นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 767
ความเห็น: 0

การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร

 

 

 

 

     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะฯ ดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรโดยใช้ (AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) + ตัวบ่งชี้การกำหนดมาตรฐานของ สกอ.) ในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 นั้น คณะฯ ดำเนินการ ดังนี้

 

กิจกรรม

วันที่ 

อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA

ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

ครั้งที่ 3 ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

2 ธันวาคม 2559

1-2 มีนาคม 2559

4-5 เมษายน  2559

19 มีนาคม 2559

คณะฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร”

20 กุมภาพันธ์  2559

คณะฯ จัด “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558” (ตัวบ่งชี้การกำหนดมาตรฐานของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1)

โดย รศ.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  ผู้ช่วยลดาวัลย์  เลิศเลอวงศ์

และอาจารย์นฤมล  พฤกษา

16  มีนาคม  2559

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ AUN QA

 26  เมษายน 2559

อบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA โดยมหาวิทยาลัย

พฤษภาคม  2559

ผู้รับผิดชอบข้อมูลตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และผู้รายงานระดับคณะ 

ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ปิดข้อมูล

15 กรกฎาคม 2559

ภาควิชานำเสนอผลงานเด่นตาม SAR ปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2558

4  สิงหาคม  2559

ภาควิชาจัดส่งเล่ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2558 ไปยังคณะ

 22  สิงหาคม  2559

คณะจัดส่ง SAR ระดับหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

23  สิงหาคม  2559

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจำนวน 13 หลักสูตร

29  สิงหาคม - 9 กันยายน  2559

created: 18 April 2016 16:12 Modified: 18 April 2016 16:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.226.244.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ