นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 3188
ความเห็น: 0

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ภาควิชา/คณะ และหน่วยงานจัดการเรียนการสอบ และมหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือ สกอ. ปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่อยากฝากให้ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพได้ศึกษารายละเอียด มี 5 บท และภาคผนวก ซึ่งแต่ละบทมีประเด็นสำคัญดังนี้

บทที่ 1 หน้า 1-14 เป็นการสรุปเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ พ.ร.บ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี การประกันฯ กับมาตรฐานการศึกษา กฎกระทรวงฯ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

บทที่ 2 หน้า 15-25 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วย แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและขั้นตอกการประเมิน

บทที่ 3 หน้า 26-97 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพ ทั้ง 9 องค์ประกอบ

บทที่ 4 หน้า 98-144 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ, ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก กรณีที่บางกระบวนการถ้าหน่วยงานยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร? จะได้มีแนวทางโดยไม่ต้องคิดเองทั้งหมดแต่มี practice ที่หน่วยงานอื่น ดำเนินการอยู่แล้ว เป็นแบบอย่าง จะทำให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนกระบวนการ

บทที่ 5 หน้า 145-155 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
 
                  สำนักงานประกันคุณภาพได้แจกคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับสิงหาคม 2553 ) ให้ทุกคณะแล้ว และ สกอ. ได้เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่ คือ ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับคู่มือฉบับสิงหาคม แต่เพิ่มหมายเหตุในบางตัวบ่งชี้ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงาน
 
                    ลองเข้าไปดูคู่มือการประกันคุณภาพภายในฉบับล่าสุดได้จาก website ของสำนักงานประกันคุณภาพค่ะ
 
                  แต่ถ้ามีประเด็นคำถามสงสัยในตัวบ่งชี้ตัวใด ก็สอบถามมาได้ที่ group mail psu-qao@group.psu.ac.th พวกเราชาวสำนักงานประกันคุณภาพ ยินดีไขข้อขัดข้องใจค่ะ

 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ