นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 6716
ความเห็น: 0

รหัสในระบบ GFMIS (2) [C]

รหัสแหล่งของเงิน
รหัสแหล่งของเงิน (Fund) คือ รหัสที่แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณใด โดยจำแนกตามปีงบประมาณ และ ลักษณะงบรายจ่าย ประกอบด้วย ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้
 1. ตำแหน่งที่ 1-2 คือ รหัสปีงบประมาณ
 2. ตำแหน่งที่ 3 คือ แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินในงบประมาณ,เงินนอกงบประมาณ
 3. ตำแหน่งที่ 4 คือ ประเภทของงบประมาณรายจ่าย
 4. ตำแหน่งที่ 5 คือ งบรายจ่าย เช่น งบบุคลากร ,งบดำเนินงาน ,งบลงทุน ,งบอุดหนุน
 5. ตำแหน่งที่ 6-7 คือ หมวดรายจ่าย


ตัวอย่าง

4911110 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2549 , เงินในงบประมาณ ,งบส่วนราชการ ,งบบุคลากร ,จ่ายในลักษณะเงินเดือน

 • เงินที่จ่ายจากหมวดนี้ ได้แ่ก่ เงินเดือนข้าราชการ ,เงินประจำตำแหน่ง ,ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  

 4910210 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2549 ,เงินในงบประมาณ ,งบกลาง ,งบดำเนินงาน จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน

 • เงินที่จ่ายจากหมวดนี้ ได้แ่ก่ ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ,เงินช่วยการศึกษาบุตร

4911210 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2549 ,เงินในงบประมาณ ,งบส่วนราชการ ,งบดำเนินงาน ,จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน

 • เงินที่จ่ายจากหมวดนี้ ได้แ่ก่ ค่าล่วงเวลา ,ค่าเบี้ยประชุม ,ค่าตอบแทนรายเืดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

5011220 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 ,เงินในงบประมาณ ,งบส่วนราชการ ,งบดำเนินงาน ,จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย

 • เงินที่จ่ายจากหมวดนี้ ได้แก่ ค่าเดินทางไปราชการ ,ค่าจ้างเหมาบริการ

5111230 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 ,เงินในงบประมาณ ,งบส่วนราชการ ,งบดำเนินงาน ,จ่ายในลักษณะค่าวัสดุ

 • เงินที่จ่ายจากหมวดนี้ ได้แก่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ,ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

5111310 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 ,เงินในงบประมาณ,งบส่วนราชการ ,งบลงทุน ,ค่าครุภัณฑ์

5111500 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 ,เงินในงบประมาณ ,งบส่วนราชการ ,งบรายจ่ายอื่น

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 มกราคม 2551 17:59 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 13:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น