นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2068
ความเห็น: 0

การบริหารองค์กรยุค 4.0: โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

ในยุค 4.0 อะไรๆ ต่างๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มความสามารถในแข่งขัน แล้วเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นหรือ แล้วองค์กรขนาดเล็กล่ะ หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน องค์กรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรให้สอดรับกับบริบทใหม่ การแข่งขันรูปแบบใหม่ อย่างไรบ้าง ในบันทึกนี้ผมจึงนำมาเล่าสู่กันฟัง (อ้างอิงจากบทความ คุณชัยทวี เสนะวงศ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย) ตามมาดูกันนะครับ ว่าองค์กร 4.0 ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอะไรกันบ้าง

 

1.รากฐานสำคัญขององค์กร 4.0 มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

 

1.1 Corporate Governance : CG การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างยุติธรรม โดยมุ่งหวังว่า “องค์กร 4.0 ไม่ได้จ้องแต่จะสร้างกำไรสูงสุดเท่านั้น หากแต่เป็นการแสวงหากำไรที่สมเหตุสมผล” คำนึงถึงผู้คนในสังคมเป็นพื้นฐาน รู้ว่าสิ่งใดถูก ควรปฏิบัติ และสิ่งใดผิด ไม่ควรปฏิบัติ

1.2 Business Model : องค์กร 4.0 ต้องมีกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหมายต่อลูกค้าตลอดไป มีวิธีการและช่องทางของกระบวนการสร้างรายได้จนเกิดผลลัพธ์ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

1.3 Change Readiness : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยองค์กร 4.0 จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมีการประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

 

2.กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 4.0

 

2.1 ผู้นำ : เป็นบุคคลสำคัญในการหล่อหลอมความแตกต่างหลากหลายของคนในองค์กรให้กลายมาเป็นพลังในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ โดย ผู้นำ 4.0 จำเป็นต้องมีคุณลักษณะหลักๆ คือ 1)เป็นนักพัฒนาคน 2)มีธรรมาภิบาล 3)ต้องรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 4)เข้าใจในโลกาภิวัตน์ 5)เป็นนักรวมพลังและสร้างศรัทธา

2.2 การบริหารทุนมนุษย์ :  องค์กร 4.0 ต้องดูแลคนในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่ เรื่องค่าตอบแทน ต้องเหมาะสม องค์กรต้องพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะ ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้บุคคลทุกคนรู้ว่าพวกเขามีความสำคัญต่อองค์กรเพียงใด

2.3 วัฒนธรรมองค์กร : องค์กร 4.0 ต้องออกแบบวัฒนธรรมให้มีวิถีชีวิตในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาส ให้อิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์และใช้ความรู้ ใช้ปัญญาทำงานร่วมกันในการสร้างโอกาสใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เป็นองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2560 18:57 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2560 19:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ