นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 996
ความเห็น: 0

ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA

 

 

      ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพได้สอบถามประเด็นคำถามไปยัง
รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยาย "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ระดับหลักสูตร" เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า นั้น  มีดังนี้

 

ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA

 

1. Programme specification และ course specification ที่ระบุในเกณฑ์ AUN criterion 2 หมายถึงอะไร เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และในบริบทของประเทศไทย หมายถึงเอกสารอะไร 

- program spec คือเอกสารแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของหลักสูตร เช่น มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรในคู่มืออาจารย์ คู่มือ นศ. Brochure ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดหลักสูตร ฯลฯ

- course spec คือเอกสารแสดงรายละเอียดของรายวิชา เช่น course syllabus มคอ.3 มคอ.4 เป็นต้น โดยควรต้องแสดงข้อมูลตามที่เกณฑ์ AUN-QA ระบุไว้ ในหน้าที่ 19 ของคู่มือ version 3.0

 

2. source of evidence ที่ระบุในคู่มือนั้น บางรายการเป็น website บางรายการเป็นเอกสาร แสดงว่า หลักสูตรต้องนำเสนอทั้งสองส่วนหรือไม่ เช่น มคอ.2 ต้อง post ที่หน้า website ทั้งหมด หรือ จัดทำเป็นฉบับย่อ 

- โดยปกติ AUN-QA เน้นการตรวจประเมินตามสภาพจริง รายการหลักฐานใดที่หลักสูตรแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ตามปกติ เช่น หลักสูตรต้องการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆของหลักสูตรในเวบไซด์ ก็อ้างอิง URL นั้นลงใน SAR ได้เลย แต่ถ้ารายการใดเป็นเอกสารที่เป็นเล่ม เป็นเอกสารอื่นใด ก็แสดงในรูปแบบนั้น โดยไม่จำเป็นต้องนำรายการเอกสารไปแสดงในเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำ SAR ว่ามีนโยบายให้จัดแสดงรายการอ้างอิงประกอบในรูปแบบใด ผ่านช่องทางใด ฯลฯ และเอกสารหลักฐานที่ AUN-QA ใส่ไว้ตรง Source of Evidence เป็นเพียง guide เราสามารถจัดเอกสารตามที่เราทำจริง ไม่จำเป็นต้องเหมือนในคู่มือทุกอย่างก็ได้

 

3.ตัวอย่างใน criterion 2.1 ที่กล่าวว่า the information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
หมายถึง มอค 2 หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรแสดงให้เห็น information ต่างๆ ตามที่ระบุใน คู่มือหน้า 19 ใช่หรือไม่ ซึ่งในการเขียนรายงาน ในข้อนี้ จำเป็นต้องเขียนให้ชัดเจนเลยหรือไม่ ว่าแสดง information อะไรบ้าง information ไหนมีหรือไม่มี หรือเขียนว่า หลักสูตรได้มีการแสดงรายละเอียดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่มีความครอบคลุมและทันสมัย แล้วก็แสดงหลักฐาน
 

- Comprehensive คือ ข้อมูลมีครบตามเกณฑ์ ส่วน up to date ต้องแสดงระบบ ขั้นตอน วิธีการ ให้สาระมีความทันสมัย และตามทันสาขาวิชาชีพ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2559 09:24 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ