นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1070
ความเห็น: 0

งานประชุมชี้แจง Supplier ประจำปี 2559

เป็นกิจกรรมที่ SEC ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในชื่องาน Stakeholder Involvement Meeting (SIM) หรือที่มักเรียกสั้นๆกันว่าประชุม SIM นั่นเอง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุม SIM เพื่อการสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานของ SEC ตลอดจนนโยบาย ทิศทางการให้บริการ และระเบียบข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการทำธุรกิจระหว่าง SEC และ Supplier ด้านต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่สำหรับในบันทึกนี้ SEC ได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ชี้แจงมาเป็น Supplier แทน ลองมาติดตามกันดูนะครับ

SEC ได้รับเชิญจากลูกค้าเอกชนรายหนึ่ง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับเหมา/ผู้ขาย ประจำปี เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกฎระเบียบและวิธีการติดต่อธุรกิจกับทางบริษัท โดยการประชุมประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้

1.ฝ่ายจัดซื้อ: ซึ่งถือเป็นพระเอกของงานนั้น Supplier ทุกรายจะได้รับทราบข้อมูลและขั้นตอนการติดต่อ วิธีปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้อง เช่น การส่งสินค้ากับฝ่ายสต๊อก ระเบียบการวางบิลและรับเช็ค เป็นต้น รายละเอียดทั้งหมดอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

2.ฝ่ายวิศวกรรม: ในส่วนงานนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมางานทางด้านวิศวกรรม เช่น งานซ่อมแซมอาคาร เครื่องมือวัด เครื่องจักรในการผลิตต่างๆ เป็นต้น โดยผู้รับเหมาจะได้รับทราบถึงขั้นตอนการติดต่อและควบคุมผู้รับเหมาที่ถูกต้อง

นอกจาก Supplier จะได้รับทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการติดต่อทางธุรกิจแล้ว ยังมีส่วนสำคัญที่ทางผู้จัดประชุมนำมาเสนอถึงระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน ซึ่ง Supplier ทุกรายต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานดังนี้

1.แนวทางการปฏิบัติ BSCI (Business Social Compliance Initiative) เป็นแนวปฏิบัติทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายแรงงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเป็นข้อกำหนดที่ผู้ผลิตกลุ่มสินค้าไปขายในโซนยุโรป ต้องมีระบบและปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนที่ Supplier โดยเฉพาะผู้รับเหมาจะต้องทราบและปฏิบัติตาม 2 ข้อก็คือ เรื่อง Child Labor and Young Workers ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และ เรื่อง Forced Labor/Prison Labor ซึ่งระบุห้ามการบังคับใช้แรงงานและลงโทษทางร่างกาย วาจา จิตใจ เช่น ไม่บังคับทำ OT ไม่ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจ ดูหมิ่นศักดิ์ศรีลูกจ้าง

 

2.Customer Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางการค้าผ่านศุลกากรเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำสุดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตต่างประเทศใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย โดยที่มาของมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 11 กย 2554 จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้าส่งขาย USA ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นประโยชน์ที่ผู้ผลิตได้รับโดยตรงนอกจากความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแล้ว ก็คือการได้รับสิทธิการลดการตรวจสินค้าจากศุลกากร USA

3.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ซึ่งกล่าวถึงกฎระเบียบที่ Supplier ต้องปฏิบัติ โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การรักษาความสะอาด และการรายงานอุบัติเหตุ

 

4.GMP (Good Manufacturing Practice): จากหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต ทางบริษัทได้กำหนดกฎ GMP ขึ้นมา 7 ข้อ เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน แล้วนำมาใช้เป็นแนวทางให้ทั้งพนักงานและ Supplier ได้ปฏิบัติตาม โดยที่เกี่ยวกับ Supplier โดยตรง ก็คือ ห้ามนำเครื่องดื่ม และอาหารมากินในพื้นที่ปฏิบัติงานเด็ดขาด ห้ามสูบบุหรี่ และต้องแต่งกายตามกฎระเบียบของพื้นที่

 

5.กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม: ด้วยเหตุผลของกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานและหลังเสร็จงานของผู้รับเหมา เช่น งานก่อสร้าง งานรื้อถอน งานขนส่งเคลื่อนย้าย งานใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนโดยรอบ ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

การสื่อสาร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกๆองค์กรต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น Supplier จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอีกกลุ่ม และยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในยุคที่เราต้องอาศัย core competency และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสำคัญต่อกระบวนการส่งมอบคุณค่าขององค์กรจากภายนอก การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้ จึงเป็นช่องทางการสื่อสารสำคัญที่องค์กรใช้แจ้งนโยบาย กฎระเบียบและความต้องการต่างๆ ให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่บริษัทต้องการสื่อสารถึงนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ในฐานะ Supplier ต้องทราบและปฏิบัติตามแล้ว เรายังถือโอกาสได้เรียนรู้การประชุมชี้แจงผู้รับเหมา/ผู้ขาย จากองค์กรเอกชนภายนอก เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการสื่อสารในการประชุม SIM ของ SEC ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2559 21:18 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2559 21:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ