นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2049
ความเห็น: 0

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ

   5  ธันวาคม เวียนมาบรรจบอีกครั้ง  
ได้เห็นป้ายซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นพระราชดำรัสในพระราชพิธีบวงสรวงของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2535 

 

คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ  มีอยู่ สี่ประการ

ประการที่หนึ่ง  คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจะความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยประการใด

ประการที่สี่  คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลุกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์


                                                                                              
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 หากคนไทยทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติ   บ้านเมืองเราคงไม่วุ่นวาย และมีข่าวการทุจริตเช่นทุกวันนี้ 
บ้านเมืองเราคงจะเจริญก้าวหน้า ร่มเย็น และคนไทยเป็นสุขทั่วหน้า

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 December 2012 09:38 Modified: 13 December 2012 15:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ