นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1808
ความเห็น: 0

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (3)

สรุปผลการประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

             การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 29  มีนาคม 2554 เวลา 09.00 16.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการประเมินการนำเสนอฯ ดังนี้ค่ะ 
จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม        87   คน
จำนวนผู้เข้าร่วม                 74   คน       คิดเป็น   85.06% ของผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  47   คน       คิดเป็น   63.51% ของผู้เข้าร่วม 

 ผลการประเมินทุกหัวข้อมีระดับความพึงพอใจมาก 

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

1.  การได้รับประโยชน์จากการเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

3.91

พึงพอใจมาก
2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอผลงาน

3.94

พึงพอใจมาก
3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาการนำเสนอผลงาน

3.87

พึงพอใจมาก
4.  ความเหมาะสมของสถานที่

4.28

พึงพอใจมาก
5.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนำเสนอผลงาน

4.06

พึงพอใจมาก

   6. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการนำเสนอครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ

ความถี่

-  ห้องประชุมน่าจะทำป้ายบอกเหตุการณ์ ติดหน้าเวทีนำเสนอ
- โต๊ะนำเสนอน่าจะตกแต่ง ติดป้ายผ้าให้ดูแตกต่างจากห้องเรียนปกติ เพื่อเพิ่มสีสันและบรรยากาศ   การนำเสนอผลงาน
-  Stand พิธีกร อาจจะประดับดอกไม้ให้น่าดูเป็นจุดพักสายตาบ้าง

1

-  ผมทราบกำหนดการนำเสนอล่าสุดจาก Share.psu  ซึ่งไม่ค่อยเป็นทางการนัก ดังนั้น ควรส่งกำหนดการล่าสุดทาง E-mail หรือส่งมายังภาควิชา

1

-  เวลานำเสนอเพิ่มเป็น 15 นาที

1

-  ควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เสนอผลงานเพิ่มจากตัวแทนหน่วยงาน เช่น กรรมการงานเฉพาะกิจ   ฝ่ายต่างๆ  คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี   หรืองานส่วนบุคคล

1

-  ควรมีกรรมการที่เป็นบุคลากรต่างคณะในด้านประกันคุณภาพ ช่วยในการประเมินจะได้มีแง่มุมต่างออกไป

1

-  เนื่องจากผลงานที่ได้นำเสนอมีเนื้องานที่แตกต่างกัน ควรนำเสนอผลงานแยกกลุ่มเป็น กลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น   
           
-  ด้านการเรียนการสอน ประเภทอาจารย์
 
           
-  ด้านการเรียนการสอน ประเภทบุคลากร

1

-  กิจกรรมนำเสนอนี้ดีมาก สมควรในการจัดกิจกรรมนี้อีกต่อไป

1

-  ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการประเมินการนำเสนองาน มีข้อที่เห็นเป็นประโยชน์หลายเรื่อง คือ     
       
1.  การสร้างหีบเก็บตัวอย่างแมลง (ประหยัด ราคาไม่แพง)      
       
2. ทบทวนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง นักศึกษามีพื้นฐานการใช้งานก่อนใช้จริง)
     
       
3. การจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช (เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ และซ่อมเครื่องมือของภาควิชาธรณีศาสตร์ได้ดีมาก)

1

-  ควรจะนำงานพัฒนางานจริงๆ มาเสนอ (ส่วนใหญ่เป็นงานที่บอกเล่ามากกว่า) งานพัฒนาจริงๆ มีเพียง 20% เท่านั้น

1

สร้าง: 11 เมษายน 2554 12:57 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 08:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ