นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 22701
ความเห็น: 2

HPLC กะ GC

HPLC กะ GC

 

HPLC กะ GC

HPLC

หลักการทำงาน

HPLC ( High Performance Liquid Chromatography )

เครื่อง HPLC ( High Performance Liquid Chromatography ) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ ( column ) กับ เฟสเคลื่อนที่   ( mobile phase ) ซึ่งสารจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน โดยสารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับ mobile phase หรือ stationary phase   สารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับ mobile phase จะเคลื่อนที่ผ่าน column ได้เร็วสารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับ mobile phase หรือเข้ากันได้ดีกับ stationary phase จะเคลื่อนที่ผ่าน column ได้ช้า ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด สัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรมโดย HPLC สามารถทดสอบได้ทั้งเชิงคุณภาพ และทดสอบเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

ส่วนประกอบหลักของเครื่อง HPLC

1. Mobile phase / Solvent : หรือตัวทำละลายที่ใช้ในการชะหรือแยกตัวอย่าง เป็นเฟสเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นของเหลว ทำหน้าที่ในการนำสารตัวอย่างและตัวทำละลายเข้าสู่ stationary phase ( ในที่นี้คือ คอลัมน์ ) เพื่อให้เกิดกระบวนการแยกภายในคอลัมน์ 

2. Degaser : ทำหน้าที่กำจัดฟองอากาศ อากาศที่มีอยู่ใน mobile phase เพื่อไม่ให้ฟองอากาศเข้าสู่ column และ detector 

3. Pump : ทำหน้าที่ดึงตัวทำละลาย ( mobile phase ) เข้าสู่ระบบ HPLC 

4. Injector / Autosampler : ทำหน้าที่ในการฉีดสารตัวอย่างเข้าระบบ HPLC 

5. Column : หรือจะเรียกว่า stationary phase มีลักษณะเป็นของแข็งหรือเจล เป็นเฟสอยู่กับที่ ทำหน้าที่ให้เกิดกระบวนการแยกของสารที่สนใจ โดยการบวนการแยกเกิดขึ้นระหว่าง mobile phase กับ stationary phase
แต่สำหรับ HPLC : Agilent 1100 มีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ Column จึงเรียกว่า column thermostat

6. Detector : คือ ตัวตรวจวัดสัญญาณ ทำหน้าที่ในการตรวจวัดสัญญาณของสารที่สนใจที่ได้จากกระบวนการแยก มีหลายชนิดด้วยกัน การเลือกใช้ขึ้นกับตัวอย่างที่สนใจว่าสามารถตอบสนองกับ Detector ชนิดไหนได้ดี

ชนิดของ Detector

อ่านได้ที่นี่ http://share.psu.ac.th/blog/science-equipment/1031

และที่นี่ http://share.psu.ac.th/blog/science-equipment/1032

 

ส่วน GC

ส่วนประกอบของแก๊สโครมาโตกราฟี

        -  Carrier gas

        -   Inlet

        -  Column

        -   Detector

        -   Data Acquisition

กลไกการแยกของสารใน GC

เทคนิคโครมาโตกราฟีเป็นวิธีการแยกสารโดยอาศัยการกระจายตัวของสารที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เฟส คือ mobile phase และ stationary phase ความแตกต่างของระยะเวลาที่สารองค์ประกอบถูกหน่วงอยู่ในคอลัมน์ขึ้นอยู่ความแตกต่างของความสามารถในการละลายของสารประกอบ ความแตกต่างของอันตรกิริยาระหว่าง stationary phase กับสารประกอบ และระหว่าง mobile phase กับสารประกอบมีผลให้สารองค์ประกอบถูกชะออกจากคอลัมน์ที่เวลาต่างๆกัน

แต่ในหลักการแยกของ GC สารตัวอย่างจะไม่ทำปฏิกิริยากับ mobile phase หรือ Carrier gas เพราะ Carrier gas จะต้องเป็นแก๊สเฉื่อย (เช่น He, H2 หรือ N2) ซึ่งไม่ทำปฏิกิริยา หรือเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารตัวอย่าง ดังนั้นการแยกที่เกิดขึ้นจึงอาศัยความแตกต่างในการละลายกับ stationary phase ของสารองค์ประกอบแต่ละตัว ถ้าสารองค์ประกอบตัวใดที่ละลายได้ดีกับ stationary phase มากที่สุดก็จะถูกหน่วงอยู่ในคอลัมน์นานที่สุด และมี retention time มากที่สุด ในทางตรงกันข้าม ถ้าสารองค์ประกอบตัวใดที่ละลายได้น้อยกับ stationary phase ก็จะไม่ถูกหน่วงอยู่ในคอลัมน์ และมี retention time น้อย

เทคนิคโครมาโตกราฟีสามารถแบ่งตามลักษณะของ stationary phase ได้ 2 ประเภท คือ แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC) และลิควิดโครมาโตกราฟี (Liquid Chromatography, LC) สำหรับใน GC นั้นยังจำแนกตามลักษณะของ stationary phase ได้ดังนี้

 • Stationary phase เป็นของแข็ง การแยกสารจะเกิดขึ้นโดยสารจะถูกดูดซับ (Adsorption) อยู่บนผิวของ stationary phase ที่เป็นของแข็ง ไม่มีสารอื่นใดเคลือบอยู่เลย เรียกเทคนิคว่า Gas Solid Chromatography หรือ GSC ส่วนใหญ่ใช้ในการแยกสารโมเลกุลเล็กๆ โดยเฉพาะในการทดสอบแก๊ส เช่น H2S และ CH3OH
 •  Stationary phase เป็นของเหลว เคลือบอยู่บนผิวของอนุภาคของแข็งที่เป็นตัวรองรับ หรือ เคลือบอยู่ที่ผิวด้านในของคอลัมน์ซิลิกาขนาดคาปิลลารี สารที่เป็นแก๊สหรือไอของสารที่ผสมกันอยู่ เมื่อผ่านคอลัมน์จะสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกระจายตัวที่แตกต่างกันของแก๊สหรือไอระหว่าง Carrier gas กับ stationary phase กลไกการแยกลักษณะนี้เรียกย่าการพาร์ติชัน (Partition) เทคนิคดังกล่าวนี้คือ Gas Liquid Chromatography หรือ GLC เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากถึง 90% ในปัจจุบัน
 • คอลัมน์

  คอลัมน์ที่ใช้ในการแยกสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีมี 2 ประเภทคือ
   1. Packed Column เป็นคอลัมน์ที่มีเส้นผ่าศูนย์ใหญ่ ความยาวของคอลัมน์มักจะไม่เกิด 10 เมตร ภายในคอลัมน์ตันบรรจุด้วย stationary phase
   2. Capillary Column เป็นคอลัมน์ที่มีเส้นผ่าศูนย์เล็ก ประมาณ 0.1-0.53 มิลลิเมตร มีความยาวตั้งแต่ 10-100 เมตร ภายในกลวง และ stationary phase จะถูกฉาบอยู่ที่ผนังด้านในของคอลัมน์เป็นฟิล์มบางๆ ตลอดความยาวของคอลัมน์

  Inlet systems

                    1.  Split/splitless inlet

                    2. Cool On-column inlet

  GC detector

                     1. Flame Ionization Detector (FID)

                     2. Thermal Conductivity Detector (TCD)

                     3. Electron Capture Detector (ECD)

                     4. Nitrogen Phosphorous Detector (NPD)

                     5.Flame Photometric Detector (FPD)

                    

   ......................................................................................................................

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ธันวาคม 2552 17:41 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2552 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Dear [IP: 202.29.54.58]
04 มกราคม 2553 14:45
#52697

ข้อมูลดีจังเลย

กำลังต้องการอยู่พอดี

 วันหลังจามาเยี่ยมเยียนใหม่นะ

Ico48
biw [IP: 58.9.192.199]
19 เมษายน 2557 16:30
#97664

อยากทราบข้อมูล รายละเอียด ของ GC-MS กับ GC-FID ว่ามีหลักการยังไง ต่างกันยังไงอ่ะครับ (ขอบคุณครับ)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ