นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3134
ความเห็น: 0

รหัสในระบบ GFMIS (1) [C]

รหัสงบประมาณ
  • รหัสงบประมาณ (Fundcenter Code)  คือ รหัสแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตาม แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย/รายการ ที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย รหัส 16 หลัก ดังนี้
  1. ตำแหน่งที่ 1- 5 คือ รหัสหน่วยงาน(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 20115)
  2. ตำแหน่งที่ 6-7 คือ แผนงบประมาณ
  3. ตำแหน่งที่ 8-10 คือ ผลผลิต/โครงการ
  4. ตำแหน่งที่ 11-16 คือ รายการ

ตัวอย่าง

2011504002000000(งบบุคลากรและงบดำเนินงาน)

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20115040031100001

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ,รายการ : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ,ชื่อรายการ : ชุดปฏิบัติการบริการวิชาการ

20115040061200002

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,รายการ : ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท ,ชื่อรายการ : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคขนาดใหญ่(Autocave)

20115040074200002

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ,รายการ : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท ,ชื่อรายการ :ค่าก่อสร้างอาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมวิทยาเขตหาดใหญ่

2011504008500001

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ,รายการ : เงินอุดหนุนทั่วไป ,ชื่อรายการ :เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

 

**ใช้รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 เป็นตัวอย่าง** 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  gfmis
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 17:10 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น