นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1701
ความเห็น: 0

พร้อมก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย TQA

ในปีนี้ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ยังว่างอยู่ต่อไป ไม่มีองค์กรใดคว้ารางวัลไปครองได้ ส่วนรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าอีกรางวัล ที่มอบให้กับองค์กรที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัล TQC ประจำปี 2559 ถึง 7 องค์กรด้วยกัน

ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ประโยชน์จากการสมัครรับรางวัล TQA

องค์กรที่ดำเนินการตามเกณฑ์ TQA จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง หากองค์กรนำเกณฑ์เข้าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน เริ่มกันตั้งแต่การประเมินตนเองก่อน ซึ่งข้อมูลที่ได้ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด สามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธภาพ และได้รับรายงานป้อนกลับ ซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

TQA กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพของประเทศให้พร้อมมุ่งสู่ 4.0

ในยุคศตวรรษที่ 21 องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่รวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 4.0 TQA ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านกระบวนการ ด้านสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรับปรุงองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศต่อไป

3 ประเด็นหลัก ในเกณฑ์ TQA ที่ต้องให้ความสำคัญ    

เกณฑ์ปีนี้ ปี พ.ศ. 2559 -2560 ซึ่งอ้างอิงกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ในประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับความสามารถขององค์กรในการสร้างให้เกิดคามเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

2) Big data มุ่งเน้นการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล การคงสภาพข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์จากหลากหลายแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน

3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ เกณฑ์ยังคำนึงถึงเรื่อง Cybersecurity หรือกระบวนการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ระบบและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บ และ Enterprise Risk Management (ERM) หรือการตัดสินใจขององค์กรในการจัดการกับความเสี่ยง โดยองค์กรต้องสร้างสมดุลระหว่างระดับของความเสี่ยงกับการสร้างความยั่งยืนและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 เมษายน 2560 11:45 แก้ไข: 15 เมษายน 2560 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ, Ico24 โอ๋-อโณ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ