นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประกาศ-อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 1924 2
กำหนดการป้อนข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 1634 1
กำหนดการป้อนข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาค1/2553 1504 0
การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 1453 1
แจ้งปิดรายวิชา 308-442 ICT for Education และเปิดให้ลงรายวิชา 308-415 GIS แทน 1460 3
การปฏิบัติของนักศึกษาในการเข้าห้องสอบ 1641 0
สอบรายวิชา 308-451 และ 310-403 (กฎหมาย) 1174 0
ประกาศครั้งที 2-นักศึกษาทุกคน-เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2552 1932 3
กำหนดการรับปริญญาจ้า (ICT 48... & IT 49.....) 3786 5
ประกาศคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1-2552 2556 0
ประกาศ-อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551(ต่อ) 1153 1
นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า...... 1347 10
แจ้งความประสงค์ในการเรียนรายวิชาเลือก 1217 1
การลงทะเบียนเพื่อแก้ E ในรายวิชาเดิม แต่เป็นรหัสวิชาใหม่ 2125 0
นักศึกษาตกค้าง รายวิชา 322-201 ( 4 หน่วยกิต) 1100 3
แจ้งวันรายงานผลนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1167 1
รับสมัคร TA สอนรายวิชาของนักศึกษา ICT 1276 1
นักศึกษาที่ไม่ผ่าน math ต่างๆ (รหัส 48... ถึง รหัส 50...) 1334 5
หาตัวนักศึกษา-ด่วน..นายสานิตย์ เปี่ยนทรัพย์ 1073 0
นักศึกษาทุกคน-เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2552 3299 1
ประกาศ-อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 1304 5
แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2551 2359 3
ประชุมสอบถามความก้าวหน้า-นักศึกษาฝึกงาน(กทม) 1367 4
กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2551 1082 0
การติดตามนักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเกินกว่า/น้อยกว่ากำหนด ภาค ฤดูร้อน 1051 0
ตรวจสอบหนี้สิน-ก่อนสำเร็จการศึกษา 1472 1
บัตรขึ้นตึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ICT 48... หรือ IT รหัส 49... 1370 2
รายวิชา Math ต่างๆ ที่จะเปิดสอนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย 1441 0