นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 804
ความเห็น: 0

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ

 

 

 

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ นั้น คณะฯ ได้จัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารประกอบวาระ 1.3 และดำเนินการ ดังนี้

 

กิจกรรม

วันที่ 

คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์

ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 2/2559

ครั้งที่ 3/2559

ครั้งที่ 4/2559

   

19  กุมภาพันธ์  2559

26  กุมภาพันธ์  2559

3  มีนาคม  2559

25  มีนาคม  2559

การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx

-                    คณะฯ จัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) ไปยัง สกอ.

-                    สกอ. แจ้งผลการพิจารณาคณะฯ ไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม

 

29 มีนาคม  2559

12 เมษายน  2559

คณะฯ จัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ ไปยังมหาวิทยาลัย

1  เมษายน  2559

มหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาโครงร่างองค์กร (OP) และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์

2 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ tool training

 

-                    ครั้งที่ 1 process management  โดย รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา

12-13 พฤษภาคม 2559

-                    ครั้งที่ 2 การนำองค์กร (Leadership) โดย ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23-24 พฤษภาคม 2559

 

-                    ครั้งที่ 3 การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (KM)

โดย ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ และดร.บุญดี  บุญญากิจ

13-14 มิถุนายน 2559

 

-                    ครั้งที่ 4  HRM โดย รศ.ดร.จิระประภา  อัครบวร

26-27 กรกฎาคม 2559

-                    ครั้งที่ 5 การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Cutomer)และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

8-9 สิงหาคม 2559

 

-                    ครั้งที่ 6  Strategic Management

โดย นพ.สิทธิศักดิ์  และเภสัชกรหญิงจุรีรัตน์  พฤกษ์ปิติกุล

3-4 กันยายน 2559

 

created: 18 April 2016 16:07 Modified: 18 April 2016 16:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.226.244.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ