นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) สำรวจกิจกรรมตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ.

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ.ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายกรอบความร่วมมือในระดับคณะ/หน่วยงา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): แบบสำรวจมข.-ม.อ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 23 สิงหาคม 2556 15:55 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2556 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ตอบรับ โครงการฝึกอบรม “หลักการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์”

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการนำระบบคุณภาพมาตรฐานมาใช้ในการดู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2556 16:23 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2556 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตอบรับ Workshop “แบ่งปันความรู้สู่องค์กรแห่งความสุขผ่าน http://share.psu.ac.th”

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมการสร้างสุขในองค์กรตามแนวทาง HappyWorkplace ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการตกลงกับสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในการให้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นโคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
คำสำคัญ (keywords): HappyWorkplace  PSU.QWL  ความสุข
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 17 มิถุนายน 2556 16:34 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2556 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) แผนเพื่อการพัฒนา http://share.psu.ac.th

ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีพื้นที่ชานชาลาเพื่อการสื่อสาร (Communication Platform) ภายใต้ชื่อ http://share.psu.ac.th หลังจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบันและได้มีการร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์สมาชิก http://share.psu.ac.t... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 22 พฤษภาคม 2556 16:09 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2556 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 8 กุมภาพันธ์ 2555

วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี เวลา 09.30 - 12.00 น. วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 27 มิถุนายน 255... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2555 09:51 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2555 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) หลักฐานที่หลงลืมไป

จากการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมาในส่วนของมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด หลายตัว แต่หนึ่งในนั้น คือตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เรื่อง การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน มี 5 ข้อ และข้อ 5 มักจะเป็นข้อที่ยากที่สุด โดยเกณฑ์ตั้ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 20 กันยายน 2554 15:52 แก้ไข: 20 กันยายน 2554 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประเทศที่ไม่ต้องขอ VISA สำหรับหนังสือเดินทางราชการ

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ราชการ กับประเทศไทย รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า)กับประเทศไทย ในหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 14 กันยายน 2554 11:46 แก้ไข: 14 กันยายน 2554 11:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ (ภาคต่อ)

เขียนในบันทึกเดียวไม่พอ เลยต้องมีภาคต่อ มาดูที่เหลือกันนะคะ ทวีปแอฟริกา 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 28. สาธารณรัฐแองโกลา 2. สาธารณรัฐเบนิน 29. สาธารณรัฐบอตสวานา 3. บูร์กินาฟ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): ชื่อประเทศ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 14 กันยายน 2554 11:17 แก้ไข: 14 กันยายน 2554 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

จากการที่ได้ทำงานกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ จนต้องแก้ไขกันเกือบทุกครั้ง คือ การเขียนชื่อประเทศผิด เพราะ คนส่วนใหญ่มักพิมพ์ประเทศ และชื่อที่เรียกเลย โดยลืมไปว่า ประเทศนั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการเช่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): ชื่อประเทศ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 14 กันยายน 2554 11:04 แก้ไข: 14 กันยายน 2554 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมWorkshop “การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่"

ตามบันทึกเชิญเข้าร่วม Workshop “การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ อีก 2 รุ่น เนื่องจาก ในรุ่นที่ 2 ซึ่งกำหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากท่านวิทยากรติดภารกิจเร่่งด่วน และ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนน้อย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 08 กันยายน 2554 13:48 แก้ไข: 09 กันยายน 2554 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]