นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1446
ความเห็น: 0

QC sample ของการทดสอบ COD

Chemical Oxygen Demand หรือเรียกย่อว่า COD (ซี โอ ดี) คือค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ แสดงความสกปรกของน้ำเสียจากบ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

ในการทดสอบหากสามารถตรวจวัดสารที่ทราบค่าของการทดสอบนั้น ก็เป็นการประกันคุณภาพการทดสอบอย่างหนึ่ง เป็นการตรวจสอบ accuracy  วันนี้จะมาคุยถึงการเตรียมสารมาตรฐานสำหรับการทดสอบ COD ซึ่งไม่ยากในการเตรียม สามารถใช้งานได้ดี ซึ่งมีสาร 2 ชนิดด้วยกันที่สามารถใช้เป็นสารสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องได้

 

(Chemical Oxygen Demand ; COD) เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนเทียบเท่า (Oxygen Equivalent) ที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างอย่างสมบูรณ์ด้วยตัวออกซิไดซ์อย่างแรง(Strong Chemical Oxidant) ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้หลักการที่ใช้ในการออกซิไดซ์คือสารประกอบอินทรีย์เกือบทุกชนิด ยกเว้นสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbons) บางชนิด จะถูกออกซิไดซ์โดยตัวออกซิไดซ์
อย่างแรง ( Strong Oxidizing Agents) เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต เป็นต้น ภายใต้สภาวะที่เป็นกรดและอะมิโนไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย

 

สารประกอบที่ใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบวิธีการวิเคราะห์และการดําเนินการวิเคราะห์นั้นมีหลายชนิดแต่ที่ใช่กันโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ กลูโคส (Glucose) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท(Potassium Hydrogen Phthalate)

1. กลูโคส (Glucose)
เมื่อนํากลูโคสมาทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไดโครเมตตามวิธีการหาค่าซีโอดี กลูโคสจะถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์ตามทฤษฎีจะได้ผลิตภัณฑ์คือ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ
(ก) สมการในปฏิกิริยาการรีฟลักซ์ในสารละลายกรด
Cr2O72- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O
6H12O6 + 6H2O → 6CO2 + 24H+ + 24e-
---------------------------------------------------------------------------------------------
C6H12O6 + 4Cr2O72- + 32H+ → 8Cr3+ + 22H2O + 6CO2
---------------------------------------------------------------------------------------------
(ข) สมการปฏิกิริยาในกรดซัลฟิวริก
C6H12O6 + 4K2Cr2O7 + 16H2SO4 → 4Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 22H2O + 6CO2
(8) กรณีการใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์กลูโคสในลักษณะเช่นเดียวกับการย่อยสลายกลูโคสแบบสมบูรณ์จะได้ดังสมการ (........)
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
ทั้งนี้เนื่องจาก K2Cr2O7 จํานวน 1 โมล จะมีอํานาจในการออกซิไดซ์เทียบเท่ากับ O2 จํานวน 1.5 โมล
จากสมการ กลูโคส จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยากับโปแทสเซียมไดโครเมต
จํานวน 4 โมล และจากสมการ (.........) กลูโคส จํานวน 1 โมล จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน จํานวน 6 โมลและกลูโคสมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 180 กรัมต่อโมล และออกซิเจนมีมวลโมเลกุล เท่ากับ 32 กรัมต่อโมล
ดังนั้น กลูโคสหนัก 180 กรัมจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน = 6 x 32 = 192 กรัม
กลูโคสหนัก 1 กรัมจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน = 192/180 กรัม = 1.067กรัม
∴กลูโคสมีค่าซีโอดีเท่ากับ 1.067กรัมออกซิเจน (O2)ต่อกรัมกลูโคสนั่นคือ
เมื่อชั่งกลูโคสหนัก 1 กรัมละลายในน้ํากลั่นจนมีปริมาตรของสารละลายเท่ากับ 1 ลิตรจะทําให้สารละลายนี้มีค่าซีโอดีเท่ากับ 1067 มิลลิกรัมต่อลิตร


2. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate)
เมื่อนําโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate)มาทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไดโครเมตตามวิธีการหาค่าซีโอดีโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทจะถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์ตามทฤษฎีได้ผลิตภัณฑ์คือโพแทสเซียมออกไซด์น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์จะได้ดังสมการ

2KC8H5O4 + 15O2 → K2O + 16CO2 + 5H2O

จากสมการโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทจํานวน 2โมลจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจํานวน 15 โมล แต่โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 204.1กรัมต่อโมลและออกซิเจนมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 32 กรัมต่อโมล
ดังนั้นโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทหนัก 2 x 204.1 กรัมจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนหนัก 15 x 32 กรัม

โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทหนัก 1กรัมจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
= (15 x 32)/(2 x 204.1) กรัม
= 1.167 กรัม
∴โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทมีค่าซีโอดีเท่ากับ 1.067กรัมออกซิเจน (O2)ต่อกรัม นั่นคือเมื่อชั่งโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทหนัก 1กรัมละลายในน้ํ้ำกลั่นจนมีปริมาตรของสารละลายเท่ากับ 1 ลิตรจะทําให้สารละลายนี้มีค่าซีโอดีเท่ากับ 1167 มิลลิกรัมต่อลิตร

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มิถุนายน 2560 20:31 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2560 20:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ