นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1024
ความเห็น: 0

การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

        ตามที่ มอ001.3/ว141 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558  ดำเนินการดังนี้

 

  1. ระดับหลักสูตร Commit โดยการส่ง SAR ตามระบบ AUN QA และการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. โดยจ่ายเงินรางวัลพิเศษหลักสูตรละ 10,000 บาท
  2. ระดับภาควิชา Commit KPIs กับคณะ เพื่อใช้ประกอบการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  3. ระดับคณะ Commit KPIs โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน (KPIs) ปีการศึกษา 2558-2560  ตามตัวบ่งชี้ด้านวิจัย จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านผลิตบัณฑิต จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ และด้านบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมจำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ดังนี้

 

ด้านวิจัย
KPI 1  สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด  
( 5 คะแนน = 0.75 เรื่องต่อคน หรือ
5 คะแนน = ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น >0.1 เรื่องต่อคน)
 
 
 
KPI 2 ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /งานตามพันธกิจเพื่อสังคม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (นับจำนวนชิ้นงาน ไม่นับซ้ำ)
(5 คะแนน = >ร้อยละ 35)
 
 
 
KPI 3 สัดส่วนของทุนวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 
(5 คะแนน = >83,000 บาทต่อคน)
 
 
 
ด้านผลิตบัณฑิต 
 
KPI 4 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(5 คะแนน = >ร้อยละ 60)
 
 
 
KPI 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ผศ.+รศ.+ศ.)
(5 คะแนน = >ร้อยละ 60 หรือ
5 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ที่ Commit 100%)
 
 
 
KPI 6 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
(5 คะแนน = >ร้อยละ 80)
 
 
 
KPI 7 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผ่านการอบรม AUN QA อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
(5 คะแนน = ร้อยละ 100)
 
 
 
KPI 8 สัดส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิทยานิพนธ์ ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
(เฉพาะคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(5 คะแนน = >ร้อยละ 20 หรือ
5 คะแนน = ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น >ร้อยละ 5)
 
 
 
 
KPI 9 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด
(5 คะแนน = >ร้อยละ 20)
 
 
 
KPI 10 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
(5 คะแนน = >ร้อยละ 10)
 
 
 
KPI 11 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
(5 คะแนน = ร้อยละ 5 หรือ
5 คะแนน = เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)
 
 
 
ด้านบริการวิชาการ 
 
KPI 12 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการวิชาการต่อสังคม
(5 คะแนน = >4.50 คะแนน)
 
 
 

 

KPI 1  สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด  

( 5 คะแนน = 0.75 เรื่องต่อคน หรือ

5 คะแนน = ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น >0.1 เรื่องต่อคน)

 
 
 

KPI 2 ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /งานตามพันธกิจเพื่อสังคม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (นับจำนวนชิ้นงาน ไม่นับซ้ำ)

(5 คะแนน = >ร้อยละ 35)

EdPEx

 
 
 

KPI 3 สัดส่วนของทุนวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 

(5 คะแนน = >83,000 บาทต่อคน)

 
 
 

ด้านผลิตบัณฑิต 

 

KPI 4 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

(5 คะแนน = >ร้อยละ 60)

SAR57

 
 
 

KPI 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ผศ.+รศ.+ศ.)

(5 คะแนน = >ร้อยละ 60 หรือ

5 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ที่ Commit 100%)

SAR57

 
 
 

KPI 6 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

(5 คะแนน = >ร้อยละ 80)

SAR57 

 
 
 

KPI 7 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผ่านการอบรม AUN QA อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

(5 คะแนน = ร้อยละ 100)

 
 
 

KPI 8 สัดส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทำวิทยานิพนธ์ ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
(เฉพาะคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

(5 คะแนน = >ร้อยละ 20 หรือ

5 คะแนน = ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น >ร้อยละ 5)

 

 
 
 

KPI 9 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด

(5 คะแนน = >ร้อยละ 20)

 
 
 

KPI 10 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

(5 คะแนน = >ร้อยละ 10)

 
 
 

KPI 11 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

(5 คะแนน = ร้อยละ 5 หรือ

5 คะแนน = เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)

 
 
 

ด้านบริการวิชาการ 

 

created: 15 April 2016 14:52 Modified: 15 April 2016 14:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ