นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8) 1147 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4) 902 0
EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 818 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2) 882 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 961 1
มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1532 0
Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 869 0
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 860 0
ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 845 0
แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 783 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2) 992 0
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 815 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 808 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 532 0
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 740 0
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 623 0
การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 741 0
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ 777 0
การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 831 0
ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA 855 0
แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 719 0
มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 748 0
EdPEx ระดับคณะ(2) 604 0
EdPEx ระดับคณะ 475 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2) 598 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1) 527 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx 666 0
การดำเนินงานตามระบบ Lean 719 0
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1) 717 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2 730 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 775 0
กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 720 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1027 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7) [C] 771 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6) 815 4
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5) 710 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4) 789 1
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3) 656 2
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2) 993 0
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร 1181 0
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA 905 0
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 718 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) 920 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2) 749 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) [C] 782 0
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [C] 731 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) [C] 964 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) [C] 1063 1
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1223 0
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ 1254 0
รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ. 1528 3
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 1262 3
เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 1135 0
การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 1011 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3) 1150 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2) 1091 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 1293 1
การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน 1020 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3) 1178 2
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2) 1439 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1) 1332 1
(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) 8347 1
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1463 0
เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1196 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1498 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 1027 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2) 1204 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1) 1271 1
การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร 1369 1
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97 1015 2
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8 1087 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6 1006 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1024 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 1135 3
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1206 4
เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555 1710 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 962 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5) 979 1
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4) 1616 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) 1462 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(2) 1332 0
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1478 2
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1) 1335 0
การดำเนินการตามระบบ KPIs 1057 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2) 1306 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) 1241 0
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 1181 0
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1320 1
เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา [C] 1051 0
หลักเกณฑ์ Commit KPIs 1161 0
การปรับกรอบเวลาข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555 1387 1
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2555 1994 2
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1269 0
กำหนดการนำเสนอข้อมูลSAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2554 3082 0
ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ 1253 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(3) 1500 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2) 1577 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 2267 1
ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 1943 1
ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ 1589 0