นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2285
ความเห็น: 10

ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษาที่ดิฉันชึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้เขียนรายงานประจำปี2549 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งผลการดำเนินงานเอง  ดังนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงาน            นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและสร้างชื่อเสียงอันนำมาซึ่งความสำเร็จ  ความดีและความเจริญงอกงามที่น่าภาคภูมิใจยิ่งแก่มหาวิทยาลัย โดยรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ  จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมีจำนวนที่เพิ่มขี้นทุกปี โดยในปีการศึกษา 2547  จำนวน   85  คน  ปีการศึกษา 2548  จำนวน  90  คน   และปีการศึกษา  2549  จำนวน 192  คน     และหากจำแนกรางวัลที่ได้รับแบ่งตาม กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรางวัลมากสูงสุด 3 ลำดับ  ได้แก่   กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์  โดยได้รับรางวัล      จำนวน  55 คน  43 คน และ  27  คน  ตามลำดับ  ส่วนกลุ่มสาขาอื่น ๆ มีนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเกินเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนดทุกกลุ่มสาขา              ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ  3  คะแนน  เทียบแผนเท่ากับ  1  คะแนน  เทียบพัฒนาการเท่ากับ  1  คะแนน              รวมคะแนนตัวบ่งชี้  1.5  เท่ากับ  5  คะแนน   สำหรับ SWOT  จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 11:09 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2550 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เย่ๆ พี่อี้ดเขียนแล้ว เดี๋ยวจะติดตามอ่านตอนต่อไปนะคะ

นุช พี่พยายามจะลิ่งข้อมูลยังทำไม่เป็น คงต้องขอคำแนะนำด้วยนะคะ

อัมพร ช่วยด้วยๆๆๆๆนะคะ

  • อัศวินตามมาช่วยแล้วจ้า.......คุณอิ๊ดขา
  • คุณอิ๊ดได้เขียนบันทึกการรวบรวมข้อมูกนักศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ เชิญคลิกอ่านได้ที่นี่
  • บันทึกต่อไปของคุณอิ๊ดคือ swot
  • โปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ
  • coming soon

 

พี่อี๊ดคนสวย และหุ่นงาม

ส่งเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะปีนี้ (เอ! หรือว่าปีที่แล้วด้วย จำไม่ได้)

 ขอบพระคุณแทนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

***สำหรับ SWOT ในเรื่องของนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องฯในระดับชาติ/นานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา2549 พบดังนี้
1. จุดอ่อน               1.1   ผลงานยังไม่กระจายไปครบทุกคณะ มีหลายคณะที่มีผลงานจำนวนน้อยหรือยังไม่มีผลงานเลย1.2  ไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลเป็นระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดในภาพรวม  โดยเฉพาะข้อมูลของศิษย์เก่า  ซึ่ง     ทำให้ข้อมูลที่ได้รับอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง1.3   มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์และ ยานพาหนะทำให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้จำนวนน้อย1.4  มหาวิทยาลัย ขาดการกำหนดนโยบาย แผนและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้สร้างผลงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. จุดแข็งมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย มีนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีความรู้ ความสามารถที่เอื้อในการสร้างผลงาน  ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูจำนวนมากและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจนเป็นยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มากขึ้น
3. โอกาส1.1   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรม เมื่อให้นักศึกษา  และศิษย์เก่ามีโอกาสจัดแสดงผลงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น1.2   พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯอยู่ใกล้ประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะสากล และการพัฒนาผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และศิษย์เก่า
4. อุปสรรค·        ความห่างไกลของมหาวิทยาลัยฯไม่เอื้อ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง  ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  ในการเข้าร่วมกิจกรรม/เสนอผลงานเพื่อชิงรางวัล 
5. กลยุทธ์/แผนพัฒนา                5.1  กำหนดกลยุทธ์และกลไกลในการขับเคลื่อน  พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทุกคณะได้สร้างผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนผลงาน    อีกทั้งเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถที่เป็นสากล  มีสมรรถนะสากล5.2  เร่งจัดทำฐานข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกำหนดแผนการส่งเสริมกิจกรรมทั้งระดับชาติและ        นานาชาติที่เป็นระบบ5.3  จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อจูงใจให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมที่มากขึ้น                                  

จากSWOT ข้างต้นที่กล่าวมาท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรบ้าง โปรดบอกเพิ่มเติมได้คะ

***น้องหยกคนสวยของพี่เช่นกัน พี่เป็นคนที่จะต้องทำอะไรแล้วไม่ชอบให้งานค้าง รู้สึกเครียดนะ เลยจะตอ้งรีบๆทำให้เสร็จจะได้จัดคิวทำงานอื่นต่อนะ อาจารย์ก็ขอบคุณพี่แล้ว แต่เจ้านายพี่ไม่มีเลยสักคำ สงสัยจะตอ้งรอ้งเพลงรออีกนานๆๆๆๆ

*** อัมพร เพื่อนรัก link ข้อมูลข้างต้นให้ไปที่ประกันฯให้ด้วยนะจะ เพราะทำไม่เป็น ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ

ถือว่าได้ช่วยเพื่อนนะจะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ