นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3099
ความเห็น: 4

กลไกความสำเร็จของการจัดการยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์องค์กร + บุคลากรทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับสาขาวิชา/สำนักงาน และระดับบุคคล คือ พัฒนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดและสร้างกลไกการเรียนรู้ให้กับบุคลากร

สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับสาขาวิชา/สำนักงาน และระดับบุคคล คือ พัฒนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดและสร้างระบบการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบความสำเร็จ จะพบรูปแบบในการพัฒนาและใช้ระบบดังกล่าว ดังนี้

 

1. การแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ

โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับคณะลงสู่ระดับสาขาวิชา/สำนักงาน และระดับบุคคลให้ชัดเจนและทั่วถึง

(สื่อสารกับบุคลากรทุกคนในคณะให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย)

 

2. การเชื่อมโยงสาขาวิชา/สำนักงานในการดำเนินงานบรรลุผลตัวชี้วัดระดับคณะ

โดยกำหนดบทบาทของหน่วยงานเหล่านั้นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างพลังประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

(มีคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพ-คุณอำนวย-ในการประสานการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)

 

3. การทำให้การสนองต่อตัวชี้วัดเป็นหน้าที่ของทุกคน

โดยการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดระดับสาขาวิชา/สำนักงาน และระดับบุคคล และอาจรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเหล่านั้น

(มีรางวัลสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ดำเนินงานดีเด่นเพื่อสนองตอบต่อตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย)

 

4. การเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์และการทำให้ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

โดยการเชื่อมโยงระบบงบประมาณเข้ากับการดำเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัด  พัฒนาระบบการวิเคราะห์และข้อมูลสารสนเทศ และสร้างการเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์โดยการทบทวนความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

(โดยกำหนดให้การประชุมเพื่อทบทวนความสำเร็จของตัวชี้วัดเป็นหนึ่งในวาระการประชุม)

 

5. การใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยสร้างให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยผ่านกระบวนการกำกับดูแลและระบบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(ให้ความสำคัญกับหัวหน้าสาขาวิชาในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานให้บรรลุตัวชี้วัด)

 

อ้างอิง: Kaplan, R. S. and Norton, D. P., (2001) The strategy–focused organization: how balanced scorecard company thrive in the new business environment , Boston, MA:  Harvard Business School Press.

 

สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 13:45 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2550 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมเคยอ่านเจอที่ใดที่หนึ่งกล่าวว่า คนไทยเรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์น้อยมาก ประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้สอนเรื่องยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้ เหมือนจีนที่มี สามก๊ก เราเก่งเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆมากกว่า ไม่ได้ถกให้หมดกำลังใจนะครับ แต่ share ว่าจริง ๆ แล้วตัวตน/พื้นเดิมของเราเป็นอย่างไรครับ
Ico48
bspk [IP: 114.128.68.197]
04 กรกฎาคม 2552 11:01
#46076
  เราถูกสอนให้ตามหลังผู้ใหญ่ หมามันจะไม่กัด คิดไม่เป็น ถึงเป็นถ้าไม่เหมือนที่ผู้ใหญ่คิด ก็ผิดอีก..นะแหละ
Ico48
สนใจ [IP: 203.158.176.200]
06 พฤศจิกายน 2552 10:43
#50444

ลองศึกษาบทความสั้น ๆ ของ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ซิครับ น่าสนใจดีครับ ท่านเสนอแนวคิดอะไรน่าสนใจดีคับ ท่านสำเร็จทางด้านนี้โดยตรงจากอเมริกา ผมเข้าไปอ่านแล้วน่าสนใจ ก็เลยมาบอกต่อครับ

Ico48
อริญชัย [IP: 202.29.6.246]
15 ธันวาคม 2553 15:36
#62346

ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญของหน่วยงานที่ทุกหน่วยงานจะต้องมี  แต่การที่หน่วยงานจะดำเนินตามยุทธศาสตร์หรือนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นม จะต้องมีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในไซเคิลหรือวงรอบของช่วงเวลาหรือฤดูการหนึ่งๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.108.188
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ