นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1299
ความเห็น: 0

TQA News 1 เกาะติดตามกระแสผลการประเมินTQA55

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง TQA ประจำปี 2555 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปและวิเคราะห์ดังนี้

การนำองค์กรและการสื่อสาร 

          -ศูนย์เครื่องมือฯมีการกำหนดรูปแบบการนำผลการประเมินผู้นำแต่ละระดับไปปรับปรุงระบบการนำองค์กร แต่ไม่ชัดเจนว่ามีวิธีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในเชิงระบบอย่างไร ซึ่งหากนำกลับมาทบทวนดูอาจพบว่า อง์กรมีรูปแบบการนำไปปรับปรุง แต่อาจจะขาดส่วนของการติดตามผล รายงานผล และสรุปผลการปรับปรุงที่เกิดขึ้น โดยอาจเทียบกับเป้าหรือเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปรับปรุงให้ชัดเจน รวมทั้งการนำข้อมูลการปรับปรุงที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานในอนาคตด้วย (Learning)

 

          -Two way communication: การสื่อสารทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการแบ่งบันความรู้ และสร้างความผูกพันของบุคลากร ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากกิจกรรม KM day, Dialogue และบันทึกใน Share.psu รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และผลการดำเนินงานไปยังบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ส่งมอบ ลูกค้า และผู้ให้ความร่วมมือ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ กิจกรรมการประชุม SIM (Supplier Involvement Meeting)

 

          -จากจุดเด่นในกระบวนการสื่อสารของศูนย์เครื่องมือฯดังกล่าว ควรนำมาต่อยอด เพื่อมองหาแนวทางที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้นำองค์กร และใช้ในการประสานงานกับผู้ส่งมอบ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ TQA ใหม่ (ปี2013-2014) ที่เน้นถึงความเชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

          -ศูนย์เครื่องมือฯสามารถถ่ายทอดแผนปฏิบัติการได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการกำหนดงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับ immediately plan เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจนมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรควรทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในเชิงระบบ เพื่อค้นหาข้อดีหรือข้อบกพร่อง และส่งเสริมหรือแก้ไขให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า 

          -ศูนย์เครื่องมือฯมีรูปแบบและช่องทางการรับฟังความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและแยกตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล Facebook Line Webboard แบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น นำข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

 

          -แม้ว่ากระบวนรับฟังจะหลากหลายและแยกตามกลุ่มลูกค้าแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าในกลุ่มลูกค้าในอนาคต ควรกำหนดกลุ่มลูกค้านี้ให้ชัดเจน เป็นใคร? เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีและรูปแบบการรับฟังให้เหมาะสม เจาะลึกถึงความต้องการนั้นได้ และสามารถนำข้อมูลมาใช้กำหนดแนวทางให้ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนและการตอบสนองที่เหนือความคาดหวัง และกระบวนการ CRM ต่อไป

 

          -และเช่นเดียวกันกับเรื่องการสื่อสาร โดยทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ จะต้องมองหาแนวทางใหม่ๆ โดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพื่อการเข้าถึงลูกค้าและลูกค้าในอนาคตด้วยครับ

 

          -ข้อร้องเรียน: ศูนย์เครื่องมือฯมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหนึ่งใน Best Practice ที่ศูนย์เครื่องมือฯได้รับ

ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

       -การจัดการความรู้ (KM): ศูนย์เครื่องมือฯมีกระบวนการ KM อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหนึ่งใน Best Practice ที่ศูนย์เครื่องมือฯได้รับ

 

          -ศูนย์เครื่องมือฯได้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับใช้ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ไว้ แต่ควรกำหนดแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลในแต่ละระดับให้ชัดเจน

ผลการประเมินยังมีส่วนหนึ่ง จะนำมาบันทึกให้อีกทีในบันทึกหน้าครับ กลัวว่า จะยาวไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2556 15:42 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2556 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ