นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2394
ความเห็น: 4

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9)

การประเมินคุณภาพภายใน
       ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9)มีดังนี้      ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา  จุดเด่น   -   องค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลกันเองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารงานด้านวินัยนักศึกษาเสร็จสิ้นที่วิทยาเขต/เขตการศึกษาทำให้มีการทำงานเชิงพัฒนามากยิ่งขึ้น  ในส่วนของคณะเริ่มมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานการพิจารณาในแนวทางเดียวกัน   จุดที่ควรพัฒนา   -   จากผลการดำเนินงาน เป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย น่าจะเป็นจำนวนตัวเลข ไม่ควรเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ อาจใช้ว่า ลดลง 5% จาก (ระบุจำนวนตัวเลข)  เพื่อให้ทราบว่า กองกิจการนักศึกษามีกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านวินัย แล้ว  จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดลดลงหรือไม่ และลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้ทราบว่าการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลหรือไม่     และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 5.6  จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  น่าจะเป็นจำนวนตัวเลขเช่นเดียวกัน  ส่วนผลอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เพื่อให้ทราบว่า การทำกิจกรรมนั้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาได้มากขึ้นหรือน้อยลง -   การสอบสวนเพื่อลงโทษนักศึกษา ไม่ควรล่าช้า ซึ่งจะเป็นผลให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์                ภารกิจที่ 6 หอพักนักศึกษา  จุดเด่น   -   มีระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์  http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการจองหอพักของนักศึกษา   -   มีอาคารที่ทำการสำนักงานหอพักอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการติดต่อของนักศึกษา   -   มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะ และพัฒนาการดำเนินงาน-   บุคลากรมีที่พักใกล้หอพักที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ   -   มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีการตรวจเช็คบุคคลเข้า- ออกบริเวณหอพักนักศึกษา  ทำให้มีระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาภายในหอพักมากขึ้น               จุดที่ควรพัฒนา  -   น่าจะส่งเสริมให้นักศึกษาภายในหอพักร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้ดีขึ้น  เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ  และดูสะอาด ร่มเย็น -   น่าจะมีห้องพักภายในหอพักแต่ละหอสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก ได้อยู่ประจำหอพักตลอดทั้งคืน (ปัจจุบัน ให้คำปรึกษาได้เพียง 21.00 . เท่านั้น)  ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก               จุดเด่น -   มีนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือก ควบคุม   ประเมินผู้ประกอบการ   -   มีสถานที่บริการอาหารอยู่ใกล้หอพักนักศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 . ทำให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริการ    จุดที่ควรพัฒนา     -   ควรจะแจ้งผลการประเมินการให้ผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มที่โรงช้างรับทราบ   เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการ (คำร้องขอจากผู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม)-   น่าจะหาแนวทางในการปรับปรุงโรงช้างให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี                ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย จุดเด่น  -   มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ  ทำให้นักศึกษาได้รับความสะดวก  -   มีคลินิกบริการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาอยู่ใกล้ที่พักนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความสะดวกในการใช้บริการ  -   มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้บริการที่คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ   -   ได้ขยายเวลาการให้บริการที่คลินิกเวลา  12.30-20.30 น. และมีแพทย์ตรวจรักษาในวัน จันทร์-พฤหัสบดี  เวลา  17.00-20.00 น  -   มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยในยามวิกาล    พร้อมทั้งสามารถประสานงานรถฉุกเฉินนำส่งนักศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที จุดที่ควรพัฒนา   -   เพิ่มบริการสำหรับนักศึกษาที่ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป  จะช่วยลดภาระของกองกิจการนักศึกษาได้    ภารกิจที่ 9 ไปรษณียภัณฑ์ จุดเด่น     -   ที่ทำการอยู่ใกล้หอพักนักศึกษา ดำเนินการจ่ายไปรษณียภัณฑ์ประเภทธรรมดาถึงห้องพักนักศึกษาภายใน  1  วันทำให้นักศึกษาได้รับการบริการที่สะดวกสะดวกรวดเร็ว   เป็นที่พึงพอใจในระดับมากที่สุด                                -

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 09:41 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2550 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอเชิญชวนชาวกองกิจการนักศึกษาทุกท่านช่วยกันอ่านนะคะ
  • อ่านแล้วค่ะ...คุณอิ๊ด
  • ขอบคุณมากค่ะ
  • จะปรับปรุงและพัฒนาส่วนที่เป็นจุดอ่อนค่ะ
  • ขอบคุณคะ แฟนขาประจำ สงสัยพัฒนากันอยู่ 2 คน
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
29 November 2007 16:39
#3075
  • ไม่เป็นไรค่ะ เขาว่าคนที่พัฒนามักรับอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะสิ่งที่สนองตอบนโยบายองค์กร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ