นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3814
comment: 0

หนังสือประชาสัมพันธ์

หน้งสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได่แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

 

 

    ประกาศ  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ  ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

                ๑.  ประกาศ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ

                ๒.  เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ

                ๓.  ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ

                ๔.  ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ

                ๕.  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

                ๖.   ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ

            ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ  ให้เปลี่ยนคำว่า  ประกาศ  เป็นแจ้งความ

 

      ตัวอย่าง


 

     แถลงการณ์  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ  ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดทำตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

                ๑. แถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์

                ๒. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์

                ๓. ฉบับที่  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน  ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย

                ๔. ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์

                ๕. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์

                ๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์

 

         ตัวอย่าง


 

       ข่าว   คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทำตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

                ๑. ข่าว   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว

                ๒. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว

                ๓. ฉบับที่  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน  ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย

                ๔. ข้อความ  ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว

                ๕. ส่วนราชการที่ออกข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว

                ๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว

 

        ตัวอย่าง


ที่มา : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 April 2014 14:49 Modified: 08 April 2014 12:36 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.159.107
Message:  
Load Editor
   
Cancel or