นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2408
ความเห็น: 10

การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม

วิทยาเขตหาดใหญ่ก็มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น เข้มแข็งที่จะผลักดันงานทางด้านวัฒนธรรม อย่างเช่น อาจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ และทีมงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ห่างหายจากการ "เขียนบลอก" ไปกว่าครึ่งเดือน แต่ "ติดตามอ่าน" อย่างต่อเนื่อง  ได้รับการท้วงติงจาก "คุณเมตตา" เสมอ ว่าเมื่อไปจะเขียนอีก  ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอย่างไรเหมือนกันค่ะ วันนี้ก็ขอเล่าในประเด็นที่ตัวเองได้เกี่ยวข้องในการ "จัดทำแผนด้านวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่" แล้วกันนะคะ

เป็นที่ทราบว่าภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมก็เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา แต่เท่าที่สัมผัสทั้งกับตัวเองและคนใกล้ตัวก็จะรู้สึกว่ามีความสำคัญ "ลำดับท้าย ๆ" ก็เกิดจากหลายปัจจัยที่แม้ไม่ต้องบทวิเคราะห์จากนักวิชาการยืนยันก็เข้าใจได้

หากแต่สำหรับสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ก็มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น เข้มแข็งที่จะผลักดันงานทางด้านวัฒนธรรม อย่างเช่น อาจารย์อัมพร  ศรประสิทธิ์ และทีมงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2550 ก็จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขึ้นที่หาดแก้วรีสอร์ท  ดิฉันและหญิงพลอยในฐานะตัวแทนของสำนักงานประกันคุณภาพก็เข้าร่วมสัมมนาด้วย

จากผลการสัมมนาวันนั้นศูนย์ศิลป์ (ขอเรียกอย่างภาษาพูดทั่วไปนะคะ) ก็มุ่งมันสรุปแม่บททางวัฒนธรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดี วันที่ 1 พย. แต่ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณบดีก็ต้องนัดประชุมกับท่านผู้บริหารก่อน (วันที่เท่าไรในเดือนตค.ขอค้นก่อนนะคะ) ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ผู้อำนวยการกองแผนงานและทีมงาน ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์และทีมงาน รวมทั้งตัวดิฉัน  ที่ประชุมพิจารณาแผนที่ศูนย์ศิลป์นำเสนอแล้วก็เห็นด้วย แต่การนำเสนอแผนเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่จะเห็นเป็นเพียงส่วนเสี้ยวของภารกิจนี้ ทางที่ดีควรจะจัดทำเป็น "แผนแม่บทด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย" ซึ่งตัวดิฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เพราะในวันนี้ "มหาวิทยาลัย" มองภาพ "ศูนย์ศิลป์
เป็นองค์กรหลักที่ประสานภารกิจด้านวัฒนธรรม" จะเห็นได้จากภาระงานที่ศูนย์ศิลป์ดำเนินการในฐานะตัวแทนองมหาวิทยาลัย (ที่สำนักงานประกันคุณภาพรับทราบและเกี่ยวข้องด้วย) ร่วมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
ได้แก่ รวบรวมผลการดำเนินงานในมาตรฐานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมให้มหาวิทยาลัย  เมื่อรวบรวมแล้วยังต้องบรรยายตามกระบวนการ  PDCA-Par ในรายงานประจำปีฯ อีกทั้งต้อง SWOT ภารกิจด้านนี้ให้มหาวิทยาลัยด้วย  นอกจากนั้น
การรายงานผลต่อ ก.พ.ร.ศูนย์ศิลป์ก็เป็นแม่งานที่ต้องรายงานภารกิจนี้เป็นหลักอีกเช่นกัน
  ดิฉันจึงมองเห็นเสมอว่าในวันนี้ "ศูนย์ศิลป์" เปรียบเสมือนหน่วยประสานด้านภารกิจการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ที่ต้องขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานด้านนี้ของวิทยาเขต/เขตการศึกษาอื่น

หลังจากศูนย์ศิลป์รับลูกจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแล้ว ทราบว่ามีการนัดผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ของวิทยาเขต/เขตการศึกษาร่วมกันจัดทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรมในวันที่ 15 พย. 50


ดังนั้น ก่อนการประชุมวันที่ 15 พย. 50 ท่านอาจารย์อัมพร  ศรประสิทธิ์ ก็เตรียมพร้อมอีกครั้งโดยนัดผู้ที่เคยไปร่วมคิดแผนของวิทยาเขตหาดใหญ่ที่หาดแก้วรีสอร์ทประชุมทบทวนวันที่ 13 พย. 50 ณ ห้องประชุม 210 สนอ. ซึ่งอาจารย์ได้ประมวลแผนอย่างครบถ้วน อีกทั้งกำหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง
ต่อแผนงานในระยะปีงบประมาณ 2551-2554 ครอบตลอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 10 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่อาจารย์จะทำคือ

 • การพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน (common data set) เพื่อประมวลข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้ได้ครบถ้วนตามความต้องการ...ของหลายหน่วยงาน...อีกทั้งผู้รวบรวมข้อมูลระดับคณะ/หน่วยงานจะได้ไม่เบื่อหน่ายกับการเก็บข้อมูล...(เหมือนที่ผ่านมา) ก็ถือว่าสำนักงานประกันคุณภาพกับศูนย์ศิลป์ก็มองเห็นสอดคล้องกันว่า "เริ่มได้แล้ว" ดิฉันก็เรียนอาจารย์ว่า สำนักงานประกันคุณภาพได้ริเริ่มประมวลข้อมูลแล้วประสานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสู่ระบบ online บ้างแล้ว  จึงรับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจนี้ด้วย 

 

 • การพัฒนาเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรม ตัวดิฉันจึงเสนอว่า แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาเครือข่ายคือ ให้ศูนย์ศิลป์เริ่มให้บุคลากรเข้ามาเขียนบลอกใน Share.psu.ac.th จะทำให้เกิดเครือข่ายบนโลก cyber โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาที่ต้องประชุมอย่างเป็นทางการได้เป็นอย่างดี

 

 • การพัฒนาเวบไซท์ด้านวัฒนธรรมของคณะ/หน่วยงาน โดยศูนย์ศิลป์จะเป็นศูนย์รวม link ประเด็นนี้
  ทำให้ทราบว่าคณะ/หน่วยงานไม่ได้มี webpage ด้านวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ จึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  กับที่ประชุมว่าในอดีตงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานก็ไม่ได้มี webpage เฉพาะเช่นกัน ก็มีการขับเคลื่อนผ่านที่ประชุม QMR เพื่อเป็นที่อยู่ของข้อมูลอย่างเป็นหลักแหล่ง และ link ง่าย อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ ควรพัฒนาเวบเป็นภาษาอังกฤษด้วย

ส่วนงานอื่น ๆ ของศูนย์ศิลป์ที่จะทำในช่วงแผน 10 มีอีกเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่ตัวดิฉันเองก็ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งการเข้าประชุมก็ช่วยได้เพียงแค่เล่ามาข้างต้น  พร้อมแอบหวังลึก ๆ ว่า "คุณเมตตา" จะเมตตาดิฉันสมชื่อ ที่นาน ๆ จะเขียนบลอกซักที (เกี่ยวกันไหมเนี่ย)

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2550 16:13 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2550 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ช่วยกันขับเคลื่อน...เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ^^v
ช่วยขับเคลื่อนด้วยอีกคนค่ะ ว่าแต่เราใช้ไบโอดีเซลรึป่าว (ขับรถกับขับเคลื่อนใช้รถคันเดียวกันป่าวคะ) อิอิ
เอารถพ่วงข้าง (ขี่ไปโรงงาน) ไปใช้ขับเคลื่อนก่อนดีมั้ย P 555
น้องหยก ยอดเยี่ยมค่ะ  จุดนี้เป็นจุดที่นักวิชาการทั้งหลายไม่ค่อยให้ความสำคัญ และถ้าต้องปรับปรุงก็จะบอกว่าไม่ใช่ภาระกิจหลัก ซึ่งจะเป็นเหตุผลปลอบใจตัวเอง  การที่สำนักประกันฯได้เห็นจุดนี้และให้ความสำคัญ รู้สึกดีใจมากค่ะ  แต่ประเด็นที่อยากจะให้ลองวิเคราะห์ดู ก็คือ ในมาตรฐานที่ 4 ทุกตัวบ่งชี้ อาจารย์คิดว่าบางตัวนับแปลกๆ และไม่ได้สะท้อนอะไรเลย โดยเฉพาะ 4.1  การทำอะไรบางอย่างถ้าทำแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร หรือเพียงแค่ทำไปตามข้อกำหนดอย่างเดียว  ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาองค์กรนะคะ   อาจารย์เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ของสำนักประกันฯค่ะ  แค่คิดได้เราก็มีชัยไป 50% แล้วค่ะ     สีสรรของข้อความมากจนตาพี่เบลอเลยค่ะ บ่งบอกถึงความเป็นวัยรุ่นของผู้เขียน และวัยของผู้อ่านนะคะ
อยากจะฝากอีกประเด็นนะคะ  ในส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร  น่าจะต้องผนวกเข้าไปในมาตรฐาน 4 ด้วย  และน่าจะมาพิจารณากันว่าจะนับกันอย่างไร จะตั้งเกณฑ์อย่างไร  ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง และมองเห็นว่าควรพัฒนาอะไรอย่างชัดเจน  ลองปรึกษาท่านอาจารย์อัมพรดู คิดว่าท่านน่าจะให้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนความเป็นจริงได้ดีนะคะ

ท่านอาจารย์วันดีที่เคารพ

 •  ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะที่เสียสละเวลามาช่วยอ่านและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
 • อาจารย์ให้ความคิดเห็นตรงเผงในด้านนี้ เพราะปัจจุบัน 4.1 เก็บตัวเลขโครงการทั้งที่จัดให้นักศึกษาและบุคลากร แต่ตัวหารเป็นเพียงนักศึกษาอย่างเดียว
 • ส่วนประเด็นอื่นจะเก็บไว้ปรึกษาศูนย์ศิลป์ฯค่ะ
 • เรื่องสีสรรและลวดลาย  เป็นผลกระทบจากการคบเด็ก เช่น อุโยะจัง และอิมจังนั่นแหละค่ะ กลัวแพ้เด็กค่ะ

 

 • ตามมาช่วยกันขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม
 • แต่ของพี่เป็นรถไฟฟ้าค่ะ ปลอดจากมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน (แหมทำตัวเป็นนักวิชาการ)
 • ขอไปพักผ่อนก่อนนะน้องหญิงหยก บ๊าย บาย
 • %e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b51

แหม่

พี่อัมพรขา

เห็นภาพที่พี่โพสต์แล้ว สะเทือนใจอย่างรุนแรง

ว่าใกล้เคียงกับตัวดิฉันเหลือเกินค่ะ

พี่หยกคะ ขอให้สำนักประกันฯ เป็นเจ้าภาพ เปิด share แยกกระทู้ แต่ละมาตรฐาน เพื่อให้ QAC  QMR เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็น โดย

1. ทำ link ไว้ที่หน้า web ของสำนักประกันฯ พอคลิกเข้ามาก็มาเปิดหน้าของ share ค่ะ

2. เมื่อถึงเวลาจะประชุมหารือการเก็บข้อมูลรอบต่อไป สำนักฯ สามารถมารวบรวมประเด็นคำถาม คำตอบจากตรงนี้ได้ด้วย

คิดว่าจะมีหลายประเด็น และขอฝากให้ ทำ link บน web สำนักประกันฯ มาที่ share เรื่อง วันละสองสามตัวบ่งชี้ ของ รศ.นวลจิราด้วยนะคะ

เสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ ท่านพี่

Ico48
สุธิษา [IP: 192.168.100.112]
22 มกราคม 2551 14:50
#15005
ดีจังเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ