นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2389
ความเห็น: 8

ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน

ทีมวิจัยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสายสนับสนุน     จากผลสรุปของทีมวิจัยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้เวลาทำวิจัยเรื่องนี้ร่วม 1 ปี คือเรื่มตั้งแต่ 14 ก.พ 2550 – 14 ก.พ. 2551 (เลือกเอาวันแห่งความรัก ด้วย) .................

 

ประธานการวิจัยในครั้งคือ คุณเสถียร คามีศักดิ์ บุคคลเชี่ยวชาญ 9 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และหนึ่งในคณะทีมวิจัยคือ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่................

 ขอบเขตเขตการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2526 -2549 โดยศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัย …………..

กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่ง ที่เป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำที่ดำรงตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 10,917 คน......... ...

 

สรุปผลวิจัย.... ความคิดของเห็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พบว่าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยสอดคล้องกันต่อผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ...........

ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ 6 ควรกำหนดเฉพาะให้มีคู่มือปฏิบัติงาน .........

ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ 7 – 8 เชี่ยวชาญ 9 ควรกำหนดเฉพาะให้มีคู่มือปฏิบัติงานและมีงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยในวิชาชีพ หรืองานวิเคราะห์ หรือบทความ หรือหนังสือ หรือตำรา หรืองานแปล หรือรายงานสำรวจ หรือเอกสารกรณีศึกษา หรืองานบริหารโครงการ หรืองานริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะอื่น.................

ผลงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 10 ควรกำหนดเฉพาะให้มีคู่มือปฏิบัติงานและมีงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยในวิชาชีพ หรืองานวิเคราะห์ หรือบทความ หรือหนังสือ หรือตำรา หรืองานแปล หรือรายงานสำรวจ หรือเอกสารกรณีศึกษา หรืองานบริหารโครงการ หรืองานริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะอื่นเช่นกัน และผลงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 10 ต้องเป็นผลงานที่ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานอย่างมาก ……………….

ความคิดเห็นสอดคล้องต่อการเผยแพร่ผลงาน ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศแล้วถือว่าเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ด้านผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ 7 – 8 เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ควรกำหนดให้มีการเผยแพร่ ด้านผลงานถ้าได้รับการตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ ถือว่าเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ด้านผลงานถ้าได้ส่งห้องสมุด สำนักวิทยาการหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ถือว่าได้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง และคู่มือใช้ปฏิบัตงานจริงถือว่าเป็นการเผยแพร่ ประโยชน์การนำไปใช้ของงานวิจัยในครั้งนี้ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป....................

 ****ถ้าหากเกณฑ์พิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เราก็ไม่ต้องกังวลใจถ้าผลงานเราถูกส่งออกไปให้ผู้ทรงคูณวุฒิต่างสถาบันพิจารณา*****

created: 13 July 2008 19:31 Modified: 14 July 2008 08:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

แสดงว่าผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ชิ้นนี้คงไม่ถูกเก็บหิ้ง เหมือนผลงานวิจัยอื่น ๆ ใช่ไหมค่ะ พี่อัมพร

Ico48
top [IP: 192.168.100.112]
14 กรกฎาคม 2551 14:59
#32245

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ จากที่อัมพรคะ จริงๆแล้วชำนาญการระดับ 7-8 ควรมีผลงานอย่างน้อยกี่ชิ้นคะ

 • ขอบคุณค่ะน้องP
 • พี่คิดว่างานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา และสายสนับสนุนมากทีเดียว
 • มหาวิทยาลัยอาจจะต้องปรับเกณฑ์หรือวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ เพราะถ้าผลงานวิชาการของเราถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอื่นพิจารณา จะได้ใช้เกณฑ์เดียว
 • รายละเอียดมีเพิ่มเติมมากกว่านี้.... นี้แค่ ออเดิร์ฟ นะ
 • ไว้พบเมนคอร์ส วันที่ 25/7/51 นะ
 • เอกสารจะส่งให้ไปเข้าเล่มบ่ายนี้นะ
 • สวัสดีค่ะคุณ top
 •  ผลงานที่จะขอ 7- 8 ควรมี 2 ชิ้นนะ คืออาจเป็นคู่มือ 1 เล่ม หรืองานวิชาการอื่นเช่น   แต่คู่มีต้องมี 5 บทเหมือนงานวิจัยนะ ไม่ใช่แค่เอาระเบียบ กฎเกณฑ์ มาต่อกัน ต้องเขียนสื่อให้เห็นความเป็นชำนาญการด้วยค่ะ ส่วนอีก 1 เล่มควรจะเป็นงานวิจัยสถาบัน อาจทำร่วมกับคนอื่นก็ได้ ต้องเราต้องทำ 50%นะคะ
 • อาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมล่างนี้ค่ะ
 • "ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ 7 – 8 เชี่ยวชาญ 9 ควรกำหนดเฉพาะให้มีคู่มือปฏิบัติงานและมีงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยในวิชาชีพ หรืองานวิเคราะห์ หรือบทความ หรือหนังสือ หรือตำรา หรืองานแปล หรือรายงานสำรวจ หรือเอกสารกรณีศึกษา หรืองานบริหารโครงการ หรืองานริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะอื่น................."
Ico48
top [IP: 192.168.100.112]
15 July 2008 10:15
#32282

สำหรับงานวิจัยถ้าเราส่งเป็นบทความที่มี Peer review ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นั้น ต้องรอให้ตีพิมพ์เป็นเล่มก่อน หรือว่าส่งเฉพาะเอกสารการตอบรับการตีพิมพ์ให้กับกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับหน่วยงาน

ขอบคุณอีกครั้งคะ

 • ตอบคุณ top
 • ค่าสามารถใช้ เอกสารการตอบรับการตีพิมพ์ได้เลยค่ะ
 • เพราะการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่าได้เผยแพร่แน่นอน
 • หากตีพิมพ์แล้วใช้ reprint แนบได้เลยค่ะ
Ico48
บรรณารักษ์ [IP: 202.29.7.201]
29 ตุลาคม 2553 18:09
#61228

สายสนับสนุนวิชาการสามารถขอทุนวิจัย วช. ได้มั๊ยค่ะ

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
01 พฤศจิกายน 2553 08:18
#61264

 ตอบคุณบรรณารักษ์

สายสนับสนุนสามารถขอทุนวิจัยได้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.27.11
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ