นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 889
ความเห็น: 0

40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์

ก้าวย่างสู่การจัดการศึกษาพยาบาลสงขลานครินทร์ในทศวรรษที่ 5 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและครองกระแสธรรม

      7  ตุลาคม  2557  เป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ด้วยปี  2516   เรามีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลในรุ่นแรก  ถึงวันนีีเราเติบโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย  ศิริอายุ  41  ปี  วัยกำลังงามผ่านร้อน  ผ่านฝน  มาหลายฤดูกาล   เรามีคณบดีคนเดิม  ในยุคสมัยที่  4  ที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทศวรรษที่  5    จากจุดเริ่มต้ที่เป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา  ทำให้ผู้หญิงได้มีแหล่งศึกษาพยาบาลใกล้บ้าน  เพื่อไปประกอบสัมมาชีพ  ดูแลช่วยเหลือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

      ทบทวนหลังปี  2555   เรากำหนดวิสัยทัศน์ว่า  เป็นเลิศทางวิชาการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก  มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ   มีพันธกิจบ่มเพาะคนดี  ใฝ่รู้  มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพตามมาตราฐานสากลไปอยู่ที่ใดก็สามารถทำงานตามสภาพความจริงในการเข้าถึงปัญหา   และจัดการแก้ไขได้  บูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม    ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์   ซึ่งการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเผชิญกับความหลากหลาย   ทั้งกลุ่มอายุ  อาชีพ   เชื้อชาติ  กลุ่มพิเศษ  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   กลุ่มตามภาระงาน   ตามนโยบายชาติ    นโยบายองค์กร    กลุ่มเครือข่ายภาคีความร่วมมือ    เกิดความเป็นองค์รวมในทุกระดับ   ที่เป็นองค์รวมสำหรับการที่ต้องทำงานตามตัวชี้วัดรอบด้านแต่บางครั้งก็ขาดความเป็นองค์รวมของความเมตตากรุณาไป

      ความเปลี่ยนแปลงของการทำงานที่ตอบสนองตัวชี้วัดควาามสำเร็จที่ได้ทำข้อตกลงไว้     บางครั้งด้านสุขภาพหรือด้านการพัฒนาคนได้ถูกละเลยต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นขาดความลุ่มลึก   เป็นปฏิบัติการในเชิงสงเคราะห์มากกว่าการสร้างพลังความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นการพึ่งตนเองระยะยาว   ยิ่งเป็นธุรกิจสุขภาพและธูรกิจเพื่อการศึกษาด้วยแล้ว  จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม อย่างเป็นธรรมได้ยากยิ่ง   ความจริงที่ผู้เจริญวัย   เจริญวุฒิคงได้ประจักษ์แจ้งแล้วด้วยตนเอง  จนบางท่านสามารถให้ได้โดยไม่ทุกข์กับสิ่งที่จะต้องเอามาเป็นของตน

        การประสานความร่วมมือกับระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  นานาชาติ  เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคมโลก   บางครั้งสิ่งที่ปรากฎก็เกิดคำถามว่าเพื่อประโยชน์ในการทำภาระกิจร่วมกันในการที่จะเป็นผู้ให้หรือผู้รับผลประโยชน์   กับความต่อเนื่องกับความจริงใจต่อกันที่ยั่งยืน  หรือความเจริญก้าวหน้าแห่งตน   ดูจะมองโลกกว้างในแง่ร้ายไปหน่อย  กลับมามองในโลกแคบๆที่จัดการได้ด้วยตนเองดีกว่าไหม

      โค้งสุดท้ายของการเป็นพยาบาลของชุมชน   ที่เราอยู่  เราอาศัย  การคุกคามจากการพัฒนาที่ต้องการขยายเขตเศรษฐกิจเพื่อการขยายอุตสาหกรรม   ก่อให้เกิดการลงทุน   ที่กระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของคนท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้คือปลวกที่กัดกร่อนสุขภาพสังคม   เฝ้าดูกันต่อไป    ระหว่างสิ่งเก่า   กับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น   กับการสังเคราะห์ตนเองเพื่อความอยู่รอดอย่างมีความสุกร้อน  หรือสุขเย็น  อะไรคือเส้นแบ่งของความพอเพียง  พอประมาณ  อย่างมีเหตุผล  และความเข้าใจสุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์....

      ก้าวเดินต่อไป  คืนพยาบาลสู่ครอบครัวและชุมชน  เพื่อร่วมทุกข์  ร่วมสุข  กับสังคมที่เลือกอยู่    ด้วยชีวิตที่อยู่เย็น  เป็นประโยชน์ ....ในทุกๆที่  ด้วยมโนธรรมและพลังธรรม....ทำหน้าที่กันต่อไป....

      ก้าวย่างสู่การจัดการศึกษาพยาบาลสงขลานครินทร์ทศวรรษที่  5  กับการตามกระแสโลก  และครองกระแสธรรม กับความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้น  เปลี่่ยนแปลง  ร่วมคิด    ร่วมทำกันต่อไป 

      ปีแรกของการทำบุญที่เป็นช่วงการเปิดภาคเรียน   ความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับกตัญญูกตเวทิตา  จะมีมากน้อยเพียงใด  หากวัดจากจำนวนคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมคงได้ระดับหนึ่ง    ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์  โน้มน้าว จูงใจจัดจงหวะ เข้ามาร่วมรับรู้   เป็นศิลปะของการทำงานอีกศาสตร์หนึ่งที่ต้องทุ่มใจสร้าง

        เจริญธรรม   สำนึกดีค่ะ

           ยาดมเอง

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 October 2014 16:50 Modified: 03 October 2014 16:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ