นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1599
ความเห็น: 0

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2)

 

 

 

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2558  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
เมื่อวันอังคารที่  22  มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ปีการศึกษา  

2555 

(คน)

ปีการศึกษา  

2556
(คน)

ปีการศึกษา  

2557
(คน)

ปีการศึกษา  

2558 

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 

ในปีการศึกษา 2558

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2557

(คน) 

จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม 

49

67

82

80

-2

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง 

53

62

79

85

6

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

41

53

39

46

 

 

ผลงาน 

ปีการศึกษา  

2555 

(เรื่อง)

ปีการศึกษา  

2556
(เรื่อง)

ปีการศึกษา  

2557
(เรื่อง)

ปีการศึกษา  

2558 

(เรื่อง) 

 

จำนวนผลงาน 

ในปีการศึกษา 2558

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2557

(เรื่อง) 

ประเภทนวัตกรรม 

-

-

4

3

-1

ประเภทพัฒนางานทั่วไป

12

8

9

7

-2

 

 

สถานภาพ

ผู้บริหาร

บุคลากรสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

บุคลากรสาย ข และ

สาย ค  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

พนักงานเงินรายได้

ลูกจ้างประจำ

3

1

29

12

1

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน)

ระดับความพึงพอใจ

1.  การได้รับประโยชน์จากการเข้ารับฟังการ

นำเสนอผลงานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

กับการปฏิบัติงาน

4.22

พึงพอใจมาก

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอผลงาน

4.20

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาการนำเสนอผลงาน

4.22

พึงพอใจมาก

4.  ความเหมาะสมของสถานที่

3.91

พึงพอใจมาก

5.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนำเสนอผลงาน

3.78

พึงพอใจมาก

 

 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการนำเสนอครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ 

ความถี่ 

  1. ควรจัดในช่วงปิดเทอม คือ ปลายเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น

1

 

 

 

 

 

ระดับคะแนนประเมิน         
พึงพอใจมากที่สุด                  =              5  คะแนน

พึงพอใจมาก                          =              4  คะแนน

พึงพอใจปานกลาง                                =              3  คะแนน

พึงพอใจน้อย                         =              2  คะแนน

พึงพอใจน้อยที่สุด                 =              1  คะแนน

 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยมากกว่า                     4.51 ถึง 5.00           แสดงว่า  พึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่                         3.51 ถึง 4.50           แสดงว่า  พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่                         2.51 ถึง 3.50           แสดงว่า  พึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่                         1.51 ถึง 2.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่                         1.00 ถึง 1.50           แสดงว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด

สร้าง: 18 กรกฎาคม 2559 11:06 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2559 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ