นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ด้วยวันนี้ดิฉันได้รับหนังสือจาก ผศ.ดร.นิดา วุฒิวัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ปี 2531 และใช้เวลาร่วม 6 เดือน ในการหาคำตอบเรือง คุณลักษณะของนักศึกษา และอาจารย์ได้เสน... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 19 December 2007 09:31 Modified: 20 December 2007 08:38 [ Report Abuse ]

(18) งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ)

ตามทีแจ้งให้ทราบไปแล้วเรื่องการจัดงานปีใหม่กองกิจการนักศึกษาปี2551 ในปีที่คณะกรรมการ/ทำงานได้ประชุมในรายละเอียดของงานสรุปได้ดังนี้ กำหนดจัดในวันที่ 20ธันวาคม 2550 เวลา 13.00- 22.00 น สถานที่จัด ณ หาดแก้ววิลล่า สงขลากิจกรรมมี จัดเลี้ยงอาหาร กล่าวอ... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 13 December 2007 13:14 Modified: 13 December 2007 14:05 [ Report Abuse ]

(3) SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา

จุดอ่อนงานวินัยนักศึกษาเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และความสามารถ และต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคณะ และวิทยาเขต ยังขาดความพร้อมของบุคลากร จุดแข็งองค์กรนักศึก... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 12 December 2007 13:43 Modified: 12 December 2007 13:43 [ Report Abuse ]

(3) รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย มีแผนการดำเนินงานพัฒนาด้านวินัยนักศึกษา ได้กำหนดกฎระเบียบ / ข้อบังคับเพื่อให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติ กำหนดไว้เป็นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทย... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 12 December 2007 13:31 Modified: 12 December 2007 13:35 [ Report Abuse ]

(4) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551

วันนี้ได้หารือผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาว่าปี2551 จะจัดเลียงสังสรรค์ปีใหม่ ให้แก่ชาวกองกิจการนักศึกษาอย่างไรดี จัดที่ไหนละ รูปแบบใหม? ชึ่งจะเป็นคำถาม ที่เกิดขึ้นในทุกๆๆปีเมื่อใกล้ถึงปีใหม่ เพื่อให้สมาชิกชาวกองกิจฯได้พึงพอใจ และประทับใจ แต่ขณะนี... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 07 December 2007 10:45 Modified: 07 December 2007 13:40 [ Report Abuse ]

(3) รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.

คณะ/หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.จำนวนทั้งหมด 58 คน โดยจำแนกได้ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ประเภทดีเด่นรุ่นใหม่ (young best Alumni) จำนวน 13 คน2.ประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จำนวน 21 คน3.ประเภท... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 06 December 2007 08:55 Modified: 07 December 2007 11:00 [ Report Abuse ]

(0) การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ.

การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองการครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหา... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 04 December 2007 14:26 Modified: 07 December 2007 11:01 [ Report Abuse ]

(8) ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญทุกท่านรว่มกิจกรรมดังนี้กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตร ณ ลานพระบรมรูปเวลา 09.00 น.ถวายสังฆทาน ณ อาคารกิจกรรมเวลา 17.00 น พร้อมกันที่ บริเวณอ่างน้ำมอ.ร่วมลงถวายพระพรเวลา 18.... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 04 December 2007 13:33 Modified: 04 December 2007 13:35 [ Report Abuse ]

(2) ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษาภารกิจที่ 14-16และข้อเสนอแนะในภาพรวมมีดังนี้ ภารกิจที่ 14 การเงินและงบประมาณจุดเด่น - กองกิจการนักศึกษา มีการดำเนินงานด้านการเงินที่กองฯ ซึ่งแยกจากมหาวิทยาลัย ช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินมีความคล่องตัว... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 03 December 2007 08:22 Modified: 07 December 2007 11:02 [ Report Abuse ]

(3) ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13)

ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา(ภารกิจที่ 10-13)มีดังต่อไปนี้ ภารกิจที่ 10 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาจุดเด่น- กิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ได้ตามความสนใจ - มีการบันทึกการประมวลผลเข้าร่วมกิจก... more »
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   created: 30 November 2007 10:05 Modified: 30 November 2007 10:05 [ Report Abuse ]