นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9)

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9)มีดังนี้ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษาจุดเด่น- องค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลกันเองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารงานด้านวินัยนักศึกษาเสร็จสิ้นที่วิทยาเขต/เขตการศึกษาทำ... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 29 November 2007 09:41 Modified: 29 November 2007 13:18 [ Report Abuse ]

(10) การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?

ด้วยวันนี้นั่งทานอาหารกลางวัน และเขียน blog ไปด้วย ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ตและสอบถาม"เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาที่ผิดเพศ ผู้ปกครองแจ้งว่าเนื่องจากนักศึกษาชึ่งเป็นบุตรชายได้แต่งกายทีผิดเพศและได้ไปแปลงเพศแล้วจากเพศชาย... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 22 November 2007 12:59 Modified: 07 December 2007 11:03 [ Report Abuse ]

(13) ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4)

กองกิจการนักศึกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินที่ได้ทำการประเมินไปแล้วเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2550 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ ประธานกรรมการ2.อ.วรรณวิมล เบญจกุล กรรมการ 3. อ.อรรถพร หวังพูนทรัพย์ กรรม... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 22 November 2007 11:16 Modified: 29 November 2007 09:08 [ Report Abuse ]

(1) เล่าเรืองการตรวจ 5 ส. กองกิจฯ

เมื่อวานนี้ ขณะที่มีการตรวจ 5 ส.กองกิจ ฯ ทีมผู้ตรวจ จะเดินเวียนและยืนอยู่นานเป็นพิเศษบริเวณหน้าห้องหัวหน้างานท่านหนึ่ง และ และเดินบ่นเสียงค่อยๆว่า จะ comment อย่างไรดีน้าๆ เพราะไม่อยู่ในมาตรฐานเลย ชึ่งสร้างความปวดหัวกับคณะกรรมการ พร้อมกับเจ้าหน้าท... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 22 November 2007 10:34 Modified: 22 November 2007 10:34 [ Report Abuse ]

(6) ขอเชิญชวนใช้โปรแกรมในการปฏิบัตงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการใช้โปรแกระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) อย่างเต็มรูปแบบ คือ การรับ – ส่งเอกสาร เกษียณหนังสือ นำเสนอหนังสือให้ผู้บริหาร การสั่งการ การทำสำเนาแจ้ง การจัดเก็บและทำลาย โดยไม่ต้องดึงเอกสารออกมาเช่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 21 November 2007 14:15 Modified: 21 November 2007 14:15 [ Report Abuse ]

(6) การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา

เช้าวันนี้ชาวกองกิจการนักศึกษาทุกคน มาถึงทำ 5 ส.ต่อจากเมื่อวาน ชึ่งเป็นการเก็บตก บางคนก็เช็ด บางคนก็กวาด ปัดขึ้ฝ่นเพื่อรับการตรวจในวันนี่ตั้งแต่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาที่เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้องเอาเป็นแบบอย่างได้ดีมาก ชึ่งขอเชิญทุกท่านไปดูได... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 21 November 2007 09:29 Modified: 21 November 2007 09:29 [ Report Abuse ]

(1) กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ

** ด้วยเช้าวันนี้ ดิฉันมาถึงทีทำงาน ประมาณ 7.30 น.ต่อมาประมาณ 10 นาทีผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มาถึง แจ้งว่าระหว่างวันที่ 19 -23 พย. 50 นี้ ขอให้มีการทำ 5 ส.กันด้วย เพราะจะมีการตรวจเยี่ยม ของคณะกรรมการ 5 ส สนอ. ชึ่งดิฉันได้ลืมไปแล้ว และคิคว่าเพ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 20 November 2007 08:23 Modified: 20 November 2007 08:23 [ Report Abuse ]

(5) โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)

วันนี้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ส่งโครงการพัฒนางานมาอีก 1โครงการ รวมแล้วปี 2551 กองกิจนักศึกษาได้เสนอโครงการพัฒนางาน จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ คือ1.โครงการการบ่มเพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2.โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลัก... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 19 November 2007 14:47 Modified: 07 December 2007 11:09 [ Report Abuse ]

(3) ใช้งานblogกับงานกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัล

วันนี้เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาได้เรียนการใช้งาน blogกับงานกิจการนักศึกษาไปแล้ว ชึ่งมีผู้เข้าเรียนจำนวน 30 คนชึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของทุกงานของกอง ฯ ผู้สอน แนะนำโดยคุณเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ทำให้ดิฉันและเ... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 19 November 2007 11:42 Modified: 19 November 2007 16:11 [ Report Abuse ]

(4) บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา

ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นของกองฯประจำปี 2550 ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสำนักงานอธิการบดีพิจารณาจำนวน 2 รายคือ กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6-8 ได้แก่ นายคมกริช ชนะศรีตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8 สังกัดงานแนะ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 16 November 2007 14:25 Modified: 20 November 2007 08:31 [ Report Abuse ]