละ 35, 36, 35.62 ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ม ที่จะลด ลงเพราะมีอาจารย์ ที่อาวุโส ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จะเกษียณอายุราชการ  

ตำแหน่ง

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

รวม

รวม

รวม

อาจารย์

1,327

1,406

1,422

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

526

511

509

รองศาสตราจารย์

263

253

252

ศาสตราจารย์

23

27

26

รวมทั้งหมด

2,139

2,197

2,209

        จากข้อมูลดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การใช้เงินค่าตอบแทนได้มีประสิทธิผลสูงสุด จึงให้ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษา แนวทางข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอ ค.บ.ม. ภายใน 4 เดือน โดยรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการ เพื่อศึกษาวิธีการให้เงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพราะวิธีการให้เงินก็มีความสำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล “เงินเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแต่วิธีการให้สำคัญกว่า”

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มิถุนายน 2556 23:04 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2556 23:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or