นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2921
ความเห็น: 7

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การใช้ http://share.psu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การใช้ http://share.psu.ac.th

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2550

ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550

รุ่นที่ 1  เวลา 09.00 – 12.00 .

       
 1. ผศ.พัชรียา  ไชยลังกา   คณะพยาบาลศาสตร์
 2. นางสาวขนิษฐา  มานะการ  ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
 3. นางสุพรรณนพ  ตั้งจิตกมล   ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 4. นางสาวสุรกัญญา  สุทธิวโรตมะกุล   คณะวิทยาการจัดการ
 5. นางอุภาภรณ์  แก้วสวัสดิ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 6. นางสาวยุวภา   โฆสกิตติกุล   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. นางพรทิพย์  บัวเทพ   คณะเภสัชศาสตร์
 8. นางสาวเสาวรัตน์  ม่านสะอาด   คณะเภสัชศาสตร์
 9. นางสาวณิชนันทน์  นันทกากุล   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 10. นางสาวอัญชลี  พัฒนพันธ์ชัย   คณะวิทยาศาสตร์
 11. นางอรอุมา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   คณะวิทยาศาสตร์
 12. นางสาวสุดารัตน์  ก่อวุฒิกุลรังษี   คณะวิทยาศาสตร์
 13. นายชัยมนัส  ลีงาล่าห์   คณะเศรษฐศาสตร์
 14. นางรุ่งนภา  อัครบวร  โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
 15. นางสาวขวัญเรือน  บุญกอบแก้ว   คณะนิติศาสตร์
 16. นางปราณี  อรุณพันธ์   คณะแพทยศาสตร์
 17. นางสาวนงลักษณ์  บำรุงวงศ์   คณะแพทยศาสตร์
 18. นางวไลพร พิพัฒนธนากิจ   คณะแพทยศาสตร์
 19. นางสาวภัคสราภรณ์   ประคำทอง   บัณฑิตวิทยาลัย
 20. นางสาวเบญจวรรณ  ตรีรานุรัตน์    คณะทันตแพทยศาสตร์
 21. นายเอกรักษ์  ใฝ่บุญ   สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 22. นางพวงน้อย  ศิขรินมาศ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. นางสาวจุฑามาส  วีระศักดิ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 24. นางสุวิมล  อนุพันธ์วิทยากุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 25. นางสาวพรจรัส  พรจรัส   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 26. นางสาวเกศริน  รัตนกรีฑากุล   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 27. นางสาวณญาดา โรจนครินทร์  คณะศิลปศาสตร์

รุ่นที่ 2  เวลา 13.00 – 16.30       

 1. นางวัลย์ศิริ  จิตตะเสโน   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
 2. นางสาวประภัสสร  อรุณรัตนวงศ์   ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. นายบุญสิริ  บุญยก   คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางมะลิ  นิลสุวรรณ   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 5. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 6. นางสาวจิราภรณ์  ขนานสุข   คณะเภสัชศาสตร์
 7. นางลินดา   เคารพาพงค์   คณะเภสัชศาสตร์
 8. นางรุสนี  กุลวิจิตร   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 9. นางกุศล  แจ่มประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร์
 10. นางสาววันดี  ธรรมโชติ  คณะวิทยาศาสตร์
 11. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนวิจิตร  โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
 12. นางสังวาล  ผ่องสะอาด   คณะนิติศาสตร์
 13. นาบบุญเจิด  วีจันทร์   คณะนิติศาสตร์
 14. นางสาวสุดา  ศิริวิลาวัณย์   คณะแพทยศาสตร์
 15. นางสาวมยุรี  ก่อรุ่งเรือง   คณะแพทยศาสตร์
 16. นางสาวณัฐวัลย์   ทองสัมฤทธิ์   คณะแพทยศาสตร์
 17. นางสาวน้ำใส  เสาวพงศ์   คณะแพทยศาสตร์
 18. นางสาวสุพรรษา     ดิสสระ   คณะแพทยศาสตร์
 19. นางสาวอินทิรา       ณ มณี   คณะแพทยศาสตร์
 20. นางสาวอัจจิมา  สิดี   บัณฑิตวิทยาลัย
 21. นางพิไลวรรณ  ประพฤติ   สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 22. นางสาวณัฏฐณิชา  นกแก้ว   คณะทันตแพทยศาสตร์
 23. นางสาวเขมรัตน์  บูรณวัฒน์   คณะทันตแพทยศาสตร์
 24. นางสาวชุติมา ศรีชาย    คณะศิลปศาสตร์
 25. นางสาวสุพรรษา     ดิสสระ
 26. นางสาวอินทิรา       ณ มณี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

รุ่นที่ 3  เวลา 09.00 – 12.00  

 
 1. นางขนิษฐา  ฉิมนวล   ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
 2. นางสาวเพียงเพ็ญ  สิทธิจันทร์   คณะศิลปศาสตร์
 3. นายจักสิทธิ์   โอฬารักชาติ   คณะศิลปศาสตร์
 4. นางจารุพร  ชูเรืองสุข   ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 5. นายรัชชพงษ์  ชัชวาล   คณะวิทยาการจัดการ
 6. นางจรรยา  เพชรหวน   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. นางสาวขวัญฤทัย  เดชอุดม   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8. นางสาวปิติมา   บินอับดุลรามาน   คณะเภสัชศาสตร์
 9. นางสุวณีย์   เพชรชูกูล   คณะเภสัชศาสตร์
 10. นางสาวดรรชนี  สองประสม   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 11. นายไพบูลย์  เตียวจำเริญ   คณะวิทยาศาสตร์
 12. นางสาวกิตติวรรณ  ด้วงศรีทอง   โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
 13. นางสาวพัณณ์ชิตา   จารุวัฒน์อธิก   คณะนิติศาสตร์
 14. นางสาวพัชรี  เลียดทวี   คณะแพทยศาสตร์
 15. นางสาวพัชรินทร์  รัตนพงศ์   คณะแพทยศาสตร์
 16. นางสาวศิริพร  เก้าเอี้ยน   บัณฑิตวิทยาลัย
 17. นางภัทรา  ปรีชาวีรกุล   สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 18. นางสาวนิตตยา  ตรีสุวรรณ   คณะทันตแพทยศาสตร์
 19. นางสาวยุพเรศ  บุญดิเรก   คณะทันตแพทยศาสตร์
 20. นางสาวสกาวเดือน  อุ้ยเอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 21. นางสาวศศิธร  คงทอง   สำนักวิจัยและพัฒนา
 22. ผศ.จุไรวัลย์  รัตนะพิสิฐ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23. นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี   คณะพยาบาลศาสตร์
 24. นายเอกวุฒิ  เกตุกำเนิด   คณะพยาบาลศาสตร์
   

รุ่นที่ 4  เวลา 13.00 – 16.30       

 1. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน
 2. นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส   หน่วยตรวจสอบภายใน
 3. นายกวี  สวัสดิ์ชูแก้ว   กองอาคารสถานที่
 4. นางสาวสุธีรพร  เอี่ยมวิจิตร   กองอาคารสถานที่
 5. นางสาวมณฑา  เพ็ชรวรรณ   กองอาคารสถานที่
 6. นางสิริพรรษ  รักนุ้ย   กองคลัง
 7. นางสาววิภาภรณ์  เพ็ชรมณี   กองคลัง
 8. นางสาวชีวรัตน์  สมทรง   กองคลัง
 9. นางสาวดินาถ  หลำสุบ   กองบริการการศึกษา
 10. นางสาวรัชนีวรรณ  ปัตตพัฒน์   กองบริการการศึกษา
 11. นางสาวปิยะนุช  สุวรรณรัตน์   กองบริการการศึกษา
 12. นางณัชชา สตัลท์ส   กองบริการการศึกษา
 13. นางสาวณภัทรรัศมิ์  สุวรรณรัตน์   กองบริการการศึกษา
 14. นางสาวดาราเกตุ  เพียรพุฒิกร   กองบริการการศึกษา
 15. นางสาวรุจิเรจ  ไตรภูมิ   โครงการสถาบันสันติศึกษา
 16. นางสาววิภาศินี  บุญประเสริฐ   กองกลาง
 17. นางสาวหัทยา  พงศ์ทิพย์พนัส   กองกลาง
 18. นางสาวเขมิกา  พงศ์กิจเจริญ   กองกลาง
 19. นางสุมณฑา  ปานงาม   โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 20. นางสาวหนูพิศ   คำหม่อง   โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 21. นายแดง  โฉมทอง   กองแผนงาน
 22. นายบุญส่ง  มหัทรพาภรณ์   กองแผนงาน
 23. นางสาวสุชาดา  ทิพรักษ์   กองแผนงาน
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): อบรม  share.psu.ac.th
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 16:27 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2550 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 • *0* คนเข้าเยอะจังเลย ...แหม่ ๆ ถ้าอยู่คงได้ชะแว่บ ๆ เข้าไปเยี่ยม....
 • ยินดีกับผู้จัด ที่มีการตอบรับดีอย่างนี้

สวัสดีค่ะ

       เห็นรายชื่อแต่ละท่านแล้ว บางท่านเก่งกว่าวิทยากรอีกนะเนี่ย

      ยังไง ๆ ก็ร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงนะคะ

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
28 พฤศจิกายน 2550 20:13
#2925
คนเยอะดีจังน้องแป้น..ท่าทางคงจะสนุกแน่ละคราวนี้..
อยากเข้าด้วยจังเลยสายฝนยังเป็นไม่หมดเลยคะ
Ico48
เมตตา [IP: 192.168.4.91]
29 พฤศจิกายน 2550 09:28
#2950

มาเลยค่ะคุณสายฝน..อย่าลืมขออนุญาติหัวหน้าก่อนนะคะ

Ico48
su (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
29 พฤศจิกายน 2550 10:59
#2976

รูปคุณน่ารักมากค่ะ

 • ได้รับการตอบรับมากมายนะคะ...น้องแป้น
 • พี่เห็นด้วยกับอาจารย์พิชิตมากถึงมากที่สุดค่ะว่า "สิ่งที่จะช่วยให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจนับได้ว่าเป็นทั้งปัจจัยคุกคาม(ความเคยชินที่เป็นอย่างเดิม)และเป็นโอกาสในขณะเดียวกันคือการขวนขวายที่จะพัฒนาสมรรถนะความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ ทุ่มเท ใส่ใจ ลงแรง ใส่สมาธิ ให้ทันกับความยากของงาน อย่าท้อถอย ไม่มองเป็นความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง 
   เราหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่จะมาชดเชยได้คือการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อเกื้อหนุนเชื่อมโยงกัน สร้างความสุขในการทำงาน รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน "
 • โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเราต้องพัฒนาตัวเอง และพัฒนาองค์กรค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ