นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Page Visits: 2328
comment: 0

รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553

น้องวานิด รอดเนียม กับรางวัลเกียรติคุณ

พี่... นิดขอสอบถามหน่อยค่ะ
พี่คะ...น้องรบกวนพี่ช่วย...หน่อยค่ะ
"น้องนิด" จบป.โท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ เมื่อปีการศึกษา 2552 
สาวใต้ ผิวขาว หน้าหวานคนนี้ เวลามาติดต่อภาควิชาฯ
น้องเค้าจะพูดจาดี กิริยามารยาทน่ารักมาก ทำให้เต็มใจที่จะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่เราอยู่แล้ว
ที่จะต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ยิ่งทางบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่าน้องได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจำปี 2553 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.อ. ด้วยแล้ว เรายิ่งขอแสดงความยินดีด้วย ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และ รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร โดยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลชื่อ

"การคัดเลือกและการเตรียมสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจาก Alternaria longipes ในผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์"

บทคัดย่อ : การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและทดสอบแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria spp. สาเหตุโรคใบจุดในผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ และเตรียมเป็นสูตรสำเร็จรูปแบบแกรนูลละลายน้ำสำหรับพ่นเพื่อควบคุมโรคใบจุด โดยแยกเชื้อรา Alternaria spp. จากตัวอย่างผักสลัดที่แสดงอาการโรคใบจุดจากแปลงปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกส์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 14 ฟาร์ม ด้วยวิธี tissue transplanting method ได้ทั้งหมด 15 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ LRC 4-6 ก่อให้เกิดโรครุนแรงที่สุด ซึ่งจำแนกชนิดได้เป็น Alternaria longipes และทำการแยกแบคทีเรีย Bacillus spp. จำนวน 356 สายพันธุ์ ด้วยวิธี soil dilution plate method จากตัวอย่างดินป่าสมบูรณ์ของประเทศไทย มาทดสอบการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา A. longipes LRC 4-6 ด้วยวิธี dual culture บนอาหาร PDA พบว่าสามารถคัดเลือก Bacillus spp. ที่มีประสิทธิภาพได้ดี 18 สายพันธุ์ และเมื่อนำน้ำเลี้ยงเชื้อส่วนใสของแบคทีเรียปฏิปักษ์ดังกล่าวมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราด้วยอาหาร PDA double strength และทดสอบการยับยั้งการงอกของสปอร์โดยผสมส่วนใสกับสปอร์เชื้อรา พบว่า Bacillus subtilis สายพันธุ์ LPDD 3-1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุได้ดีที่สุด โดยให้ผลการยับยั้งเส้นใยเชื้อราทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านความร้อนได้สูงถึง 97.6 และ 95.6 เปอร์เซ็นต์ และให้ผลการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราได้ 91.6 และ 86.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดย germ tube ของสปอร์ที่งอกออกมามีลักษณะผิดปกติอย่างชัดเจนคือ สั้นกุดและโป่งพอง
        
การพัฒนาสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบแกรนูลละลายน้ำ สามารถผลิตสูตรสำเร็จได้ 5 สูตร ด้วยวิธี wet granulation เมื่อประเมินผลสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสูตรสำเร็จแกรนูลพบว่า สูตรสำเร็จที่ 1 (sodium alginate 12.5 เปอร์เซ็นต์ PVP(k-30) 12.5 เปอร์เซ็นต์ lactose monohydrate 75 เปอร์เซ็นต์ และสปอร์แขวนลอยของแบคทีเรียปฏิปักษ์    B. subtilis LPDD 3-1 ปริมาณ 4.4 x 1015 cfu) มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับพ่นเพื่อควบคุมโรคใบจุดในผักสลัด โดยสามารถละลายน้ำได้ดี สารละลายที่ได้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นกลาง ให้ค่าความหนืดสูง (18.90 cps) มีปริมาณเชื้อที่อยู่รอดบนใบผักสลัดสูงหลังจากพ่นเป็นเวลา 10 วัน และเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (26-30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 6 เดือน มีจำนวนเชื้อที่มีชีวิตรอดในสูตรสำเร็จในปริมาณสูงและค่อนข้างคงตัว (109 cfu ต่อกรัม) และสารละลายของสูตรสำเร็จมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยเชื้อรา A. longipes LRC 4-6 ได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพห้องปฏิบัติการ
        การทดสอบประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบแกรนูลละลายน้ำสูตรที่ 1 ต่อการควบคุมโรคใบจุดของผักสลัดที่ปลูกในโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design) มี 9 กรรมวิธีการทดลอง 5 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่าการพ่นสูตรสำเร็จแกรนูลก่อนปลูกเชื้อราสาเหตุ 1 วัน และพ่นซ้ำหลังจากปลูกเชื้อรา เป็นเวลา 3 และ 5 วัน สามารถควบคุมโรคใบจุดบนผักสลัดได้ดี โดยให้เปอร์เซ็นต์ใบที่เป็นโรคต่อต้นในผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดคอรัล และบัตเตอร์เฮด เท่ากับ 20.0 19.4 และ 22.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ลดลงจากชุดควบคุมถึง 53.2 57.9 และ 65.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่งผลให้สามารถเพิ่มน้ำหนักสดของผักจากชุดควบคุมได้สูงถึง 57.1 43.4 และ 49.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ


ขอบคุณสำหรับบทคัดย่อจากน้องนิด ซึ่งขณะนี้ น้องวานิด  รอดเนียม ปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

     และขอชื่นชมคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน ด้วยค่ะ
อ้อ อีกอย่าง ลูกศิษย์ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  กิริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักทุกคน  อาจารย์เค้าสอนมาดีจริง ๆ
 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 มีนาคม 2554 15:33 แก้ไข: 08 มีนาคม 2559 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.232.51.240
Message:  
Load Editor
   
Cancel or