นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1711
ความเห็น: 0

การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ.

ศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาศ 40 ปี มอ.
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองการครบรอบ  40  ปี  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี  2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  ได้กำหนดคัดเลือกศิษย์เก่าจากทุกคณะ / วิทยาลัย   จำนวน  40   ศิษย์เก่าดีเด่น  โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือก  ดังต่อไปนี้        ก.  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น  มี  4  ประเภท  ดังนี้  1.1  ศิษย์เก่าด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน  1.2  ศิษย์เก่าด้านผลงานเด่น   1.3  ศิษย์เก่าด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน  1.4  ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  (YOUNG BEST ALUMNI)   ข.  เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  1.  เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น     1.1  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1.2  เป็นผู้ประพฤติดี  ดังนี้    1.2.1  ด้านจริยธรรม  คือ  ต้องมีความประพฤติส่วนตัวที่มีจริยธรรม  และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพในสาขาของตนไม่ว่างานราชการหรือเอกชน1.2.2  ด้านคุณธรรม คือ  ต้องมีธรรมอันเป็นคุณกับผู้คนไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว   ผู้บังคับบัญชา   ผู้ใต้บังคับบัญชา   และเพื่อน ร่วมงาน1.2.3  ด้านธรรมาภิบาล คือ ต้องมีการทำงานด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้  มีเหตุมีผล  ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัว  ไม่ใช้กิริยาก้าวร้าวกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ละเพื่อนร่วมงาน  1.3   ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวม  และผู้เกี่ยวข้อง   2.  เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะด้าน 2.1  ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน  -  ความก้าวหน้าในอาชีพ  -  การผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และ   ส่วนรวมได้สำเร็จ-  การได้รับความไว้วางใจ  และยอมรับในองค์กร 2.2  ด้านผลงานเด่น  -  สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงากว้าง-  ประดิษฐ์  คิดค้น  หรือนำเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์   2.3  ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน   -  อุทิศตน  และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  ต่อคณะ  และ    มหาวิทยาลัย-  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมหาวิทยาลัย  และสังคมโดยรวม-  มีผลงาน  อาชีพหน้าที่การงาน  ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันและ   สังคม  และการยอมรับทางสังคม  โดยภาพรวมเป็นที่โดดเด่น 2.4  ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  (YOUNG BEST ALUMNI)  -  อายุไม่เกิน  35  ปี    -  มีผลงาน  อาชีพ  หน้าที่การงาน  ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันและ   สังคม   และการยอมรับทางสังคมโดยภาพรวมเป็นที่โดดเด่น ค.  วิธีการดำเนินการ1.  กองกิจการนักศึกษา  แจ้งหนังสือให้คณะ / วิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อพร้อมผลงานศิษย์เก่าของคณะ / วิทยาลัย  จำนวน 1 3  คน  (จำนวนอย่างน้อยคณะ / วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  1  คน)  โดยให้จัดเรียงลำดับความสำคัญ  มายังกองกิจการนักศึกษา  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2550  2.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนส่งรายชื่อและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย  ทางสื่อต่าง ๆ  เช่น  เว็บไซต์  สถานีวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ    3.  การดำเนินการคัดเลือก  3.1  กำหนดการคัดเลือกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นภายในเดือนกันยายน  25503.2  วิธีการคัดเลือก  กำหนดให้โคต้ากับ คณะ / วิทยาลัย  แจ้งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่  1 จะ ได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ  สำหรับศิษย์เก่าที่เหลือให้กองกิจการนักศึกษารวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกพิจารณา   4.  รายละเอียดข้อมูลสามารถ down loan  แบบฟอร์มได้ที่  http://Student.psu.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลที่ โทรศัพท์ 074-282206  โทรสาร  074-446975 ยังมี่ต่อนะคะโปรดติดตามต่อนะคะ   
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 ธันวาคม 2550 14:26 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2550 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.252.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ