นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

[C] (3) รหัสแหล่งของเิงิน ปีงบประมาณ 2552

ในปีงบประมาณ 2552 สามารถใช้รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ของปีงบประมาณ 2551 ได้ไปพลางก่อน จนกว่าจะพ.ร.บ.งบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 จะประกาศใช้ ส่วนรหัสแหล่งของเิงิน จะขึ้นต้นด้วย 52XXXXX (52 = ปีงบประมาณ 2552)ตามรายละเอียดดังนี้ ดูโครงสร้างรหัสแหล่งเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 14 ตุลาคม 2551 10:51 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ดาวน์โหลดรหัสและแบบฟอร์ม

รายการดาวน์โหลดหมายเหตุรหัสงบประมาณ ปี2551 รหัสแหล่งของเงินรหัสกิจกรรมหลักหน่วยนับบส01 V1.07การค้นหาข้อมูลผู้ขายผังบัญชีมาตรฐานเวอร์ชั่น 27.4ผังบัญชีมาตรฐานเวอร์ชั่น 28 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:49 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) รหัสในระบบ GFMIS (3)

รหัสกิจกรรมหลัก(Functional Area Code) คือ กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ มี 2 ประเภท1.บันทึกค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายและการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินในงบประมาณ) ประกอบด้วย 14 หลักโครงสร้างที่ 1 M M A A A X X 0 0 Y Y Y Y YMM คือ รหัสกระทรวง [20=... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 15 มกราคม 2551 13:43 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) รหัสในระบบ GFMIS (2)

รหัสแหล่งของเงิน (Fund) คือ รหัสที่แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณใด โดยจำแนกตามปีงบประมาณ และ ลักษณะงบรายจ่าย ประกอบด้วย ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ ตำแหน่งที่ 1-2 คือ รหัสปีงบประมาณตำแหน่งที่ 3 คือ แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่าย เช่น เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 04 มกราคม 2551 17:59 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ซึ่งมียอดเงินรวมตั้งแต่5,000ขึ้นไป(โดยยังไม่ได้ทดรองจ่ายให้ผู้ขาย)ต้องจัดทำฐานข้อมูลหลักผู้ขาย(ผข01)เพื่อใช้สำหรับกรอกในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส01)**สำหรับผู้ขายที่มีรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขึ้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  gfmis
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 10 ธันวาคม 2550 14:39 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 00:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) รหัสในระบบ GFMIS (1)

รหัสงบประมาณ (Fundcenter Code) คือ รหัสแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการงบรายจ่าย/รายการ ที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย รหัส 16 หลัก ดังนี้ตำแหน่งที่ 1- 5 คือ รหัสหน่วยงาน(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 20115)ตำแหน่งที่ 6-7 คื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  gfmis
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 17:10 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) GFMIS means ?

GFMIS means ตัวย่อ มาจาก Government Fiscal Management Information Systemชื่อทางราชการ : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่เริ่มใช้งานเมื่อ 1 ตุลาคม 2547ทุกส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในระบบและตัดการทำงานควบคู่ในด้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย TheMe   สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 16:46 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 00:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]