นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1115
ความเห็น: 0

ปัญหาเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

"วินัย" เป็นคำที่ใช้พูดกันบ่อย จึงต้องคอยนำมาใช้ตามคำที่พูด

ปัญหาเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. นักศึกษาขาดความเข้าใจด้านวินัยนักศึกษาและกฎหมายบ้านเมือง
สาเหตุ :
นักศึกษาบางส่วนยังไม่ทราบถึงกฎระเบียบมหาวิทยาลัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมาใช้ในการดำเนินชีวิต
แก้ไข : จัดฝึกอบรมประจำปีแก่นักศึกษาเพื่อให้ความรู้ด้านวินัยนักศึกษาและกฎหมายบ้านเมือง รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ในอดีตที่น่าสนใจแก่นักศึกษาในลักษณะไม่เป็นทางการเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้มากขึ้น

๒. การดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง กรณีนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือการทำร้ายร่างกาย
สาเหตุ : เมื่อนักศึกษามีและใช้สารเสพติดหรือทำร้ายร่างกาย มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ส่งให้หน่วยวินัยนักศึกษาหรือหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาโดยตรง ทำให้ไม่สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการได้ เนื่องจากมีเป็นความผิดทางอาญาและมีผลกระทบต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงานในขณะที่กำลังดำเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา
แก้ไข : ให้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการทางวินัยจากรายงานหน่วยรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยและสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. เกณฑ์มาตรฐานการตัดสินคดี
สาเหตุ :
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันด้านแนวทางตัดสินตามเหตุและผลของการกระทำ
การแก้ไข : จัดทำสรุปบันทึกการตัดสินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ สามารถนำมาอ้างอิงและเทียบเคียงกับเจตนาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

๔. การคุมประพฤติ
สาเหตุ :
ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ทำผิดลหุโทษมากขึ้นหรืออยู่ในความตักเตือนแต่ไม่ได้มีคำสั่งลงนามจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินในส่วนคณะยังไม่ชัดเจนถึงแนวทางดำเนินงาน
แก้ไข : จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในมหาวิทยาลัยทุกเดือนเพื่อจัดสรรเวลาการคุมประพฤติให้ชัดเจนและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๕. การจัดการความรู้ด้านวินัยนักศึกษา
สาเหตุ :
ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาขาดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติด้านวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
แก้ไข : จัดรวบรวบ บันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

๖. การฟื้นฟูสภาพกายและจิตใจนักศึกษา
สาเหตุ :
นักศึกษาที่ได้รับโทษบางส่วน ไม่ได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างต่อเนื่อง
แก้ไข : ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตและส่งต่อหน่วยให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาดูแลต่อไป

๗. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา
สาเหตุ :
การประชุมสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่เวลาการเกิดเหตุและต้องสอบสวนทั้งที เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดประชุมเร่งด่วนกับคณะกรรมการบางส่วน
แก้ไข : ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการทราบถึงแนวทางดำเนินงานด้านวินัยนักศึกษาและทำความเข้าใจช่วงเวลานักศึกษาและคณะกรรมการที่อาจจะมีช่วงเวลาไม่ตรงกัน

๘. ระบบสารสนเทศวินัยนักศึกษา
สาเหตุ :
ผู้ต้องการใช้สารสนเทศไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างทันท่วงที
แก้ไข : จัดทำระบบสารสนเทศด้านวินัยนักศึกษาและระบบฐานข้อมูลวินัยจราจร เพื่อวิเคราะห์แบบครบวงจร ตั้งแต่สาเหตุของการกระทำ ภูมิหลัง องค์ความรู้ สถิติ การลงโทษ และการทำซ้ำ รวมถึงการความถี่ในการรณรงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): วินัยนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2557 10:19 แก้ไข: 15 มีนาคม 2558 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ