นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1287
ความเห็น: 3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547

แนะนำกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำรงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรักสามัคคี และมีสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วินัยนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างคุณสมบัติดังกล่าว ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ดีงามและความสงบสุขของส่วนรวม                   

          ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 268 (1/2547) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547 จึงให้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ไว้ดังนี้

          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547"                   
          ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป                  
          ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน                   
          ข้อ 4 ให้ข้อบังคับนี้ "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหมายรวมถึงหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย "นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   
          ข้อ 5 วินัยและการรักษาวินัย นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามข้อบังคับนี้
               5.1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย                                
               5.2 นักศึกษาต้องมีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดีงาม                                   
               5.3 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สังวรในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งของตนเองและผู้อื่น                 
               5.4 นักศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย                        
               5.5 นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาต่างสถาบันหรือบุคคลอื่น                                   
               5.6 นักศึกษาต้องแสดงความสุภาพ ไม่แสดงความก้าวร้าวหรือลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทั้งอยู่ต่อหน้าและลับหลัง                                 
               5.7 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่สมควรแก่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวคือ          
               5.7.1 ให้ข้อมูลหรือรายงานเท็จต่อมหาวิทยาลัย                                          
               5.7.2 พูดจาหรือแสดงกริยาหยาบคาย                                             
               5.7.3 เล่นการพนัน หรือกระทำการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการพนัน                         
               5.7.4 เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดให้โทษ อันอาจจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองและส่วนรวม                  
               5.7.5 ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียในทางชู้สาว              
               5.7.6 ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย                                             
               5.7.7 มีวัตถุหรือสิ่งของอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในครอบครอง                       
               5.7.8 กระทำความผิดอาญาในลักษณะเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย                                             
               5.7.9 กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการอื่นใด ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย                                         
               5.7.10 การทุจริตในการวัดผล                                            
               5.7.11 การทุจริตทางวิชาการด้วยการลอกผลงานทางวิชาการ หรือการสร้างข้อมูลเท็จ                   
          ข้อ 6 นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต้องรีบรายงานพฤติการณ์นั้นทันทีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา                   
          ข้อ 7 โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ                                   
               7.1 ตักเตือนและทำทัณฑ์บน                                   
               7.2 ภาคทัณฑ์และมหาวิทยาลัยอาจสั่งให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หรือบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา                                
               7.3 พักการเรียนตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปีการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษากระทำความผิดในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา ให้พักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำความผิดเป็นต้นไป โดยให้ใช้ บังคับกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายปีด้วย หรืองดการออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย หรือระงับการเสนอชื่อให้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปีการศึกษา  นักศึกษาผู้ใดได้รับโทษตามความใน 7.3 มหาวิทยาลัยอาจนำมาตรการรอการลงโทษ มาบังคับใช้ก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                   
               7.4 ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา                   
          ข้อ 8 การกระทำผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง          
               8.1 เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในระหว่างนักศึกษาเป็นส่วนรวม หรือก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายอื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรืออันตรายสาหัส ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                                  
               8.2 เสพหรือมีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพื่อขาย หรือจำหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนขาย หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษ                                
               8.3 ประพฤติชั่ว อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัย        
               8.4 กระทำผิดอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                  
               8.5 การกระทำอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดว่าเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง                   
          ข้อ 9 นักศึกษาผู้ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งลงโทษ ดังนี้                                  
               9.1 ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และพักการเรียนตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปีการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษากระทำความผิดในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาให้พักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำความผิดเป็นต้นไป โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายปีด้วย หรืองดการออกหนังสือรับร้องของมหาวิทยาลัย หรือระงับการเสนอชื่อให้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปีการศึกษา              
               9.2 ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา                    
          ข้อ 10 กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับนั้น ๆ                   
          ข้อ 11 ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควรลดหย่อนให้นำมาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้                   
          ข้อ 12 การดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                   
          ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด                        

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2547                  
(ลงชื่อ)        เกษม สุวรรณกุล                                               
(ศาสตราจารย์ ดร. เกษม   สุวรรณกุล)                                               
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): วินัยนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2557 17:10 แก้ไข: 15 มีนาคม 2558 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะอ่านหรือไม่ครับ

เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับ เพราะหลายคนมักจะบอกว่านักศึกษาไม่อ่านกันหรอก หรือไม่ก็นักศึกษาเองคงไม่อ่านหรอก ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ทำความผิดอยู่แล้วเลยไม่ดูไม่อ่าน บางคนไม่อยากดูเพราะชอบทำผิดเป็นนิสัย บางคนดูเพื่อป้องกันตัวเองเข้าข่ายความผิดในอนาคต

แต่สำหรับผมแล้ว อ่านให้นักศึกษาฟังและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง รวมถึงใช้กิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้จากมัน และประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนักศึกษาในแต่ละวิชาเอกทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยมีการตรวจสอบจากนักศึกษาเป็นรายคน ว่าเพื่อนในชั้นเรียนได้บอกเล่าเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาอย่างไรบ้าง นิดหน่อยก็ยังดี

ของแบบนี้ต้องค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวนักศึกษา จนถึงวันนี้ นักศึกษาบางส่วนเข้าใจเลยว่าทำผิดไปแล้วจะโดนโทษกี่ระดับ ระดับไหนร้ายแรงที่สุด ถือว่าเรียนรู้ร่วมกันครับ

(ปล. บันทึกไว้อ่านเวลาที่เว็บล่ม Share สามารถช่วยได้ และเวลาที่คนต่างสถาบันมาศึกษเพื่อไปต่อยอด)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ