นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8) 1343 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4) 1092 0
EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 1023 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2) 1054 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 1108 1
มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1719 0
Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1036 0
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 1044 0
ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 998 0
แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 940 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2) 1242 0
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 958 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 903 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 636 0
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 856 0
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 729 0
การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 847 0
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ 896 0
การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 997 0
ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA 976 0
แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 831 0
มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 865 0
EdPEx ระดับคณะ(2) 706 0
EdPEx ระดับคณะ 563 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2) 692 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1) 611 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx 745 0
การดำเนินงานตามระบบ Lean 816 0
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1) 818 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2 844 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 879 0
กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 800 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1124 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7) [C] 866 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6) 902 4
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5) 818 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4) 899 1
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3) 753 2
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2) 1111 0
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร 1426 0
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA 1021 0
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 811 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) 1005 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2) 849 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) [C] 897 0
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [C] 838 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) [C] 1081 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) [C] 1161 1
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1341 0
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ 1340 0
รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ. 1638 3
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 1396 3
เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 1245 0
การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 1184 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3) 1227 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2) 1203 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 1378 1
การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน 1134 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3) 1272 2
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2) 1549 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1) 1469 1
(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) 8509 1
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1557 0
เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1292 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1571 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 1117 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2) 1303 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1) 1395 1
การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร 1470 1
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97 1088 2
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8 1160 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6 1099 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1132 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 1255 3
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1298 4
เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555 1830 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1031 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5) 1059 1
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4) 1741 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) 1559 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(2) 1467 0
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1551 2
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1) 1426 0
การดำเนินการตามระบบ KPIs 1126 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2) 1398 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) 1321 0
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 1289 0
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1417 1
เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา [C] 1121 0
หลักเกณฑ์ Commit KPIs 1255 0
การปรับกรอบเวลาข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555 1480 1
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2555 2113 2
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1368 0
กำหนดการนำเสนอข้อมูลSAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2554 3193 0
ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ 1351 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(3) 1612 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2) 1682 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 2463 1
ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 2037 1
ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ 1686 0