นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1471
ความเห็น: 0

ประกันคุณภาพ

ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
***ในส่วนตัวบ่งชี้ที่ 6.8 รอ้ยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา  2549ผลการดำเนินงานดังนี้
รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพตามนโยบายและกลยุทธ์  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ  5  ด้าน  คือ  วิชาการ  กีฬา บำเพ็ญประโยชน์  ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เน้นการพัฒนาสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  มีการแสวงหาความรู้/ประสบการณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะ-ชีวิต  สำนึกสาธารณะและสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา  โดยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในทุก หน่วยงาน / คณะ    และวิทยาเขต / เขตการศึกษา ให้แก่ นักศึกษาพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆได้แก่องค์การบริหารองค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา ชมรม สโมสรนักศึกษาคณะ และกรรมการนักศึกษาประจำหอพักในทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา    ซึ่งในปีการศึกษา  2549   มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน  2,038  โครงการ จัดที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 1,212โครงการ วิทยาเขตปัตตานี 561 โครงการ เขตการศึกษาภูเก็ต 143 โครงการ ตรัง 51 โครงการ และสุราษฏร์ธานี  71 โครงการ     โดยแบ่งเป็นกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์  213  โครงการ  ด้านวิชาการ  775  โครงการ  ด้านศิลปวัฒนธรรม  427  โครงการ  ด้านกีฬา  276  โครงการ  และอื่น ๆ  345  โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  28,230,930  บาท    ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจำนวนทั้งสิ้นคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  ผลการประเมินภาพรวมของอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ  3   คะแนน  เทียบแผนเท่ากับ     1  คะแนน  เทียบพัฒนาการเท่ากับ  1  คะแนน            รวมคะแนนตัวบ่งชี้  6.8  เท่ากับ  5  คะแนน  
created: 09 November 2007 09:20 Modified: 07 December 2007 11:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ