นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1134
ความเห็น: 1

ขบวนพาเรดของ ตัววัดผล KPI

TQA เป็นระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากระบบการบริหารจัดการทั่วไป ก็คือ เน้นที่ผลลัพธ์ขององค์กร ให้อิสระทางความคิดในการบริหารจัดการองค์กรด้วยกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร โดยมีเกณฑ์รางวัลคุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ว่านั้น เกณฑ์ให้ความสำคัญไว้มาก โดยจากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน เป็นส่วนของผลลัพธ์มากถึง 400 คะแนน ซึ่งคะแนนส่วนนี้ประกอบด้วยผลลัพธ์ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

1.ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

2.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

3.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

4.ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร

5.ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

ผลลัพธ์แต่ละด้านจะถูกประเมิน โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของตัววัด ผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ พิจารณาแนวโน้มของผลลัพธ์ที่มี และการเปรียบเทียบผลกับคู่แข่งหรือค่ามาตรฐาน หรือ การประเมินตาม LeTCI

Level-Le: ระดับ, Trend-T: แนวโน้ม, Comparison-C: การเปรียบเทียบ และ Integration-I: การบูรณาการ

 

แต่หากเป็นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 การประเมินผลลัพธ์ TQA จะเรียกย่อการประเมินตาม “LeTCI” เป็น “KGTB”

KGTB: Key Measures, Goal, Trend and Benchmark

 

แต่ไม่ว่าจะประเมินแบบใด การบริหารผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน และทำให้องค์กรมีคะแนนอยู่ใน band ที่ดีในหมวดผลลัพธ์นี้ โดยผลลัพธ์ที่ดีในหมวด 7 นั้น จะเกิดขึ้นได้จากการที่องค์กรมีการกำหนดกระบวนการและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติที่ดีใน 6 หมวดที่เหลือ

 

ซึ่งจากการประชุมทีม TQA เมื่อวันศุกร์ผ่านมานั้น ร่างรายงาน TQA หมวดที่ 4 ซึ่งได้ระบุตัววัดทั้งหมดเอาไว้นั้น มีเยอะมาก มีทั้งตัววัดใหม่และเก่า แยกตามประเภทของผลลัพธ์แต่ละด้าน ตัววัดทั้งหมดเหล่านี้จะต้องเตรียมข้อมูล ทั้งส่วนผลลัพธ์ของ SEC เอง และผลลัพธ์ของคู่เทียบ ให้ครบถ้วน โดยตัววัดสำคัญจากทั้งหมดนี้จะถูกนำไปรายงานไว้อย่างครบถ้วนในหมวดที่ 7 เพื่อใช้ตรวจประเมินระดับคะแนนตามแนวทางการประเมินผลลัพธ์ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2557 15:59 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2557 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านแล้ว เหนื่อยแทนคนทำเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ