นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 939
ความเห็น: 0

คุณความดีเป็นมรดกตกทอด

อนาคตของสงขลานครินทร์ เราจะส่งมอบความเป็นสงขลานครินทร์แบบใดให้กับคนรุ่นใหม่ เราจะส่งมอบคนรุ่นใหม่แบบใดให้กับชุมชนและสังคม

     ขอขอบคุณบทบรรณาธิการข่าวคณะแพทย์  ปีที่  32  ฉบับที่  236  ประจำเดือน  ธันวาคม  2557    ที่จุดประเด็นไว้เป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตคณะแพทย์  รวมทั้งการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนิทรรศการและฟังการเสวนา  ของหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่  2  เมษายน  58  "มิ่งขวัญ....ในกมลคน  ม.อ."  ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ได้รับฟังและเห็นพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรีสากล  พระเมตตาที่ทรงมีต่อคณะอาจารย์ซึ่งพระองค์ทรงดนตรีด้วย ความเป็นกันเองของพระองค์ ที่ทรงเป็น "เจ้าฟ้าของคนเดินดิน" การชมนิทรรศการก็ช่วยให้ได้ทบทวนประวัติตนเอง  และพบว่า เมื่อวันที่  5  กันยายน  2525  เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพฯ     เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ในปี  2524 แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ซึ่งเป็นปีที่ตนเองสำเร็จการศึกษา   ประจวบเหมาะกับการเปิดสมุดบันทึก  ที่เขียนไว้เมื่อวันที่  15  กันยายน  2552  "คุณความดีเป็นมรดกตกทอด"  นำมาซึ่งหัวข้อของบันทึกนี้  

      ขอขอบคุณท่านผู้ซึ่งถ่ายทอดข้อความต่อไปนี้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ให้อ้างอิง  ด้วยเป็นข้อความที่กระตุ้นให้ได้เห็นความจริงในวิชาชีพ   อันเป็นสัมมาชีพแห่งตนในปัจจุบัน   สมัยเป็นนักศึกษาพยาบาลจะเรียนภาคทฤษฎีจากอาจารย์หลายคณะที่ชำนาญในศาสตร์สาขานั้นๆ  ทั้ง ประชากร  ปรัชญา  การเมืองการปกครอง   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  แพทย์ศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ที่เน้นการนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆนำใช้กับผู้รับบริการทั้งบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  ชุมชน ในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  การรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ  มีเวทีให้ได้ฝึกฝนตนเองทั้งในห้องเรียน  นอกห้องเรียน   ในโรงพยาบาล  นอกโรงพยาบาล  ที่ผสมผสานการเรียนรู้ของแต่ละคน   ในกิจกรรมนักศึกษาและในหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาล)

      "สังคมให้อำนาจและความไว้วางใจกับคนในวิชาชีพแพทย์-พยาบาลในการจัดการชีวิต  บางครั้งยอมให้จัดการความตายของเขา   ด้วยการเยียวยาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์    จากการได้รับอำนาจและความไว้วางใจดังกล่าว  สิ่งนี้เกิดได้ด้วยการสร้างของครูแพทย์-ครูพยาบาล  บรรพบุรุษแพทย์-พยาบาล  รวมทั้งหมอตำแย  หมอพื้นบ้าน   ครูหมอ   เป็นจิตวิญญาณ  อุดมการณ์และคุณความดีของท่านที่ปรากฏต่อสังคม  สิ่งนี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่น  สู่รุ่น   จนเป็นทุนคุณความดีสำหรับคนในวิชาชีพรุ่นปัจจุบัน   เป็นหน้าที่ของเราคนรุ่นนี้ทุกคนที่จะต้องร่วมสืบสานอุดมการณ์  และคุณความดี   สู่คนรุ่นต่อไป "  

     "การบ่มเพาะคุณธรรม   จริยธรรม  จิตวิญญาณของการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์  คือการงานและหน้าที่".....

       การได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอประวัติที่จัดขึ้น  เป็นการเรียนรู้เรื่องราว  ที่ช่วยให้เกิด  การใคร่ครวญ  รับรู้ถึงกิจกรรม  ต่างๆซึ่งผู้เกิดก่อน  ได้กระทำเพื่อให้เกิดความเป็นสงขลานครินทร์  แหล่งผลิตบัณฑิตและกัลยาณมิตรให้แก่สังคม   เป็นที่รู้จัก  เชื่อมั่น  วางใจ  ของสังคม  ภายใต้สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป  ทำให้เกิดความหลากหลายของสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันทำหน้าที่   เกิดผลผลิตจากระบบการศึกษาของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นแตกต่างกันไป (สังคมมีทางเลือกมากขึ้น)    

       นอกจากหอประวัติจะทำหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆ   ช่วยให้เกิดการเรียนรู้สำหรับแต่ละคนแล้ว   สามารถเกิดมุมบางมุมสำหรับสะท้อนการเรียนรู้   ในอันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ หน้าที่  ที่จะช่วยกันดำรงศักดฺิ์ศรี  คุณความดีที่ได้รับ   อันเป็นการสืบทอดมรดกที่ได้รับต่อไป

      จะมีอะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่ต้องการจากคนรุ่นเรา   แล้วเราจะส่งมอบคนรุ่นใหม่แบบใดของสงขลานครินทร์ให้กับสังคม   หอประวัติ  ม.อ.แหล่งเรียนรู้คนต้นแบบความเป็นสงขลานครินทร์และปราชญ์สังคม(ทั้งระดับชาติ สากลและท้องถิ่น)  การบูรณาการวิชาการ  วิชาชีวิต ภูมิปัญญา ที่นำใช้อย่างสมดุล  ลงตัว  ในการสร้างคนดี   คนเก่ง  มีความสุขคือคนที่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ของตน ร่วมนำความรู้  ความรัก  ความปรารถนาดี  การช่วยเหลือชุมชน  สังคมได้เต็มกำลังความสามารถและศักยภาพแห่งตน 

     คุณค่าอำนาจความดีจะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่น  สู่รุ่น......

      ขอขอบคุณทุกบทเรียน   ทุกใบหน้า ที่ช่วยให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

      เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

         ยาดมเอง

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 เมษายน 2558 16:52 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ