นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 6765
ความเห็น: 3

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2553 มีการประชุม QA Forum ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ IQA มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ
     สกอ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 - พ.ค. 2554) ซึ่งสรุปได้ดังนี้
     1. ยังคงมี 9 องค์ประกอบ
     2. มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัว (ซึ่งจำนวนตัวบ่งชี้ลดจากเดิมราว 50%) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเพิ่มตัวบ่งชี้ได้ตามอัตลักษณ์
     3. เกณฑ์การประเมิน จะมีเกณฑ์กลางสำหรับทุกกลุ่ม และมีเกณฑ์เฉพาะสำหรับบางกลุ่มให้จำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
     4. เกณฑ์การประเมิน
           4.1 มีเฉพาะเกณฑ์จำนวนข้อไม่มีระดับ สำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
           4.2 เกณฑ์เชิงปริมาณเป็นค่าตัวเลขมีจุดทศนิยมได้ตามความจริง
           4.3 คะแนนเต็มปรับจาก 3 คะแนนเป็น 5 คะแนน

 โดยแต่ละองค์ประกอบมีชื่อตัวบ่งชี้ดังนี้
      องค์ประกอบที่ 1 : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
      องค์ประกอบที่ 2 : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
                                 2.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
                                 2.3 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
                                 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
                                 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     องค์ประกอบที่ 3  : 3.1 การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
                                    3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

     องค์ประกอบที่ 4   : 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
                                     4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
                                     4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

     องค์ประกอบที่ 5 :  5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
                                    5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

     องค์ประกอบที่ 6 :  6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     องค์ประกอบที่ 7 :  7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
                                    7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
                                    7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
                                   7.4 ความเพียงพอและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ใช้สอย
                                   7.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
                                   7.6 ระบบบริหารความเสี่ย

     องค์ประกอบที่ 8 :  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

     องค์ประกอบที่ 9 :  9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

      โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม  2553 จะมีการประชุม กกอ. เพื่อผ่านความเห็นชอบ แล้วจัดประชุมชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาทราบช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำไปขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพจะติดตามรายละเอียด (เกาะติดสถานการณ์)  และแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 10:12 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
. [IP: 58.9.19.179]
13 พฤษภาคม 2553 03:04
#56928

ตามบันทึกข้างต้นชี้ให้เห็นวิกฤตของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ สาเหตุเกิดจาก

1. สกอ.ไม่เข้าใจเกณฑ์ของ ECPE ที่ไปศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติว่าต้องใช้การบริหาร TQM ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่การบริหารระบบ (Quality Management System) และ การปรับปรุงระบบ (Quality Improvement)

2. การบริหารระบบ ต้องเริ่มต้นที่การออกแบบระบบ(System design) มิฉะนั้น จะไม่มีระบบให้บริหาร ซึ่งหมายถึงความล้มเหลวของการประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance) เพราะ"ระบบ"คือตัวประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เรื่องนี้น่าเห็นใจ สกอ. เพราะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่เป็นครูก็มีจุดอ่อนไม่มีความสามารถออกแบบระบบเช่นเดียวกัน...เมื่อขาดระบบเป็นเป็นมาตรฐานในการพิจารณา จึงไม่มีหลักประกันว่ารางวัล TQA มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ IQA.ของ สกอ.นั้นไม่มีคุณภาพเพราะขาดความรู้เรื่องการออกแบบระบบ

IQA ของ สกอ.มีหลักฐานแสดงความ"มั่ว"ที่สร้างวิกฤตให้ระดับอุดมศึกษา หลักฐานนั้นคือ องค์ประกอบต่างๆที่ สกอ.สร้างขึ้นเองตามความรู้(สึก)ที่ไม่ได้มาตรฐานสากล ISO และไม่ได้มาตรฐานบอลริจที่ได้ไปศึกษาจาก TQA

3. การปรับปรุงระบบ เมื่อไม่รู้วิธีการออกแบบระบบ การปรับปรุงระบบหรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องปรับปรุงโดยประเมินที่ระบบ

ในฐานะประชาชนที่มีลูกหลานศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นในฐานะ Stakeholder ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า...

สกอ.มิได้ช่วยแก้ปัญหาการศึกษา...แต่เป็นตัวปัญหาเสียเองที่สร้างวิกฤตให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...สาเหตุน่าจะเกิดจากผู้บริหารระดับสูงของ สกอ.อวิชชาเพราะไม่ใฝ่รู้  ทำให้ไม่รู้จริงเรื่องการบริหารระบบที่ทำให้การศึกษามีคุณภาพ

Ico48
ไม่กล้าบอก [IP: 61.90.251.237]
13 พฤษภาคม 2553 16:10
#56936

หมัดนี้...ตรงเป้า

แต่...คงพริ้วหลบได้เช่นเคย

กรรมหนอ เวรหนอ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.38.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ