นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 921 1
ปูนขาว 924 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 937 0
ค่าความร้อน 922 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1229 0
Fluoride ในน้ำ 590 0
Group frequencies 859 0
แร่ Pyrite 955 1
ขนาดของ Mesh 1931 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 981 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1819 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 696 0
PT (Proficiency Testing) 678 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 768 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1668 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 713 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 873 0
QC sample ของการทดสอบ COD 968 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 760 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 901 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 951 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 921 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 998 0
MLSS และ MLVSS 2832 0
TEA คืออะไร 957 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1165 0
ปริมาณโบรอนในดิน 971 0
ความดันไอ 2523 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 891 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 885 0
สารพิษในอากาศ 720 0
ความหนาแน่น 1152 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 979 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 691 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 739 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1427 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 855 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 719 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 736 0
น้ำมันขัน 1523 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1071 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1271 1
วิธีดูมุกแท้ 812 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1227 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1094 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 849 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 958 0
กฏหมายน่ารู้ 695 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 906 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 758 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 874 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1318 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1038 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1235 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1268 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 827 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 878 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 656 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 836 0
ค่า MONG คืออะไร 971 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 3803 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 835 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1150 0
weathering and degradation paint and polymer 922 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 802 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 805 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 595 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 734 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 575 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1045 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 812 0
สารสำคัญในฟักข้าว 819 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 847 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 918 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 904 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1033 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1338 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 801 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 2952 1
มาตรฐานของยาง STR 1455 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 881 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 773 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1001 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2370 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1027 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 691 0
self-heating temperature 876 2
เรื่องของรังนก 940 3
specific heat capacity (2) 1152 2
specific heat capacity 1021 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 866 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 838 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 916 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 825 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 910 2
ไขมันทรานส์ 787 3
มาตรฐานของสมุนไพร 670 0
ปลาไหลเผือก 919 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 913 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1119 2