นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1035 1
ปูนขาว 1039 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1034 0
ค่าความร้อน 1015 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1408 0
Fluoride ในน้ำ 662 0
Group frequencies 1149 0
แร่ Pyrite 1062 1
ขนาดของ Mesh 2159 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1070 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1919 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 769 0
PT (Proficiency Testing) 749 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 851 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1833 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 780 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 929 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1044 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 835 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 978 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1009 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 971 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1061 0
MLSS และ MLVSS 2931 0
TEA คืออะไร 1021 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1253 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1057 0
ความดันไอ 2846 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 960 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 945 0
สารพิษในอากาศ 760 0
ความหนาแน่น 1257 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1042 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 742 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 810 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1564 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 909 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 765 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 794 0
น้ำมันขัน 1694 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1244 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1354 1
วิธีดูมุกแท้ 872 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1297 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1137 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 897 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 998 0
กฏหมายน่ารู้ 726 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 966 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 792 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 936 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1359 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1080 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1289 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1338 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 870 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 919 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 687 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 873 0
ค่า MONG คืออะไร 1037 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4053 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 874 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1199 0
weathering and degradation paint and polymer 993 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 836 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 836 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 631 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 763 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 605 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1080 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 849 0
สารสำคัญในฟักข้าว 876 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 885 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 958 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 948 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1079 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1408 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 858 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3073 1
มาตรฐานของยาง STR 1524 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 914 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 813 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1051 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2482 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1073 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 718 0
self-heating temperature 923 2
เรื่องของรังนก 976 3
specific heat capacity (2) 1212 2
specific heat capacity 1097 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 905 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 864 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 947 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 853 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 971 2
ไขมันทรานส์ 821 3
มาตรฐานของสมุนไพร 711 0
ปลาไหลเผือก 964 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 956 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1160 2